Procedure ontwerp-Ruimtelijke visie Duurzame Energie

Op 8 april heeft de raad oordeelsvormend gesproken over de vraag van het college of de door het college vastgestelde ontwerp-Energievisie ter inzage gelegd kon worden.

De fracties maakten hierover diverse opmerkingen die het college heeft meegenomen. De opmerkingen hebben geleid tot aanpassingen in het stuk en ook in de titel. De naam Energievisie is gewijzigd in Ruimtelijke visie Duurzame Energie waarmee een betere weergave van de inhoud wordt beoogd.

In de raadsvergadering van 20 mei komt het onderwerp besluitvormend aan de orde waarbij opnieuw de vraag aan de orde is of de raad dit stuk geschikt vindt om ter inzage te leggen voor het indienen van zienswijzen. In het Vergaderschema vindt u alle stukken die in de vergadering worden besproken. Voor dit onderwerp zijn dat het raadsvoorstel en de ontwerp-visie.

De raad stelt de visie dus niet vast (het blijft een ontwerp-visie en een stuk van het college).

Na het raadsbesluit heeft iedereen de gelegenheid binnen de terinzagetermijn van 6 weken zienswijzen bij het college in te dienen. Na de zomervakantie komt het college met een reactie op de zienswijzen en een voorstel naar de raad om de visie vast te stellen. Op dat moment is er ook weer de mogelijkheid om in te spreken. In welke vorm dat gebeurt wordt later bekend gemaakt.


Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen