B&W besluiten 21-03-2023

Aanwezig

 • mevrouw mr. Y.P. van Mastrigt, burgemeester
 • de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris
 • de heer drs. H. Olthof, wethouder
 • mevrouw drs. J. Compagner, wethouder
 • de heer M. Blind, wethouder 

Agenda

1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 14 maart 2023

BESLUIT:

Conform vast te stellen.

2. Ingekomen

 • Programma bijeenkomst nieuwe inwoners – voor kennisgeving aan te nemen.
 • Regio Zwolle: Jaarplan 2023, kwartaalrapportage Q1, jaarverslag 2022 – voor kennisgeving aan te nemen.
 • Brief aan het college van B&W inzake Vovie Deventer_ particuliere school voor PO – voor kennisgeving aan te nemen.

3. Vaststellen startnotitie verkeer en parkeren centrum Wijhe 

BESLUIT:

 1. De “Startnotitie Verkeer en Parkeren Centrum Wijhe” vast te stellen.
 2. De startnotitie aan de raad via de lijst ingekomen stukken ter kennis te brengen. 

SAMENVATTING

Onderliggende startnotitie geeft inzicht in de aandachtspunten en kaders die nodig zijn bij het opstellen van een plan op het gebied van verkeer en parkeren voor het centrum van Wijhe. In het op te stellen plan wordt de koers voor mobiliteit en bereikbaarheid voor de komende 10 jaar beschreven. Het op te starten onderzoek richt zich op de invloed van de recentelijke ontwikkelingen in en rondom de Langstraat op het gebied van verkeer en parkeren. Uit dit onderzoek zullen aanbevelingen volgen met betrekking tot verkeer- en parkeersituatie in het centrum van Wijhe. Deze aanbevelingen zullen worden uitgewerkt in een aantal mogelijke oplossingsscenario’s om het centrum van Wijhe toekomstbestendig te maken op het gebied van verkeer en parkeren. Uit deze scenario’s kan in een later stadium een voorkeursvariant worden gekozen. 

4. Uitbreiding opvangcapaciteit vluchtelingen  

BESLUIT:

 1. Het Regionaal Transitieplan CNO IJsselland vast te stellen.
 2. De raad via de lijst van ingekomen stukken te informeren met de raadsinformatienota over het vraagstuk van de gehele vluchtelingenopvang in IJsselland
 3. De volgende lijn te hanteren voor uitbreiding opvangcapaciteit in de gemeente Olst-Wijhe:
  voor Oekraïners:
  - Uitbreiding van de opvangcapaciteit met 95 plekken volgens het toetsingskader huisvestingslocaties, en daarbij de maatschappelijke impact en de impact op de ambtelijke organisatie hiervan verder in beeld te brengen;
  voor asielzoekers:
  - Vooralsnog niet te kiezen voor de ontwikkeling van een lokale opvanglocatie voor asielzoekers;
  Uitbreiding van opvangcapaciteit voor asielzoekers indien nodig en mogelijk in samenwerking met de gemeente Deventer, Raalte te realiseren;
  voor statushouders:
  - De wettelijke taakstelling in te vullen in samenwerking met Salland Wonen.
 4. Nieuwe opvangplekken primair in te zetten voor de opvang van Oekraïners en het huisvesten van statushouders. 

SAMENVATTING

Door oorlogen en onveilige situaties in de wereld neemt de behoefte aan opvangplekken en woonruimte voor Oekraïners, asielzoekers en statushouders toe. Op basis van de prognoses zijn het komende jaar 95 extra opvangplekken voor Oekraïners nodig. Voor duurzame opvang van asielzoekers in onze regio voeren we het Transitieplan CNO uit en sluiten we aan op de Uitvoeringsagenda Flexibilisering van de asielketen. We blijven zorgen dat we voldoen aan onze wettelijke taak voor het huisvesten van statushouders.  Om voldoende opvangcapaciteit te realiseren en in te spelen op kansen is een toetsingskader voor huisvestingslocaties voor het uitbreiden van opvangcapaciteit ontwikkeld.  

5. Centrumarrangement project Winkelstraat van de Toekomst 

BESLUIT:

 1. Kennis te nemen van het Perspectief- en actieplan centrum Wijhe “Samen werken aan de Winkelstraat van de Toekomst’, welke is opgesteld vanuit centrumarrangement 3.
 2. Aanbevelingen uit het perspectief- en actieplan centrum Wijhe ihkv van verkeer en parkeren mee te nemen in de startnotitie ‘verkeer en parkeren centrum Wijhe’. Van de overige aanbevelingen uit het perspectief- en actieplan kennis te nemen en gezien de focus en huidige ambtelijke capaciteit deze nu niet te effecturen. Op de middellange termijn, 2 a 3 jaar, te bezien of die aanbevelingen nog actueel en relevant zijn.
 3. De raad te informeren over het actieplan via de lijst van ingekomen stukken.

SAMENVATTING

In het kader van centrumarrangement drie, hetgeen een samenwerking tussen ondernemersverenigingen, provincie en gemeente betreft, is het perspectief- en actieplan centrum Wijhe tot stand gekomen. Adviesbureau BDRG is gevraagd om onderzoek te doen naar het belang van de centrumstructuur: hoe blijft een centrumgebied zijn aantrekkingskracht en sociale meerwaarde houden, verandert de functiemix in het centrumgebied en wat vraagt dat dan van de (fysieke) omgeving.  BDRG heeft het Perspectief- en actieplan centrum Wijhe “Samen werken aan de Winkelstraat van de Toekomst’ opgeleverd en dat is ter kennisneming aangeboden aan het college van B&W. Het plan Wijhe heeft de status van een gezamenlijk perspectief, uitgewerkt door de ondernemersvereniging Gastvrij Wijhe en de gemeente samen. Het perspectief heeft een horizon tot 2026. Daarmee is het een belangrijk fundament en biedt het aanknopingspunten voor gemeentelijke beleid.  Een voorbeeld van een aanknopingspunt is in 2023 de startnotitie ‘verkeer en parkeren centrum Wijhe’. Bij het vervolg van de startnotitie wordt op korte termijn verkend welke aanbevelingen worden opgevolgd. 

6. Actualisatie Meerjarig Investeringsplan (MJIP) 2023-2028  

BESLUIT:

 1. In te stemmen met het geactualiseerde MJIP 2023-2028;
 2. Bij de 1e berap 2023 cf. eerdere college besluiten de verhoging van krediet kerkplein (10674-2023) van €181.570, de verhoging Kortricklaan 55534-2022 van € 75.000 en de vervanging van armaturen van  (59798-2022) van € 721.475 te autoriseren;
 3. De kapitaallasten voor de nieuw opgenomen investeringen in het MJIP als gewenst nieuw beleid af te wegen in de kadernota 2024-2027.
 4. Vrijvallende kapitaallasten 2023 en 2024 toe te voegen aan een bij de 1e berap nieuw in te stellen reserve MJIP.
 5. Een nader voorstel tegemoet te zien waarin de spelregels voor de nieuw in te stellen reserve worden uitgewerkt.

SAMENVATTING

Het MJIP geeft een integraal en meerjarig overzicht van de investeringen in de fysieke infrastructuur/openbare ruimte van de gemeente. Hiervoor zijn investeringen nodig die als kapitaallast worden begroot. Het MJIP stellen we elke 2 jaar bij. In april 2022 heeft het college ingestemd met een aanpassing van het Meerjarig Investeringsplan (MJIP) 2022-2028. Deze tussentijdse aanpassing was noodzakelijk als gevolg van  een vertraging in de uitvoering van projecten door met name de Oekraïne-crisis. Nu heeft de tweejaarlijkse actualisatie van het MJIP plaatsgevonden waarbij ook nieuwe projecten zijn toegevoegd. De financiële gevolgen van het geactualiseerde MJIP worden verwerkt in de 1e bestuursrapportage 2023 en de Kadernota 2024-2027.

7. Principebesluit realisatie acht zorgstudio’s IJsseldijk 115 te Welsum

BESLUIT:

 1. In principe medewerking te verlenen aan de realisatie van acht zorgstudio’s aan de IJsseldijk 115 te Welsum, onder de voorwaarde dat de inpassing van zorgstudio’s vanuit milieu-hygiënisch oogpunt aanvaardbaar is;
 2. Een bestemmingsplan voor dit perceel in procedure te brengen onder voorwaarde dat er niet eerder wordt gestart met de planologische procedure, voordat een anterieure overeenkomst is gesloten met de initiatiefnemer.

SAMENVATTING

Bij de gemeente is op 13 september 2021 een verzoek binnen gekomen voor de realisatie van zorgstudio’s aan de IJsseldijk 115 te Welsum. De locatie betreft een karakteristieke woonboerderij waar de initiatiefnemer woonachtig is. De oude schuur direct grenzend aan haar woning wil ze laten verbouwen tot zorgstudio’s. Dit plan is strijdig met het bestemmingsplan Buitengebied Olst-Wijhe, wat betekent dat er een procedure voor een wijziging doorlopen moet worden. Oorspronkelijk was de gedachte om in het plan 6 zorgstudio’s te realiseren, waarbij ook bekend was dat in verband met financiering mogelijk uitgebreid moest worden tot 8 zorgstudio’s. Op 26 oktober 2021 heeft het college van B&W een positief principebesluit genomen waarbij uitgegaan is van 6 zorgstudio’s. 

Vanaf het moment dat het principebesluit in 2021 is genomen heeft het initiatief langere tijd stilgelegen. Dit omdat de financiering voor de realisatie van het plan met 6 zorgstudio’s niet volledig rondgemaakt kon worden. Nu is er een bank bereid gevonden om het plan te financieren. Voorwaarde hierbij ook vanuit de bank is dat het aantal zorgstudio’s wordt vergroot naar 8 stuks. Deze uitbreiding naar 8 studio’s betekent dat het vorige principebesluit geactualiseerd dient te worden. Daarnaast heeft ook de bank haar wens uitgesproken om het college van B&W een hernieuwde uitspraak te laten doen over medewerking aan het initiatief. Het college heeft besloten medewerking te verlenen aan het initiatief.

8. Vaststellen bestuurlijk dashboard 2023  

BESLUIT:

 1. In te stemmen met het bestuurlijk dashboard 2023;
 2. Het bestuurlijk dashboard 2023 op de lijst van ingekomen stukken van de gemeenteraad te plaatsen

SAMENVATTING

Op basis van de begroting 2023 is het bestuurlijk dashboard 2023 opgesteld. Het dashboard wordt gehanteerd voor de planning van de werkzaamheden voor 2023 en als input voor agendapunten voor de raadsvergaderingen. Verder bevat het dashboard werkzaamheden in het kader van de Uitvoeringsagenda bestuursakkoord die in 2023 worden opgepakt.
De voortgang van het bestuurlijk dashboard maakt onderdeel uit van de bestuursrapportages.

9. Jaarverslag VTH 2022   

BESLUIT:

 1. Het VTH-jaarverslag 2022 vast te stellen;
 2. Het jaarverslag ter kennisname aan te bieden aan de raad, via de lijst van ingekomen stukken;
 3. Het jaarverslag ter beoordeling toe te zenden aan de provincie Overijssel.

SAMENVATTING

Het jaarverslag Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (hierna: VTH) doet verslag van de uitvoering van de VTH-taken in 2022. Daarmee wordt voldaan aan de verplichting zoals die in de regelgeving is vastgesteld. Met het VTH-jaarverslag legt het college verantwoording af aan de raad en als gemeente aan onze burgers.

10. Advies van de Bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden over een bezwaarschrift tegen het besluit  van 29 november 2022, verzonden op 29 november 2022    

BESLUIT:

 1. Het advies van de commissie over te nemen en het bezwaarschrift gegrond te verklaren.
 2. Het besluit om de kapvergunning te weigeren te heroverwegen en te voorzien van een verbeterde motivering, conform het advies van de commissie.
 3. Na aanpassing van de motivering de aanvrager beargumenteerd berichten waarom de kapvergunning is geweigerd.

SAMENVATTING

Op 10 juni 2022 is een bezwaarschrift ontvangen tegen het besluit van 7 april 2022, verzonden op 7 april 2022 betreffende het weigeren van een omgevingsvergunning voor het kappen van een Hollandse Linde op het perceel van de Grienden 8 te Wijhe.
Dit bezwaar is behandeld door de Bezwarenadviescommissie op 11 oktober 2022. Op 2 november 2022 heeft de commissie een advies uitgebracht aan het college van burgemeester en wethouders. De commissie adviseert het bezwaarschrift gegrond te verklaren en het bestreden besluit in heroverweging te voorzien van een deugdelijke motivering. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een aanpassing van de motivering te doen en deze motivering toe te voegen aan het besluit van de weigering van de omgevingsvergunning voor het kappen van deze boom. Derhalve het advies over te nemen van de Bezwarencommissie en de omgevingsvergunning om de boom te kunnen kappen niet te verlenen.

11. Collegeverklaring-ENSIA 2022  

BESLUIT:

 1. De Collegeverklaring ENSIA 2022 over informatiebeveiliging DigiD en Suwinet af te geven.
 2. De verantwoordingsrapportages over de BAG, BGT, BRO, en WOZ vast te stellen.
 3. Uittreksel BRP vast te stellen.
 4. Uittreksel Reisdocumenten vast te stellen.
 5. De raad te informeren via de lijst van ingekomen stukken.
 6. Dit voorstel en het besluit openbaar te maken, met uitzondering van de bijlagen vanwege de economische of financiële belangen van de gemeente (art. 10 lid 2 onder b) en het voorkomen van onevenredige benadeling (art. 10 lid 2 onder g).

SAMENVATTING

De gemeente maakt voor de bijstandsuitkeringsadministratie en de sociale recherche gebruik van de elektronische infrastructuur Suwinet (Structuur uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen). Voor het gebruik van het digitale loket voor diverse burgerzakenhandelingen wordt DigiD (Digitale persoonsidentificatie) gebruikt. Het college van burgemeester en wethouders moet onderzoek doen en verklaren in hoeverre de gemeente voldoet aan de voor Suwinet en DigiD toepasselijke informatiebeveiligingsnormen. Deze toetsing en verklaring gebeurt op basis van de Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA)-systematiek. ENSIA ondersteunt de gemeente bij de verantwoording over informatiebeveiliging richting de gemeenteraad en de rijksoverheid. Getoetst wordt aan de landelijke normen van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Verder beheert de gemeente de verplichte basisregistraties adressen en gebouwen (BAG), de grootschalige topografie (BGT), de ondergrond (BRO) en de Basisregistratie Waardering Onroerende Zaken (WOZ) en de BRP (basisregistratie personen). En tenslotte geeft de gemeente reisdocumenten af. Ook over al deze zaken moet het college aan de gemeenteraad en de rijksoverheid verantwoorden in hoeverre wordt voldaan aan de daarvoor geldende wettelijke normen. Bij DIGID en Suwinet wordt voldaan aan de normen. Proces en data BAG en BRO basisregistraties zijn ‘in control’. Verbeterpunten liggen met name bij de BGT. De verwachting is dat maatregelen die in 2023 worden genomen positief zullen doorwerken. Bij de onderdelen BRP en PUN (reisdocumenten) scoort Olst-Wijhe voldoende.

Bijlagen:

Bijlagen:
Titel Type Grootte Download
Vaststellen startnotitie verkeer en parkeren centrum Wijhe  pdf 45,6 KB Download
Uitbreiding opvangcapaciteit vluchtelingen  pdf 44,3 KB Download
Centrumarrangement project Winkelstraat van de Toekomst  pdf 44,0 KB Download
Actualisatie Meerjarig Investeringsplan (MJIP)  pdf 95,8 KB Download
Principebesluit realisatie acht zorgstudio's IJsseldijk 115 te Welsum  pdf 321,3 KB Download
Vaststellen bestuurlijk dashboard 2023  pdf 31,9 KB Download
Jaarverslag VTH 2022  pdf 37,9 KB Download
Advies van Bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden  pdf 64,9 KB Download
Collegeverklaring-ENSIA 2022  pdf 226,3 KB Download
Deel dit
Mail
Bellen