B&W besluiten 23-05-2023

Aanwezig

 • de heer M. Blind, wethouder 
 • mevrouw P. Nijman, 2e loco-secretaris
 • de heer drs. H. Olthof, wethouder
 • mevrouw drs. J. Compagner, wethouder

Agenda

1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 16 mei 2023

BESLUIT:

Conform vast te stellen.

2. Ingekomen

-

3. Meerjarige Agenda Regio Zwolle 2024-2028 

BESLUIT:

1. In te stemmen met de inhoud van de Meerjarige Agenda Regio Zwolle 2024-2028; 
2. In te stappen op zowel de (verplichte) basis onderdelen, als op alle 4 (facultatieve) opgave gerichte actielijnen van de Meerjarige agenda Regio Zwolle 2024-2028; 
3. In te stemmen met de bijdrage per inwoner per jaar, te starten met 6,97 per inwoner in 2024, 7,89 euro in 2025, 8,68 euro in 2026 en oplopend naar 9,07 euro per inwoner in 2027;  
4. De benodigde extra bijdrage voor de meerjarige agenda Regio Zwolle 2024-2028 van 84.887 euro in 2024, 102.063 euro in 2025*, 116.831 euro in 2026* en 124.117* euro in 2027 als gewenst nieuw beleid met hoge prioriteit af te wegen in de Kadernota 2024-2027;  
5. De benodigde bijdrage voor de ambtelijk inzet op de uitvoeringslijn duurzame groei en leef kwaliteit voor 12.500 euro per jaar tot 2028 af te wegen in de Kadernota; 
6. Het Regiobestuur een brief toe te sturen, waarin gevraagd wordt toe te zeggen over twee jaar een midterm review op de Meerjarige agenda uit te voeren, en duidelijk te maken aan de hand van welke vragen die midterm review dan zal worden uitgevoerd.


*kan iets afwijken want per inwoner 

SAMENVATTING

In Regio Zwolle werken we, 22 gemeenten, 4 provincies, ondernemers, onderwijs en maatschappelijke organisaties, samen aan brede welvaart voor alle huidige en toekomstige inwoners en ondernemers. Er is gewerkt aan een nieuwe strategische Meerjarige Agenda Regio Zwolle 2024-2028. We werken samen aan een goede brede welvaart voor onze inwoners en ondernemers van nu en in de toekomst. De meerjarige agenda bestaat uit twee inhoudelijke uitvoeringslijnen: 1. Economie en Arbeidsmarkt en 2. Duurzame groei en leefkwaliteit. Om resultaat te behalen zijn hiervoor rand voorwaardelijk: 1. Public affairs en communicatie en 2. Faciliteren netwerksamenwerking/ organisatiekracht. Het college van B&W heeft ingestemd met de inhoud van de strategische meerjarige Agenda Regio Zwolle, waarbij de intentie is om in te stappen op zowel de (verplichte) basis onderdelen, als op alle 4 (facultatieve) opgave gerichte actielijnen. Het college vraagt aan de Raad om tijdens de behandeling van de Kadernota in juli a.s. in te stemmen met de bijdrage per inwoner per jaar, te starten met 6,97 per inwoner in 2024 en oplopend naar ruim 9 euro per inwoner in 2027 + 12.500 euro per jaar t/m 2028 voor inhoudelijke ambtelijke ondersteuning op de uitvoeringslijn duurzame groei en leefkwaliteit. 

4. Regionaal plan basisvaardigheden Arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noord-Veluwe.  Actieplan basisvaardigheden gemeente Olst- Wijhe 2023/2024 

BESLUIT:

De raad voor te stellen:

 1. Kennis te nemen van het Regioplan basisvaardigheden Arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noord-Veluwe.
 2. In te stemmen met het actieplan basisvaardigheden gemeente Olst-Wijhe 2023/2024.
 3. De raad te informeren over het Regioplan basisvaardigheden 2024-2027 en het actieplan basisvaardigheden Olst-Wijhe 2023/2024 door het plan te plaatsen op de lijst ingekomen stukken.

SAMENVATTING

Taalvaardigheden zijn niet meer los te zien van andere basisvaardigheden zoals rekenen en digitale vaardigheden. En de aanpak van basisvaardigheden werkt door in veel leefgebieden van mensen, dus in veel beleidsterreinen zoals o.a. gezondheid, kinderopvang, inburgering, participatie en onderwijs. In de samenwerking tussen beleidsterreinen liggen goede kansen. Basisvaardigheden dienen een plek te krijgen binnen het brede beleid van het sociaal domein en daarom zullen eventuele aanpassingen of actualisatie van het beleid basisvaardigheden in de nieuwe Sociale Toekomstvisie een plek krijgen. De nieuwe Sociale Toekomstvisie wordt opgesteld in 2023 en afgerond in 2024. Om niet te lang te wachten met het oppakken van de aanbevelingen uit de evaluatie van het huidige ambitieplan Taalpunt Olst-Wijhe is ervoor gekozen om voor de komende twee jaar het actieplan Basisvaardigheden 2023/2024 op te stellen waarin de belangrijkste prioriteiten voor die periode zijn vastgelegd. De bekostiging van het actieplan is deels afhankelijk van de middelen die de Arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noord-Veluwe in het kader van de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) beschikbaar stelt. Contactgemeente Apeldoorn van de Arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noord-Veluwe heeft hiervoor het Regioplan basisvaardigheden vastgesteld. Het college heeft hiervan kennisgenomen en daarnaast ingestemd met het lokale actieplan basisvaardigheden 2023/2024.   

5. Voorstel tot vaststelling notitie Vervolgonderzoek heroriëntatie voorliggend veld en invulling taakstelling vanaf 2024 

BESLUIT:

 1. In te stemmen met de notitie Vervolgonderzoek heroriëntatie voorliggend veld en deze ter vaststelling voor te leggen aan de raad;
 2. In te stemmen met de voorstellen voor invulling van de taakstelling vanaf 2024 en het uitgangspunt dat de hieruit behaalde voordelen worden ingezet op het versterken van de preventie-activiteiten binnen het sociaal domein en deze ter vaststelling voor te leggen aan de raad;
 3. De raad voor te stellen de financiële aspecten af te wegen bij vaststelling van de Kadernota 2024-2027;
 4. In te stemmen met de concept antwoordbrief aan de Adviesraad Samenleving;

SAMENVATTING

Vorig jaar heeft op 31 oktober een besluitvormende raadsvergadering plaatsgevonden over eventuele bezuinigingen in het “voorliggend veld”. Dit zijn algemene voorzieningen waar inwoners in Olst-Wijhe zonder indicatie gebruik van kunnen maken voor (ondersteunings)vragen en ontmoeting. Welzijn, maatschappelijk werk en mantelzorgondersteuning zijn voorbeelden van deze voorzieningen.

De gemeenteraad heeft vorig jaar geconcludeerd dat er meer vergelijkingsmateriaal en dus tijd nodig is om vast te stellen of er nog efficiency mogelijkheden zijn. Afgesproken is om nader onderzoek te doen. Dit onderzoek is nu afgerond. Daarnaast is een voorstel over invulling van mogelijke bezuinigingen vanaf 2024 ontwikkeld. Voorgesteld wordt om de hieruit behaalde voordelen in te zetten op het versterken van de preventie-activiteiten binnen het sociaal domein.

Op 5 juni vergadert de gemeenteraad over de voorstellen.

6. Concept programmabegroting 2024 en jaarstukken 2022 Veiligheidsregio IJsselland 

BESLUIT:

 1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2022 en de burgemeester in het AB hiermee te laten instemmen;
 2. De raad te adviseren geen zienswijze in te dienen op de concept programmabegroting 2023;
 3. De schriftelijke reactie aan de veiligheidsregio op te stellen en deze op de lijst van uitgaande stukken van de gemeenteraad te plaatsen.

SAMENVATTING

De Veiligheidsregio IJsselland (VRIJ) is een gemeenschappelijke regeling van de 11 gemeenten in de regio IJsselland. Jaarlijks wordt de begroting voorafgaande aan vaststelling in het algemeen bestuur aan de gemeenteraden van de 11 gemeenten voorgelegd met de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. De gemeente Olst-Wijhe ziet geen aanleiding om een zienswijze in te dienen op de voorgelegde conceptbegroting 2023. Naast de conceptbegroting zijn het jaarverslag en de jaarrekening 2022 ter kennisname aangeboden.

7. Jaarstukken Omgevingsdienst IJsselland 2023 (Jaarrekening 2022, begrotingswijziging 2023 en ontwerpbegroting 2024) 

BESLUIT:

 1. Kennis te nemen van de voorlopige jaarrekening 2022, de concept begrotingswijziging 2023 en de concept ontwerpbegroting 2024 van de Omgevingsdienst IJsselland en de raad voor te stellen geen inhoudelijke zienswijzen in te dienen;
 2. Het DB van de OD IJsselland hierover schriftelijk te informeren door middel van bijgaande ontwerpbrief;
 3. De conceptbrief met daarin onze reactie op deze jaarstukken op de lijst van ingekomen stukken voor de raad te plaatsen;
 4. De financiële mutatie voor 2023 tot een bedrag van € 43.612 te verwerken in de 1e berap 2023;
 5. De financiële mutatie voor 2024 en volgende jaren tot een bedrag van € 62.988 te verwerken in de kadernota 2024-2027 als autonome ontwikkeling.

SAMENVATTING

Overeenkomstig de afspraken in de gemeenschappelijke regeling en de regels uit de Wet gemeenschappelijke regelingen, heeft het Dagelijks Bestuur (DB) van de OD IJsselland op 13 april 2023 de financiële verantwoording over 2022, een voorstel over de resultaatsbestemming 2022, een voorstel voor een begrotingswijziging 2023 en de conceptbegroting over 2024 toegezonden aan de raden van de deelnemers in de OD. De deelnemers hebben 12 weken, dus tot 6 juli 2023 om, naar aanleiding van deze stukken, zienswijzen in te brengen. De stukken geven geen aanleiding tot het indienen van zienswijzen.

 

Bijlagen:

Bijlagen:
Titel Type Grootte Download
Meerjarige Agenda Regio Zwolle 2024-2028  pdf 117,6 KB Download
Regionaal plan basisvaardigheden Arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noord-Veluwe. Actieplan basisvaardigheden gemeente Olst- Wijhe 2023/2024  pdf 47,2 KB Download
Voorstel tot vaststelling notitie Vervolgonderzoek heroriëntatie voorliggend veld en invulling taakstelling vanaf 2024  pdf 69,6 KB Download
Jaarstukken Omgevingsdienst IJsselland 2023 (Jaarrekening 2022, begrotingswijziging 2023 en ontwerpbegroting 2024)  pdf 126,8 KB Download
Concept programmabegroting 2024 en jaarstukken 2022 Veiligheidsregio IJsselland  pdf 240,2 KB Download
Deel dit
Mail
Bellen