B&W besluiten 16-05-2023

Aanwezig

 • de heer M. Blind, wethouder 
 • mevrouw P. Nijman, 2e loco-secretaris
 • de heer drs. H. Olthof, wethouder
 • mevrouw drs. J. Compagner, wethouder

Agenda

1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 9 mei 2023

BESLUIT:

Conform vast te stellen.

2. Ingekomen

-

3. Principebesluit tot de herontwikkeling van het agrarisch erf aan De Wesenberg 3 te Wijhe naar een woonerf in het kader van de KGO-regeling

BESLUIT:

1. In principe medewerking te verlenen aan het plan tot de herontwikkeling van het agrarisch erf aan De Wesenberg 3 te Wijhe naar een woonerf in het kader van de KGO-regeling onder de volgende voorwaarden:

a. Initiatiefnemer werkt het erfinrichtingsplan nader uit dat door de gemeente moet worden goedgekeurd.

b. Er moet toestemming worden verkregen van de provincie voor deze herontwikkeling, omdat er een provinciaal belang is.

c. Initiatiefnemer toont met onderzoeken aan dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening.

2. Een plan voor dit perceel in procedure te brengen onder voorwaarde dat er niet eerder wordt gestart met de planologische procedure, voordat de anterieure overeenkomst is gesloten met de initiatiefnemer.

SAMENVATTING

Initiatiefnemer heeft een principeverzoek ingediend voor de herontwikkeling van het perceel aan De Wesenberg 3 te Wijhe. De initiatiefnemer wil met toepassing van de KGO-regeling de intensieve agrarische activiteiten hier staken en de agrarische bedrijfsbebouwing slopen en ter compensatie twee woningen realiseren, waarvan één in het bestaande hoofdgebouw en één vrijstaande woning. Het college van B&W besluit onder voorwaarden in principe medewerking te verlenen aan een planologische procedure om de gewenste ontwikkeling planologisch mogelijk te maken.

4. Voorstel tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Boskamp, Wethouder W.A. Boerkampweg

BESLUIT:

De raad voor te stellen:

 1. De Nota van beantwoording zienswijzen en ambtshalve wijzigingen bestemmingsplan Boskamp, Wethouder W.A. Boerkampweg d.d. 8 mei 2023 vast te stellen.
 2. Het bestemmingsplan 'Boskamp, Wethouder W.A. Boerkampweg' bestaande uit de geometrische planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1773.BP2022006004-0201 met de bijbehorende bestanden en waarbij voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van de digitale ondergrond BGT van 16 november 2022, gewijzigd vast te stellen.
 3. Geen exploitatieovereenkomst vast te stellen, omdat het kostenverhaal anterieur verzekerd is.

SAMENVATTING

Initiatiefnemer diende eerder een verzoek in voor de realisatie van drie woningbouwkavels voor starters en senioren direct ten zuiden van de kern Boskamp. Het gaat om het perceel kadastraal bekend als gemeente Olst, sectie E, nummer 3835. Het college van B&W besloot om onder voorwaarden planologisch medewerking te verlenen. De voorgenomen ontwikkeling behoeft een herziening van het bestemmingsplan. Deze bestemmingsplanprocedure wordt nu doorlopen. Het college heeft besloten de raad voor te stellen om in te stemmen met een herziening van het bestemmingsplan.

5. Vaststellen plan van aanpak Ergernissen Top 5

BESLUIT:

 1. In te stemmen met het plan van aanpak Ergernissen top 5 vast te stellen.
 2. Een incidenteel budget beschikbaar te stellen van € 15.000 en dit bedrag te dekken uit de reguliere begroting wegen respectievelijk groen.

SAMENVATTING

In een periodieke enquête onder de inwoners van de gemeente Olst-Wijhe (waarstaatjegemeente.nl) kwam naar voren dat er onvrede bestaat over de openbare ruimte. Naar aanleiding hiervan is door het college in het bestuursakkoord besloten om te komen tot een projectmatige, gebiedsgerichte aanpak van de top 5 ergernissen in de openbare ruimte. Met als belangrijkste doel om de leefbaarheid in de kernen te verbeteren. 

Hiervoor wordt gebruik gemaakt van drie pilotgebieden, waarbij we een koppeling maken tussen de (technische) objectieve kwaliteitscriteria zoals vastgelegd in het IBOR-plan en de beleving van onze inwoners. Zo zorgen we ervoor dat ons werk beter aansluit op hun behoefte/wensen en verbeteren we de waardering voor de openbare ruimte. 

Omdat hier in onze eigen organisatie onvoldoende kennis over dit specifieke onderwerp aanwezig is, is een adviesbureau gevraagd een projectmatige aanpak uit te werken in een plan van aanpak en een offerte om dit thema naar een volgende fase te brengen.

6. Beslissen op het bezwaar tegen het besluit om geen verkiezingsborden te plaatsen binnen de gemeente Olst-Wijhe

BESLUIT:

 • Het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren

SAMENVATTING

In aanloop naar de verkiezingen 2023 is er een bezwaar gemaakt tegen het besluit van de gemeente Olst-Wijhe om geen verkiezingsborden te plaatsen. Op 7 maart 2023 (en bij brief ontvangen op 8 februari 2023) is het bezwaarschrift ingediend. De Bezwarenadviescommissie algemene zaken gemeente Olst-Wijhe heeft geadviseerd dit bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren. Het college heeft besloten dit advies te volgen.

7. Openbare biedprocedure Tellegen - definitieve gunning combinatie Nikkels Projecten/Bemog Projectontwikkeling

BESLUIT:

 1. In te stemmen met de definitieve gunning en verkoop van locatie Tellegen en een deel van het naastgelegen grasveld aan combinatie Nikkels Projecten/Bemog Projectontwikkeling.
 2. In te stemmen met de koopovereenkomst locatie Tellegen.
 3. Besluiten om de koopovereenkomst als vertrouwelijk te bestempelen (op grond van artikel 5.1, eerste lid, sub c en tweede lid, sub e en f van de Woo).
 4. De burgemeester te verzoeken om volmacht te verlenen aan wethouder M. Blind om namens de gemeente de koopovereenkomst te ondertekenen en de locatie Tellegen te leveren.
 5. Een aanvullend budget van € 30.000 euro beschikbaar te stellen voor de nog te maken ambtelijke uren voor dit project.
 6. Het aangevraagde budget financieel te verwerken bij de 1e Berap 2023 en te verrekenen met de verkoopopbrengst.
 7. Een deel van het toegekende subsidiebedrag Flexpools van de provincie Overijssel, te weten € 15.000,- te verwerken in de kosten voor de anterieure overeenkomst.
 8. In te stemmen met toevoeging van de verkoopopbrengst na aftrek van de boekwaarde aan de reserve nader te bestemmen middelen. (De eerder gemaakte kosten in 2021 en 2022 zijn of worden ten laste gebracht van de reserve nader te bestemmen middelen.)
 9. De raad, omwonenden en inschrijvers over de definitieve uitkomst te informeren (tekenmoment).

SAMENVATTING

Het college besloot in mei 2022 om voor locatie Tellegenschool de openbare biedprocedure op te starten. Na beoordeling van de inschrijvingen is op 8 november 2022 door het college besloten de koop van de locatie voorlopig te gunnen aan combinatie Nikkels Projecten/Bemog Projectontwikkeling. Als vervolg op de voorlopige gunning is de koopovereenkomst uitgewerkt. In deze koopovereenkomst zijn de verkoop en proces- en planningsafspraken vastgelegd. De Bibob screening van de ontwikkelcombinatie was positief. Het college stemt dan ook in met de definitieve gunning en het ondertekenen van de koopovereenkomst. Combinatie Nikkels Projecten/Bemog Projectontwikkeling neemt het verdere ontwikkelproces ter hand, doorloopt de publiekrechtelijke procedures en realiseert het bouwplan. Het is de bedoeling dat er medio 2024 gestart wordt met de bouw van de woningen.

8. Afwijken van uitgiftevoorwaarden van woningbouwkavels

BESLUIT:

 1. In te stemmen met afwijking van de uitgiftevoorwaarden, zijnde artikel 3 sub K en L Reglement uitgifte bouwkavels via Kavelwinkel 2014 gemeente Olst-Wijhe en artikel 8 en 10 van het Lotingsreglement bouwkavels 2011.
 2. In te stemmen met een inschrijfperiode van één week voor bouwkavels die worden verkocht via de kavelwinkel.
 3. In te stemmen met een niet-openbare loting bij de notaris voor de uitgifte van teruggekomen kavels in de kavelwinkel.

SAMENVATTING

In het plan Olstergaard is een aantal woningbouwkavels teruggegeven. Deze kavels worden binnenkort via de kavelwinkel aan de markt aangeboden. Om belangstellenden een gelijke kans te bieden om in aanmerking te komen voor de vrijkomende kavels heeft het college bij enkele voorgaande uitgiftes via de kavelwinkel voor kavels in Olst (Olstergaard) en in Wijhe (Noorder Koeslag) besloten om een inschrijfperiode van één week te hanteren en de toewijzing te doen via een niet-openbare loting bij de notaris. Dit in afwijking van het gemeentelijk Lotingsreglement bouwkavels 2011 (hierna te noemen Lotingsreglement) en het Reglement uitgifte bouwkavels uit via Kavelwinkel 2014 gemeente Olst-Wijhe (hierna te noemen: ‘Reglement uitgifte bouwkavels’). Doordat sinds drie jaar potentiële kopers zich enkel fysiek op afspraak in het gemeentehuis kunnen inschrijven voor een kavel wordt voorgesteld deze procedure ook voor overige kavels die via de kavelwinkel worden aangeboden te laten gelden.

9. Advies uitbrengen aan het Commissariaat voor de Media over zendtijdmachtiging Airplay Media Stichting

BESLUIT:

 • De gemeenteraad voor te stellen een positief advies uit te brengen aan het Commissariaat voor de Media ten aanzien van het voldoen aan de eisen van de Mediawet 2008 door Airplay Media Stichting.

SAMENVATTING

De gemeenteraad wordt voorgesteld om een positief advies uit te brengen aan het Commissariaat voor de Media ten aanzien van het voldoen aan de eisen van de Mediawet 2008 door Airplay Media Stichting. Dit heeft ten gevolge dat zij een nieuwe aanwijzing kunnen krijgen om te mogen fungeren als lokale omroep voor de periode oktober 2023 tot en met oktober 2028.

10. Realisatie extra standplaatsen voor woonwagens

BESLUIT:

1. Extra woonwagenstandplaatsen te realiseren om aan de lokale behoefte te voldoen. Hiervoor:

a. De bestaande woonwagenlocatie Het Anem in Wijhe uit te breiden met in totaal 3 standplaatsen.

b. De beoogde locatie Hooiberglaan (tegenover sporthal De Hooiberg) in Olst aan te wijzen als nieuwe woonwagenlocatie, voor het realiseren van 4 standplaatsen.

c. Daarbij juridisch en planologisch mogelijk maken van 2 van de 3 plaatsen voor toekomstig gebruik door opgroeiende kinderen op het Anem en 2 van de 4 plaatsen voor toekomstig gebruik door opgroeiende kinderen aan de Hooiberglaan.

2. Kennis nemen van een vrijkomende standplaats aan de Ter Stegestraat (zomer 2024) en onderzoeken hoe we in kunnen zetten voor de woonbehoefte van een spijtoptant.

3. Het inzetten van koop, huur en erfpacht als mogelijkheden tot afname van gronden en hierbij kennis te nemen van de (on)mogelijkheden van deze constructies zoals weergegeven in de bijlage van grondzaken.

4. De raad te informeren via de raadsnieuwsbrief, daarna de communicatie met omwonenden en omliggende bedrijven en organisaties uit te voeren en aansluitend de communicatie met overige betrokkenen en belangstellenden.

5. Een bestemmingsplan in procedure te brengen voor de ontwikkeling van de woonwagenstandplaatsen op de locaties aan Het Anem en de Hooiberglaan.

a. Het ontwerp-bestemmingsplan opstellen op basis van de uitgangspunten die ook bij de recente bestemmingsplannen zijn gehanteerd.

b. De wijzigingen voor te bereiden voor besluitvorming door het college voor de zomer van 2023 en aansluitend voor te leggen aan de raad.

c. Bijlagen Matrix Grondzaken en Financiële gegevens als vertrouwelijk te behandelen.

SAMENVATTING

Op dit moment bestaat er geen woonwagenbeleid binnen Olst-Wijhe. In 2020 is wel het volgende in gang gezet: er is een woonbehoefteonderzoek uitgevoerd onder woonwagenbewoners naar aanleiding van het advies van het College voor de rechten van de mens aan het Rijk. Op basis hiervan moeten gemeenten hun standplaatsenbeleid vormgeven als uit onderzoek blijkt dat er een aantoonbare behoefte is aan standplaatsen. Het doel: lokale woonwagenbewoners (zg. spijtoptanten) binnen afzienbare tijd in aanmerking laten komen voor een standplaats.
Uit het woonbehoefteonderzoek uit 2020 bleek dat een aantal spijtoptanten terug wil keren naar een standplaats in onze gemeente. De uitkomsten van het onderzoek maakten inzichtelijk dat er op dat moment behoefte was aan extra standplaatsen, 3 in Olst en 1 in Wijhe.
Daarnaast is er de wens voor nog eens 4 standplaatsen voor opgroeiende kinderen geuit; 2 in Olst en 2 in Wijhe. Dit betekent in totaal een behoefte aan 8 plaatsen; 5 in Olst en 3 in Wijhe. 
Er waren ten tijde van het woonbehoefteonderzoek geen vrije standsplaatsen om in deze behoefte te voorzien** 

Op basis van onderzoek, ruimtelijke inventarisaties en financiële verkenningen zijn twee locaties geschikt geacht voor het realiseren van nieuwe standplaatsen:
-Hooiberglaan in Olst, tegenover sporthal De Hooiberg. Dit is een nieuw te realiseren locatie voor de aanleg van maximaal 4 standplaatsen; 
-Het Anem in Wijhe. Dit is een uitbreiding van de bestaande locatie met maximaal 3 standplaatsen.
      
Daarnaast komt vanaf zomer 2024 een standplaats vrij op de locatie aan de Ter Stegestraat in Olst, deze is in eigendom van SallandWonen en zou kunnen worden ingezet.** Daarmee beperkt de ontwikkelopgave zich tot 4 plekken in Olst en 3 plekken in Wijhe.

Voor de nieuwe standplaatsen bieden we de bewoners een koop-, huur-, of erfpachtovereenkomst aan.  

Na gesprekken met betrokken woonwagenbewoners en omwonenden, omliggende bedrijven en organisaties van de te realiseren locaties, wordt de verdere besluitvorming omtrent bestemmingsplanwijziging en financiële consequenties voor realisatie voorbereid. Naar verwachting neemt het college van burgemeester en wethouders hierover voor de zomer van 2023 een besluit. Daarna volgt na de zomer besluitvorming door de raad. Na de besluitvorming door de raad zal met de opgedane kennis het woonwagenbeleid verder worden vormgegeven.

11. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied, Diepenveenseweg 28a

BESLUIT:

De raad voor te stellen:

 1. Het bestemmingsplan 'Buitengebied, Diepenveenseweg 28a' bestaande uit de geometrische planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1773.BP2023001089-0201 met de bijbehorende bestanden, en waarbij voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van de digitale ondergrond BGT van 13 februari 2023, vast te stellen.
 2. Geen exploitatieovereenkomst vast te stellen, omdat het kostenverhaal anterieur verzekerd is.

SAMENVATTING

Initiatiefnemer diende eerder een verzoek in voor de herontwikkeling van het perceel aan de Diepenveenseweg 28a te Olst. De initiatiefnemer wil de verblijfsrecreatieve bestemming van het erf wijzigen naar de bestemming ‘Wonen’ en de agrarische bestemming naar de bestemming ‘Natuur’. Het college van B&W besloot om onder voorwaarden planologische medewerking te verlenen. De voorgenomen ontwikkeling behoeft een herziening van het bestemmingsplan. Deze bestemmingsplanprocedure wordt nu doorlopen.

Bijlagen:

Bijlagen:
Titel Type Grootte Download
Herontwikkeling agrarisch erf De Wesenberg 3 Wijhe naar woonerf  pdf 51,6 KB Download
Voorstel tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Boskamp, Wethouder W.A. Boerkampweg  pdf 51,3 KB Download
Vaststellen plan van aanpak Ergernissen Top 5  pdf 56,5 KB Download
Bezwaar op besluit om geen verkiezingsborden te plaatsen  pdf 34,5 KB Download
Definitieve gunning Tellegen combinatie Nikkels Projecten/Bemog Projectontwikkeling  pdf 79,2 KB Download
Afwijken van uitgiftevoorwaarden van woningbouwkavels  pdf 43,9 KB Download
Advies Commissariaat voor de Media over zendtijdmachtiging Airplay Media Stichting  pdf 49,8 KB Download
Realisatie extra standplaatsen voor woonwagens  pdf 138,6 KB Download
Bestemmingsplan Buitengebied, Diepenveenseweg 28a  pdf 50,6 KB Download
Deel dit
Mail
Bellen