B&W besluiten 02-07-2024

Aanwezig

 • mevrouw mr. S.A.E. Poepjes, burgemeester
 • de heer G. Grashof, gemeentesecretaris
 • mevrouw drs. J. Compagner, wethouder
 • de heer M. Blind, wethouder 
 • de heer drs. H. Olthof, wethouder

Afwezig

Agenda

1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 25 juni 2024

BESLUIT:

Conform vast te stellen. 

2. Ingekomen

INGEKOMEN:

3. Stand van zaken aanpak Ergernissen Top 5 – eerste resultaten bewonersavonden gebiedsgericht onderhoud 

BESLUIT:

 1. Kennis te nemen van de actuele stand van zaken in het project aanpak Ergernissen Top 5.

SAMENVATTING

De tussentijdse voortgang van het project Ergernissen Top 5 wordt gedeeld. Gebiedsgericht onderhoud wordt uitgevoerd in 3 pilotgebieden. De gebiedsanalyse is inmiddels uitgevoerd (inventarisatie vanuit de techniek en beleving) waarbij de resultaten met de uitkomsten van de bewonersenquête en de bewonersavonden verwerkt zijn tot een onderhoudsagenda per pilotgebied. Nog voor de zomervakantie van 2024 zal hiernaar gewerkt worden om het vervolgens een jaar lang te monitoren en medio zomer 2025 te evalueren. 

Op basis van de eerste resultaten uit de analyse, enquête en bewonersavonden lijkt gebiedsgericht onderhoud effectief te zijn in kleine dorpskernen waar bewoners actief betrokken zijn, of op kleinere schaalniveaus zoals speelpleinen of buurtstraten. Echter, het implementeren van gebiedsgericht onderhoud in grotere, meer anonieme wijken is uitdagender.

4. Benoeming lid/plaatsvervangend voorzitter en lid van de Bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden 

BESLUIT:

Met ingang van 1 augustus 2024

 • De heer mr. H.G.J. Lubbers te benoemen als lid/plaatsvervangend voorzitter van de Bezwarenadviescommissie
 • mevrouw mr. A. Kloosterman, te benoemen als lid van de Bezwarenadviescommissie
  onder de voorwaarde dat een VOG wordt afgegeven.

SAMENVATTING

Voor de advisering over bezwaarschriften is een onafhankelijke Bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden ingesteld. Door het vertrek van twee van de leden van de bezwarenadviescommissie heeft het college besloten om de heer mr. H.G.J. Lubbers als lid/plaatsvervangend voorzitter en mevrouw mr. A. Kloosterman als nieuw lid van de commissie te benoemen.

5. Grondaankoop gedeelte Beltenweg Den Nul in verband met aanleg parkeerstrook  

BESLUIT:

 1. In te stemmen met de aankoop van de grond aan de Beltenweg in Den Nul
 2. In te stemmen met het symbolische aankoopbedrag van €1,-;

SAMENVATTING

ProRail pakt de komende jaren alle onbeveiligde overwegen aan. De Niet Actief Beveiligde Overweg Den Nul wordt in het kader van dit project gesaneerd. De NABO wordt gebruikt door de grondeigenaar die grond aan beide kanten van het spoor bezit. Als de NABO gesloten wordt, zal de eigenaar gebruik moeten maken van de Beltenweg. Het gevolg is dat het landbouwverkeer op die weg toeneemt. Om de veiligheid op de openbare weg te kunnen garanderen, wordt er een parkeerstrook aan de Beltenweg gerealiseerd. 

De plannen zijn tot stand gekomen in goed overleg met ProRail en de grondeigenaren. De grond waarop de parkeerstrook gerealiseerd wordt, is momenteel in particulier eigendom . De gemeente neemt de betreffende grond over voor het symbolische bedrag van €1,-.

6. Verkoopprocedure bedrijfskavels De Meente Noord Olst 

BESLUIT:

In te stemmen met: 

 1. De verkoopprocedure De Meente Noord en het scoreformulier gunningscriteria inclusief de bijlagen voor de verkoop van de bedrijfskavels op De Meente Noord in Olst.
 2. Het communicatieplan om de verkoopprocedure in de markt te zetten.
 3. De reservering van kavels 1 en 2 voor Vitens voor de bouw van een Living Lab.
 4. Het advies voor bestrijding van de Aziatische duizendknoop, de Reuzenberenklauw en Bamboe. 

SAMENVATTING

In de gemeente Olst-Wijhe worden op het bedrijventerrein De Meente Noord in Olst bedrijfskavels verkocht. Het college van burgemeester en wethouders besloot op 25 juni 2024 om de kavels via een verkoopprocedure aan te bieden, met oog voor ondernemers die een toegevoegde waarde hebben voor het ondernemersklimaat in Olst-Wijhe. Door het volgen van de verkoopprocedure De Meente Noord wil de gemeente Olst-Wijhe bedrijven een kans geven tot koop van een of meerdere kavel(s) op dit bedrijven-terrein, waarbij bedrijven die hun belangstelling tonen worden geselecteerd op basis van de mate waarin zij voldoen aan de ambities van gemeente Olst-Wijhe. De inschrijfperiode voor de kavels start 12 juli 2024.
 

7. Afdoening motie preventie en bestrijding ondermijning en (drugs)criminaliteit 

BESLUIT:

 1. Bijgevoegde reactiebrief te verzenden aan de raad ter afdoening van de motie en als stap in de aanpak van ondermijnende criminaliteit.

SAMENVATTING

In de Raadsvergadering van 5 februari 2024 is de motie “Preventie en bestrijding ondermijning en (drugs)criminaliteit” aangenomen. De raad besluit bijgevoegde afdoening van de motie te versturen aan de raad, waarmee belangrijke stappen in de strijd tegen ondermijnende criminaliteit genomen worden.

8. Herbenoeming leden geschillencommissie DOWR-Apeldoorn 

BESLUIT:

 1. Met ingang van 1 augustus 2024 voor een termijn van vier jaar te herbenoemen tot voorzitter van de Geschillencommissie DOWR-Apeldoorn de heer R.N.T.J. Adriaans en als plaatsvervangend voorzitter de heer B.H. Abbing;
 2. Met ingang van 1 augustus 2024 voor een termijn van vier jaar te herbenoemen tot lid van de Geschillencommissie DOWR-Apeldoorn de heer J.H. Schrotenboer en mevrouw A. Visser en als plaatsvervangende lid de heer A.J. Kon en de heer E.P. van der Kraan.

SAMENVATTING

De Geschillencommissie DOWR-Apeldoorn is ingesteld om bij een geschil tussen de werknemer en de werkgever over een specifiek arbeidsvoorwaardelijk geschil, te bemiddelen en – als die bemiddeling geen resultaat heeft – een oplossing voor het geschil te geven. De commissie bestaat uit een voorzitter en twee leden. Daarnaast zijn er plaatsvervangers benoemd. In het Reglement geschillencommissie DOWR-Apeldoorn is opgenomen, dat leden voor een bepaalde zittingsperiode benoemd kunnen worden. De termijn loopt af per 1 augustus 2024 en allen willen wel weer herbenoemd worden. Het college heeft een besluit genomen over de concrete bemensing van deze commissie

 

Bijlagen:

Bijlagen:
Titel Type Grootte Download
Stand van zaken aanpak Ergernissen Top 5 – eerste resultaten bewonersavonden gebiedsgericht onderhoud  pdf 46,2 KB Download
Benoeming lid/plaatsvervangend voorzitter en lid van de Bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden  pdf 32,5 KB Download
Grondaankoop gedeelte Beltenweg Den Nul in verband met aanleg parkeerstrook  pdf 38,3 KB Download
Verkoopprocedure bedrijfskavels De Meente Noord Olst  pdf 87,6 KB Download
Afdoening motie preventie en bestrijding ondermijning en (drugs)criminaliteit  pdf 31,8 KB Download
Herbenoeming leden geschillencommissie DOWR-Apeldoorn  pdf 34,8 KB Download
Deel dit
Mail
Bellen