B&W besluiten 14-03-2023

Aanwezig

 • mevrouw mr. Y.P. van Mastrigt, burgemeester
 • de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris
 • de heer drs. H. Olthof, wethouder
 • mevrouw drs. J. Compagner, wethouder
 • de heer M. Blind, wethouder 

Agenda

1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 7 maart 2023

BESLUIT:

Conform vast te stellen.

2. Ingekomen

 • Bespreken piketdienst – voor kennisgeving aan te nemen.
 • Brief aan buurgemeenten- voor kennisgeving aan te nemen.  

3. Allonge bestuursovereenkomst COA 

BESLUIT:

 • In te stemmen met de Allonge bestuursovereenkomst COA waarmee 48 alleenstaande minderjarige asielzoekers 9 dagen langer op Summercamp kunnen worden opgevangen. 

SAMENVATTING

Met deze aanvulling op de bestuur afspraken tussen het COA en de gemeente Olst-Wijhe kunnen maximaal 48 Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers (AMV) 9 dagenlanger op Summercamp worden opgevangen dan oorspronkelijk is afgesproken.

4. Benoeming nieuw lid bezwarenadviescommissie 

BESLUIT:

 • Met ingang van 1 april 2023 de heer Arnoud Roosendaal te benoemen als lid van de Bezwarenadviescommissie, onder de voorwaarde dat een VOG wordt afgegeven.

SAMENVATTING

Voor de advisering over bezwaarschriften is een onafhankelijke Bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden ingesteld. Door het vertrek van een van de leden van de bezwarenadviescommissie heeft het college besloten om de heer Arnoud Roosendaal als nieuw lid van de commissie te benoemen.

5. Wegen onderhoud 2023

BESLUIT:

 1. De nota “Beheer wegen 2023-2027 gemeente Olst-Wijhe” vast te stellen.
 2. In te stemmen met het wegonderhoud voor 2023.
 3. Voor de reconstructie van de deklagen aan de Omloop (€200.000,- in 2025), de Boxbergerweg (€500.000,- in 2025) en de Woolsdijk/Middelerstraat (€550.000,- in 2027) een totaal krediet beschikbaar te stellen in 2025 van €700.000,- en in 2027 van €550.000,-.
 4. De kapitaalslasten voor de reconstructie van de deklagen opnemen in het MJIP en afwegen in de kadernota van 2024-2027.
 5. Het onderhoud aan elementenverhardingen te laten uitvoeren door van Lenthe uit Dalfsen en Nexus Infra uit Nijverdal.
 6. Het meerjaren contract asfaltonderhoud met Strukton Civiel Noord&Oost één jaar verlengen en opdracht geven voor de uitvoering van
  het asfaltonderhoud in 2023.
 7. De opdrachtnemer te mandateren voor het geven van deelopdrachten binnen de hoofdopdracht van het asfaltonderhoud. 

SAMENVATTING

Jaarlijks onderhouden we onze wegen. Eind 2022 zijn onze wegen geïnspecteerd. De resultaten van deze inspectie zijn verwerkt in nota “Beheer wegen 2023-2027 gemeente Olst-Wijhe”. Met behulp van deze nota is er een voorstel gemaakt voor het onderhoud aan onze wegen. Het onderhoud aan de asfaltwegen kan worden uitgevoerd binnen de lopende meerjarig asfalt onderhoudscontracten en valt binnen de reeds opgenomen budgetten in de begroting.

Een reconstructie van de deklagen is nodig bij een aantal wegen. Hiervoor worden extra investeringen aangevraagd bij de kadernota. Bij positief besluit van de raad wordt voor de uitvoering hiervan voor komende jaren een detailplanning opgesteld.

Bijlagen:

Bijlagen:
Titel Type Grootte Download
Allonge bestuursovereenkomst COA  pdf 32,0 KB Download
Benoeming nieuw lid bezwarenadviescommissie  pdf 33,2 KB Download
Wegen onderhoud 2023  pdf 166,3 KB Download
Deel dit
Mail
Bellen