Agrarische bestemming wijzigen? Regel het voor 28 februari 2020

Agrarisch bedrijf gestopt, maar nog wel een agrarische bestemming? U kunt de bestemming laten wijzigen in een woonbestemming.

Woont u op een voormalig boerenerf met een agrarische bestemming, terwijl u geen agrarisch bedrijf meer heeft?  Dan kunt u dat in 2020 laten aanpassen.

In 2020 kunt u tegen een lagere prijs de bestemming laten wijzigen in een woonbestemming. Hiermee krijgt uw perceel de passende bestemming wat voordelen voor u kan hebben, bijvoorbeeld als u uw woning wilt verbouwen of een nieuwe schuur wilt plaatsen. Zolang het perceel nog de agrarische bestemming heeft, mogen wij u hiervoor geen vergunning verlenen. De aanvraag is dan niet passend bij de bestemming. Uw woning wordt dan niet meer gebruikt als agrarische bedrijfswoning, maar als ‘gewone’ woning en dat is op grond van het bestemmingsplan niet toegestaan. U kunt uw bouwplannen dan niet uitvoeren.

Meeliften met procedure bestemmingsplan Buitengebied

In 2020 gaan wij het bestemmingsplan voor het buitengebied aanpassen. Wij passen alleen geconstateerde fouten in het plan aan en verwerken nieuwe ontwikkelingen sinds de vaststelling van het plan in 2012. Bij het aanpassen van het huidige bestemmingsplan kunnen wij ook de agrarische bestemming op uw woning meenemen als u dat wilt.

Wat kost het?

Wij zijn verplicht om de kosten van deze bestemmingswijziging in rekening te brengen bij de aanvrager. Omdat we nu meerdere percelen kunnen meenemen in één bestemmingsplanprocedure, zijn de kosten per aanvrager lager dan wanneer de bestemming van slechts één perceel wordt gewijzigd. Wij hebben de kosten geraamd op maximaal € 2.000, - per perceel. Dit bedrag kan lager uitvallen, afhankelijk van het aantal deelnemers en de aanbesteding van het opstellen van het bestemmingsplan.

Welke voorwaarden gelden er?

Er gelden een aantal voorwaarden om de wijziging van de agrarische bestemming van uw perceel te kunnen meenemen:

  • Er mogen op het perceel geen milieurechten meer rusten. Alle vergunningen en meldingen voor de uitoefening van bedrijfsmatige activiteiten moeten al ingetrokken zijn of moeten worden ingetrokken voor juli 2020.
  • De omzetting naar de woonbestemming mag geen nadelige gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering van bedrijven in de omgeving.
  • De kwaliteit van de bodem moet geschikt zijn voor de uitoefening van de woonfunctie. Dit moet de aanvrager aantonen met een verkennend bodemonderzoek volgens NEN 5740 met aandacht voor asbest (zo nodig aangevuld met een vervolgonderzoek).

Hoe kunt u zich aanmelden?

Vul het aanmeldformulier in en voeg de bijbehorende bijlagen toe.

Stuur dit formulier met de gevraagde bijlagen uiterlijk 28 februari 2020 op naar de gemeente Olst-Wijhe.

Mail:      Scan het formulier en mail het naar gemeente@olst-wijhe.nl

Post:     Stuur het naar team Leefomgeving
Antwoordnummer 81303, 8130 VB Wijhe

Balie:     Lever het in bij de balie:
Holstohus, Jan Schamhartstraat 5b Olst
Gemeentehuis, Raadhuisplein 1 Wijhe

In verband met de planning voor de bestemmingsplanprocedure, nemen wij aanmeldformulieren die na 28 februari 2020 bij ons binnenkomen, niet meer in behandeling.

Wat gebeurt er nadat wij uw aanmelding hebben ontvangen?

  • U ontvangt een ontvangstbevestiging van de aanmelding.
  • Wij controleren of alle milieurechten zijn ingetrokken en of bedrijven in de omgeving niet belemmerd worden door de omzetting naar een woonbestemming. Voor eind maart berichten wij u over de uitkomst hiervan.
  • Is de uitslag positief? Laat dan een verkennend bodemonderzoek (volgens NEN 5740 met aandacht voor asbest) uitvoeren door een erkend bedrijf waaruit blijkt dat de kwaliteit van de bodem geschikt is voor de woonbestemming. Soms wordt bij het verkennend onderzoek geconcludeerd dat nog aanvullend onderzoek nodig is.  Blijkt uit het onderzoek dat de kwaliteit van de bodem niet geschikt is, dan kunt u niet verder deelnemen aan de procedure. Het bodemonderzoek moet uiterlijk 30 juni 2020 bij ons aangeleverd zijn.
  • Hierna ontvangt u een overeenkomst om te ondertekenen waarin afspraken worden vastgelegd over de wijziging van de bestemming van uw perceel, de bestemmingsplanprocedure en de kosten die u moet betalen. Stuur deze overeenkomst uiterlijk 17 juli 2020 getekend terug.
  • Nadat wij de door u getekende overeenkomst hebben ontvangen, laten wij het bodemonderzoek toetsen door de Omgevingsdienst IJsselland. Als blijkt dat het onderzoek niet juist is uitgevoerd, dat er informatie ontbreekt of dat uit het onderzoek blijkt dat de bodem niet geschikt is voor de woonfunctie, dan wordt uw perceel niet meegenomen in de bestemmingsplanprocedure. In dat geval ontvangt u het deel van de kosten dat wij nog niet hebben hoeven maken terug.
  • Is de bodem wel geschikt, dan nemen wij uw perceel met een woonbestemming op in het ontwerpbestemmingsplan. Dit ontwerpplan legt de gemeente naar verwachting in september/oktober 2020 zes weken ter inzage voor zienswijzen. Daarna leggen wij het plan voor aan de gemeenteraad om vast te stellen.

Vragen?

Neem contact op met team Leefomgeving via telefoonnummer 14 0570.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen