B&W besluiten 12-09-2023

Aanwezig

 • Mevrouw mr. Y. van Mastrigt, burgemeester
 • de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris
 • mevrouw drs. J. Compagner, wethouder
 • de heer drs. H. Olthof, wethouder
 • de heer M. Blind, wethouder.

Agenda

1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 5 september 2023

BESLUIT:

Conform vast te stellen.

2. Ingekomen

 • Stand van de uitvoering gemeenten: Actieagenda uitvoeringspraktijk gemeenten – Voor kennisgeving aan te nemen.

3. Principebesluit tot de realisatie van een twee-onder-een kapwoning en een vrijstaande woning aan de Scholtensweg ter hoogte van nummer 50 te Wesepe

BESLUIT:

 1. In principe medewerking te verlenen aan de realisatie van een twee-onder-een kapwoning en een vrijstaande woning aan de Scholtensweg ter hoogte van nummer 50 te Wesepe onder voorwaarde dat:
  • initiatiefnemer het inpassingsplan nader uitwerkt dat door de gemeente moet worden goedgekeurd;
  • initiatiefnemer aantoont met onderzoeken dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening.
 2. Een bestemmingsplan voor dit perceel in procedure te brengen onder voorwaarde dat er niet eerder wordt gestart met de planologische procedure, voordat de anterieure overeenkomst is gesloten met de initiatiefnemer.

SAMENVATTING

Initiatiefnemers hebben een principeverzoek ingediend voor de realisatie van een twee-onder-een kapwoning en een vrijstaande woning aan de Scholtensweg ter hoogte van nummer 50 te Wesepe. Het gaat om het perceel kadastraal bekend als gemeente Olst, sectie D, nummer 5847. Het college van B&W besluit onder voorwaarden in principe medewerking te verlenen aan een herziening van het bestemmingsplan om de gewenste ontwikkeling planologisch mogelijk te maken.

4. Vervolg-invulling kernenwethouderschap en kernenbezoeken

BESLUIT:

Beslispunten:

 1. Vanaf 2024 gaat in principe alleen de kernenwethouder naar het kernenbezoek dat samen met het plaatselijk belang (PB) van een kern georganiseerd wordt.
 2. Voor het kernenwethouderschap gelden de volgende uitgangspunten:
  • De kernenwethouder zoekt actief contact met verschillende (groepen) inwoners van een kern, door het hele jaar heen. Dit kan op diverse manieren, die passen bij de wethouder en de kern. Een van de mogelijkheden is een bestuurlijk spreekuur.
  • De kernenwethouder is verantwoordelijk voor communicatie en overleg tussen de gemeente en de kern. Zo draagt het kernenwethouderschap bij aan het gebiedsgericht werken. De vakinhoudelijke wethouder blijft verantwoordelijk voor de onderwerpen in zijn of haar portefeuille.
  • De kernenwethouder deelt opgehaalde signalen en informatie uit de kernen met het college, de vakinhoudelijke wethouder en organisatie en zorgt voor terugkoppeling aan inwoners.
  • Het bestuurlijk spreekuur is een nieuwe vorm van contact tussen inwoners en gemeente. We gaan hier ervaring mee opdoen. 

SAMENVATTING

Als gemeente willen we anders en vaker met álle inwoners in onze kernen in contact zijn. Met elkaar maken we Olst-Wijhe tot een gemeente waar het goed wonen, werken en recreëren is. We vinden het belangrijk dat inwoners de gemeente gemakkelijk kunnen benaderen. De kernenwethouders helpen daarbij; zij zijn het bestuurlijk aanspreekpunt voor inwoners van een kern. 
Burgemeester en wethouders hebben daarom besloten dat vanaf 2024 de kernenwethouder op kernenbezoek gaat en niet meer het voltallige college. De  kernenwethouders zullen vaker in de dorpen en buurtschappen aanwezig zijn. Door meer contacten en contactmomenten door het hele jaar heen horen de wethouders de verschillende geluiden en wat er kern-breed leeft. Dat helpt het college om integraal en vanuit de belangen en behoefte van de kern naar vraagstukken te kijken, wat bijdraagt aan het gebiedsgericht werken. 

5. Concept visie “Herontwikkeling omgeving Stationsweg Wijhe”

BESLUIT:

In te stemmen met:

 1. De concept visie “Herontwikkeling omgeving Stationsweg Wijhe”.
 2. Het uitgangspunt om de vastgestelde regionale woondeal op de gehele ontwikkeling toe te passen.
 3. De uitwerking en uitvoering van het voorgestelde participatieproces en gesprekken met stakeholders en deze input te verwerken tot een definitieve visie van de gebiedsvisie en hiervoor incidenteel een budget van € 10.000 beschikbaar te stellen en deze kosten ten laste te brengen van het budget voor de ontwikkeling van de vrijkomende schoollocaties in Wijhe.
 4. Het parallel aan het participatieproces in gang zetten van de volgende stap in deze gebiedsaanpak: Uitvoering van diverse aanvullende onderzoeken en vervolgstappen om te komen tot de uitvoering van de gebiedsaanpak Stationsweg Wijhe. Hiervoor een budget van € 50.000,- beschikbaar te stellen en deze te verwerken in de tweede Berap en ten laste te brengen van de stelpost uitvoering Bestuursakkoord.
 5. De gemeenteraad over besluitpunten 1 t/m 4 informeren via de raadsnieuwsbrief.

SAMENVATTING

In de omgeving van de Stationsweg in Wijhe zijn meerdere ruimtelijke ontwikkelingen gaande. De kerk wordt aan de eredienst onttrokken. De St. Jozefschool gaat naar het Kindcentrum en op deze plek komt woningbouw. En er zijn twee particuliere initiatieven voor woningbouw; appartementen aan De Bongerd 2-4 en een woonzorg-complex achter de locatie van Trevin).

In december 2022 besloot het college stedenbouwkundig bureau SACON in te huren om met de initiatiefnemers in gesprek te gaan en te onderzoeken of er één samenhangend plan kan komen. Ruimtelijke inpassing van de individuele ontwikkelingen en initiatieven is immers een uitdaging terwijl een integraal plan meerwaarde kan bieden voor het gebied en voor de plannen van de vier initiatieven. 
Een integraal plan met respect voor en in aansluiting op de kwaliteiten van deze prachtige locatie kan een nieuw en aantrekkelijk woongebied aan het dorp toevoegen.  

In het afgelopen half jaar zijn de mogelijkheden onderzocht en is samen met de initiatiefnemers een conceptvisie voor het gebied opgesteld. Het college heeft hier mee ingestemd. De volgende stap is het bespreken van de conceptvisie met omwonenden en andere belanghebbenden. Aan de hand van deze gesprekken en de vervolgstappen (in samenspraak met de initiatiefnemers), wordt de visie eventueel aangepast en volgt behandeling in het college. Als de visie vastgesteld wordt kunnen er vervolgstappen genomen worden om de gebiedsaanpak mogelijk te maken. 

Bijlagen:

Bijlagen:
Titel Type Grootte Download
Besluit 2-onder-1-kap vrijstaande woning Wesepe  pdf 51,3 KB Download
Vervolg invulling Kernenwethouderschap & kernenbezoeken  pdf 62,8 KB Download
Gebiedsvisie herontwikkeling omgeving Stationsweg Wijhe  pdf 199,8 KB Download
Deel dit
Mail
Bellen