B&W besluiten 07-03-2023

Aanwezig

 • mevrouw mr. Y.P. van Mastrigt, burgemeester
 • de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris
 • de heer drs. H. Olthof, wethouder
 • mevrouw drs. J. Compagner, wethouder
 • de heer M. Blind, wethouder 

Agenda

1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 21 februari 2023

BESLUIT:

Conform vast te stellen.

2. Ingekomen

 • Agenda overleg colleges Heerde en Olst-Wijhe 14 maart 2023 – voor kennisgeving aan te nemen.
 • Brief aan college over regionale evaluatie Wvggz en Wzd – voor kennisgeving aan te nemen.

3. Beleidsplan Toezicht en Handhaving Team Werk, Inkomen en Zorg 2023-2024

BESLUIT:

 1. In te stemmen met het Beleidsplan Toezicht en Handhaving Team Werk, Inkomen en Zorg 2023-2024.
 2. Het Beleidsplan Toezicht en Handhaving in te laten gaan op de dag na vaststelling onder gelijktijdige intrekking van het nu nog geldende Intern Controleplan Werk, Inkomen en Zorg.

SAMENVATTING

De gemeente biedt een sociaal vangnet aan kwetsbare inwoners in de vorm van tijdelijk inkomen en ondersteuning. De medewerkers van het team Werk, Inkomen en Zorg zijn belast met de uitvoering van de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), het bijstandsbesluit zelfstandigen (Bbz), de wet Inburgering, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. Dit intern controleplan heeft betrekking op toezicht en handhaving van alle regelingen binnen het sociaal domein

4. Aanvraag structurele subsidie Voedselbank Raalte e.o.

BESLUIT:

 1. De subsidie voor de Voedselbank Raalte e.o. voor de periode 2023 tot en met 2026 vast te stellen op € 5.000 per jaar.
 2. De bijdrage van € 5.000 per jaar voor deze vier jaar te dekken uit de incidentele middelen vroegsignalering van schulden en bijzondere bijstand die we vanuit het Rijk in 2022 hebben ontvangen en de raad voor te stellen € 20.000 bij de jaarrekening 2022 via resultaatbestemming over te hevelen naar de jaren 2023 tot en met 2026.
 3. De aanvraag voor 2027 en volgende jaren opnemen in de kadernota 2027-2030 voor een nieuwe structurele afweging.
 4. In te stemmen met de te verzenden brief.
 5. De antwoordbrief te plaatsen op de lijst met ingekomen stukken van de gemeenteraad en de gemeenteraad te informeren via de nieuwsbrief.

SAMENVATTING

De Voedselbank Raalte e.o. vraagt om een structurele bijdrage van jaarlijks € 5.000 voor de kosten van huisvesting én transportkosten. Voor 2021 is er geen ruimte gevonden in de financiële begroting, voor 2022 en verder is afgesproken een inhoudelijke afweging te maken in de kadernota 2022-2025. 
De gemeenteraad heeft in juli 2021 besloten deze aanvraag niet te honoreren. 

De Voedselbank Raalte e.o. heeft op 5 oktober 2022 opnieuw om subsidie gevraagd. Voorgesteld wordt deze aanvraag te honoreren tot een bedrag van € 5.000 per jaar voor de jaren 2023 tot en met 2026. Deze bijdrage wordt gedekt uit de incidentele middelen vroegsignalering van schulden en bijzondere bijstand die we vanuit het Rijk hebben ontvangen. De aanvraag vanaf 2027 en volgende jaren wordt dan opgenomen in de kadernota 2027-2030 voor een nieuwe structurele afweging, daarbij wordt de sociale toekomstvisie waar dit jaar aan wordt gewerkt bij betrokken.

De Voedselbank Raalte e.o. is een particulier initiatief en voorziet zeker ook in onze gemeente in een (toenemende) behoefte. De Voedselbank Raalte e.o. heeft een grote bekendheid en zorgt voor een passend aanbod voor mensen met zeer ernstige financiële problemen. Deze mensen melden zich niet altijd bij de gemeente. Door de samenwerking met Financiën de Baas worden de onderliggende problemen aangepakt en gebruik gemaakt van alle mogelijke voorzieningen waaronder ons minimabeleid. Het ondersteunen van de Voedselbank is geen wettelijke taak van de gemeente. Het voorziet in een vangnet voor inwoners met een (tijdelijk) te laag inkomen. Dit wordt vooral mogelijk gemaakt door het particulier initiatief. Er is dan ook sprake van een breed draagvlak onder inwoners en bedrijven in onze gemeente.

5. Aanpassing vergoeding Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand

BESLUIT:

 1. De basisvergoeding van de BABS-en te verhogen naar 4,5 maal het uurloon behorend bij de hoogste periodiek van salarisschaal 8 in de Cao Gemeenten.
 2. De basisvergoeding te verhogen met 1 uur als de huwelijksvoltrekking of partnerschapsregistratie aanvangt op maandag tot en met vrijdag na 16.00 uur.
 3. De basisvergoeding te verhogen met 2 uur als de huwelijksvoltrekking of partnerschapsregistratie in het weekend wordt voltrokken.
 4. Vanuit goed werkgeverschap de wijzigingen van de vergoedingen met terugwerkende kracht tot 1 januari 2023 in te laten gaan en als autonome ontwikkeling aan te merken.  
 5. De incidentele meerkosten voor het jaar 2023 van ongeveer € 4.000,- mee te nemen bij de 1e berap 2023.
 6. De leges bij een huwelijksvoltrekking of partnerschapsregistratie te verhogen bij het opstellen van de begroting 2024-2027 waardoor de structureel te verwachten extra loonkosten vanaf 2024 worden gedekt.

SAMENVATTING

Geconstateerd is dat de vergoedingshoogte van de BABS-en de afgelopen jaren zich niet heeft mee ontwikkeld met de trend dat veel huwelijken en geregistreerd partnerschappen in het weekend worden voltrokken. Het is gebruikelijk in ‘gemeenteland’ om een toeslag toe te kennen voor het werken in de weekenden en avonden. Onze vergoedingsregeling is vergeleken met de andere DOWR-gemeenten en dit rechtvaardigt een hogere vergoeding.

6. Beantwoording vragen fractie Gemeentebelangen m.b.t. heropening sportkantine bij sporthal de Hooiberg te Olst

BESLUIT:

 1. In te stemmen met de beantwoording van de vragen van de fractie van Gemeentebelangen over de heropening van de sportkantine bij sporthal de Hooiberg te Olst.

SAMENVATTING

De fractie van Gemeentebelangen heeft naar aanleiding van een krantenartikel in de Stentor van vrijdag 3 februari jongstleden betreffende de heropening van de sportkantine bij sporthal De Hooiberg in Olst een aantal vragen gesteld. Het college geeft per brief antwoord op de gestelde vragen door de fractie van Gemeentebelangen.

7. Collegevoorstel vergaderstukken AB GGD 9 maart 2023

BESLUIT:

 1. In te stemmen met de per agendapunt genoemde adviezen.

SAMENVATTING

Op 9 maart 2023 vindt een vergadering plaats van het Algemeen Bestuur van de GGD IJsselland. Op de agenda staan de volgende punten waar een besluit over genomen dient te worden:

 • Kadernota 2024
 • Bestuursagenda Publieke Gezondheid 2023-2027

In het voorstel wordt op deze onderwerpen een advies gegeven aan de portefeuillehouder ter voorbereiding van de vergadering.

8. Actualisatie financiële planning invoering Omgevingswet 2023-2027

BESLUIT:

 1. Voor de invoering van de Omgevingswet voor 2023 een extra (incidenteel) budget van € 125.000,- te verwerken in de 1e Berap 2023.
 2. Voor de invoering van de Omgevingswet voor 2024 een extra (incidenteel) budget van € 330.000,- te verwerken in de kadernota 2024-2027 als autonome ontwikkeling.
 3. In 2024 voorafgaand aan de kadernota 2025-2028 een nieuwe inschatting te maken voor de jaren 2025-2028 en tot die tijd voor de jaren 2025-2027 vooralsnog de bedragen te laten staan die nu in de begroting staan.

SAMENVATTING

De invoering van de Omgevingswet is een paar keer uitgesteld, waardoor de financiële planning uit het laatste ccollegebesluit terzake (van 30 april 2019) inmiddels niet meer synchroon loopt met de feitelijk benodigde budgetten over de jaren heen. Daarom is de financiële planning voor de invoering van de Omgevingswet geactualiseerd. Conclusie op basis van die actualisatie is dat incidenteel extra geld nodig is voor de invoering van de Omgevingswet.

9. Capaciteitsplanning team Leefomgeving

BESLUIT:

 1. In te stemmen met de capaciteitsplanning team Leefomgeving.
 2. De uitbreiding van de structurele capaciteit voor een deel te kwalificeren als onvoorzien, onvermijdelijk en onuitstelbaar en voor een deel als consequentie van de focus op Wonen.
 3. De structurele capaciteit uit te breiden met 8,1 fte en de kosten voor 2024 (€ 161.158,-) en de kosten voor 2025 en verder (€ 266.158,-), als autonome ontwikkeling op te nemen in de Kadernota 2024-2027.
 4. De structurele lasten voor de inzet van coördinatoren (0,44 fte, € 42.095,-) ter afweging op te nemen in de Kadernota 2024-2027.
 5. De klimaatmiddelen van het Rijk beschikbaar te stellen voor de volgende functies, beleidsmedewerker duurzaamheid, beleidsondersteunend medewerker duurzaamheid, milieuplanoloog, casemanager Omgevingswet (40%) en ondersteunend medewerker (50%). Hiervoor respectievelijk voor 2023 € 227.950,-, voor 2024 € 241.725 en voor 2025 en verder €257.058,- in te zetten uit de middelen (gemiddeld € 350.000,-/jaar) voor de klimaatopgave.
 6. De overige kosten voor respectievelijk 2024 (€ 116.110,-) en 2025 en verder (138.777,-) te dekken uit de projecten.
 7. De kosten voor de incidentele capaciteit benodigd voor 2023, € 116.274,- te verantwoorden bij de eerste Berap.
 8. De taakstelling voor het team Leefomgeving op te hogen met € 116.110,- naar € 596.988,-.
 9. De werving per direct op te starten voor de volgende functies:
 • Adviseur grondzaken
 • Ondersteuningscapaciteit Wonen
 • Juridisch beleidsmedewerker RO
 • Ondersteuningscapaciteit Klimaat/Omgevingswet
 • Geospecialist

SAMENVATTING

Als gevolg van de vele ontwikkelingen die op het team Leefomgeving afkomen, zowel intern (ambitie focus op Wonen) als extern (Omgevingswet, Klimaatcrisis, Stikstofcrisis en ontwikkelingen in het landelijk gebied) is onderzoek gedaan naar de toekomstbestendigheid van het team. Er is een teamanalyse uitgevoerd waarbij de interne en externe ontwikkelingen een belangrijk rol hebben gespeeld. Daarbij is ook gekeken naar de ordening van het team. Dit heeft geleid tot een capaciteitsplanning voor de jaren 2023 tot en met 2025 op basis waarvan het team in balans komt passend bij de missie en visie van de organisatie, de opgaves en het strategisch HR-beleid en daarmee toekomstbestendig wordt.

10. MJIP Kerkplein Olst tussenstand en aanpak vervolgfase

BESLUIT:

 1. Voor de herinrichting kerkplein een aanvullende krediet beschikbaar stellen van € 181.570 te verwerken in de 1e berap 2023.
 2. Dit krediet voor € 57.663 dekken uit de Voorziening Vervanging Riolering, voor € 57.907 uit beschikbare subsidies.
 3. De kapitaallasten over het restant bedrag van € 66.000 verwerken in het MJIP en opnemen in de kadernota 2024-2027.

SAMENVATTING

In het kader van groot onderhoud en nieuwe eisen die gesteld worden in het kader van klimaatadaptief maken van de leefomgeving moeten we de riolering en het groen vervangen van het kerkplein in Olst. De laatste kastanjebomen die er staan moeten we vanwege ziekte verwijderen. Hier komt nieuw groen voor in de plaats. In lijn met de bedoeling van de gemeente is de vormgeving van het plein participatief opgepakt. Dit in samenwerking met een brede initiatiefgroep die zichzelf heeft gemeld om mee te denken en in afstemming met de gebruikers van het plein.  

Door de hoge inflatie en verdere uitwerking van onze gemeentelijke opgaven als gevolg van klimaatadaptatie, verduurzamen verlichting en vergroten biodiversiteit zijn de kosten voor realisatie van het groot onderhoud gestegen. Voorgesteld wordt aanvullend budget beschikbaar te stellen ten laste van bestaande programma’s om daarmee de uitvoering van de voorgenomen plannen mogelijk te maken.

11. Toekomstbestendig Olst-Wijhe

BESLUIT:

 1. In te stemmen met de routekaart Toekomstbestendig Olst-Wijhe en de daarbij behorende projectaanpak.
 2. Ter uitvoering van deze routekaart een bedrag van 40.000 euro beschikbaar te stellen en dit bedrag ten laste te brengen van het voor 2023 beschikbare budget uitvoering bestuursakkoord.
 3. De routekaart ter kennis te brengen van de gemeenteraad.  

SAMENVATTING

Eind 2020 heeft de gemeenteraad besloten om door middel van een (omvangrijke) heroverwegingsoperatie de financiën van de gemeente weer structureel in balans te brengen. Onderdeel van de heroverweging vormde het aanbrengen van focus in de te maken beleidskeuzes. Daarbij is de focus gelegd op het zijn van een 'eigenzinnige woongemeente'. Als vervolg op de heroverweging is het bureau Rijnconsult gevraagd om een quick scan uit te voeren naar de bestuurskracht van de gemeente Olst-Wijhe. Hierbij zijn de opgaven van de gemeente afgezet tegen de beschikbare hulpbronnen. Op basis van de uitkomsten van deze quick scan zijn door Rijnconsult een aantal conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan.
Ter uitvoering van deze aanbevelingen is een plan van aanpak opgesteld om de toekomstbestendigheid van de gemeente Olst-Wijhe te versterken in de vorm van een routekaart. Het college heeft besloten om in te stemmen met deze aanpak en de gemeenteraad voor te stellen hiermee akkoord te gaan.
Als uitgangspunt wordt gehanteerd: Ga uit van een gezond zelfbewustzijn (eigen kracht) met als doelstelling een toekomstbestendige gemeente te blijven. Het gaat om het benutten van kansen en organische doorontwikkeling.

12. Het gewijzigd vaststellen van het wijzigingsplan Koedijk 2 te Wesepe

BESLUIT:

 1. Het wijzigingsplan Wijzigingsplan Buitengebied, Koedijk 2 bestaande uit de geometrische planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1773.BP2022001083-0301 met de bijbehorende bestanden, en waarbij voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van de digitale ondergrond BGT van 12 juli 2021, vast te stellen.
 2. Geen exploitatieovereenkomst vast te stellen, omdat het kostenverhaal anterieur verzekerd is.

SAMENVATTING

De initiatiefnemer heeft een verzoek ingediend om de agrarische bestemming te wijzigen in een woonbestemming alsmede de karakteristieke woning te splitsen in twee zelfstandige wooneenheden aan de Koedijk 2 te Wesepe. Op 1 maart 2022 heeft het college een richtinggevende uitspraak gedaan om medewerking te verlenen. Vervolgens is er een ontwerp wijzigingsplan opgesteld. Vanaf 7 december 2022 heeft het wijzigingsplan ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen naar voren gebracht. Omdat een wijzigingsplan voortvloeit uit een wijzigingsbevoegdheid van het college kan het college het wijzigingsplan vaststellen. 

De initiatiefnemer heeft bij het verdere uitwerken van de plannen verzocht om een ondergeschikte wijziging. De locatie voor de parkeervoorzieningen voor de tweede woning wordt iets verder naar de oostzijde verschoven. Er bestaan geen bezwaren vanuit landschappelijk oogpunt tegen deze wijziging. Tegen het vastgestelde wijzigingsplan en de wijziging van de locatie van de parkeervoorzieningen voor de tweede woning, staat beroep open bij de Raad van State.

13. Intentie tot overstappen naar arbeidsmarktregio Zwolle

BESLUIT:

 1. De intentie tot overstappen naar de arbeidsmarktregio Zwolle formeel in gang te zetten door een brief te sturen naar zowel de voorzitter van werkbedrijf Zwolle als de voorzitter van werkbedrijf Stedendriehoek en Noord Veluwe.
 2. Wethouder Compagner te mandateren om de toetreding- en uittredingsbrieven te ondertekenen.
 3. Na instemming vanuit beide regio’s het verdere proces van uittreding en toetreding doorlopen.

SAMENVATTING

In het najaar van 2022 heeft het college de wens uitgesproken om de mogelijkheden te onderzoeken om over te stappen van arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noord-Veluwe naar arbeidsmarktregio Zwolle. Hiertoe is ambtelijk verkend welke stappen hiervoor moeten worden gezet. De uitkomst is dat een overstap per 1 januari 2024 haalbaar is. Gedurende 2023 moet hiervoor een proces worden doorlopen wat ertoe leidt dat alle betrokken gemeenten van beide regio’s en het UWV in augustus 2023 instemmen met de overstap. De eerste stap in dit proces is een formele aankondiging per brief van deze intentie aan de voorzitters van beide werkbedrijven.

Bijlagen:

Bijlagen:
Titel Type Grootte Download
Beleidsplan Toezicht en Handhaving Team Werk, Inkomen en Zorg 2023-2024  pdf 45,0 KB Download
Aanvraag structurele subsidie Voedselbank Raalte e.o.  pdf 100,5 KB Download
Aanpassing vergoeding Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand  pdf 38,2 KB Download
Beantwoording vragen Gemeentebelangen heropening sportkantine De Hooiberg  pdf 37,0 KB Download
Collegevoorstel vergaderstukken AB GGD 9 maart 2023  pdf 47,5 KB Download
Actualisatie financiële planning invoering Omgevingswet 2023-2027  pdf 78,0 KB Download
Capaciteitsplanning team Leefomgeving  pdf 248,3 KB Download
MJIP Kerkplein Olst tussenstand en aanpak vervolgfase  pdf 133,1 KB Download
Toekomstbestendig Olst-Wijhe  pdf 142,4 KB Download
Het gewijzigd vaststellen van het wijzigingsplan Koedijk 2 te Wesepe  pdf 120,2 KB Download
Intentie tot overstappen naar arbeidsmarktregio Zwolle  pdf 42,1 KB Download
Deel dit
Mail
Bellen