Uitnodiging vergadering Toezichthoudend Orgaan van Stichting de Mare

Op 1 januari 2006 zijn het openbaar basisonderwijs in Olst-Wijhe en Raalte gefuseerd. Vanaf die datum gingen ze verder onder de naam ‘Stichting de Mare’. Vanuit de grondwet heeft de gemeenteraad onder andere de taak om zorg te dragen voor voldoende openbaar onderwijs in de gemeente en het goedkeuren van de begroting en jaarrekening van ‘Stichting de Mare”.

De stichting heeft scholen in de gemeente Raalte en Olst-Wijhe. Daarom is er voor gekozen om het ‘Toezichthoudend orgaan’ (TZHO) op te richten, die taken van de beide gemeenteraden uitvoert. De gemeente Raalte wordt vertegenwoordigd door de heren A. van der Wilt en E. Gerner en de gemeente Olst-Wijhe door de heren R. Leber en H. Olthof.

Vergadering TZHO

Woensdag 17 oktober 2018 om 19.00 uur vergadert het TZHO in in het bestuurskantoor van Stichting de Mare, Monumentstraat 55 in Raalte. De vergadering is openbaar. De agenda bestaat uit:

Agenda:

  1. Opening en mededelingen
  2. Ingekomen stukken
  3. Voorstellen de heer H. Olthof als nieuw lid TZHO.
  4. Verslag vergadering d.d. 20 juni 2017
  5. Bespreken Bestuursjaarverslag 2017 Stichting de Mare
  6. Vaststellen jaarrekening TZHO 2017 en begroting TZHO 2019
  7. Ontwikkelingen
  8. Rondvraag en sluiting

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen