B&W besluiten 31-01-2023

Aanwezig

 • mevrouw mr. Y.P. van Mastrigt, burgemeester
 • de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris
 • de heer drs. H. Olthof, wethouder
 • mevrouw drs. J. Compagner, wethouder
 • de heer M. Blind, wethouder 

Agenda

1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 24 januari 2023

BESLUIT:

Conform vast te stellen.

2. Ingekomen

 • Memo college je-vorm in communicatie – voor kennisgeving aan te nemen.

3. Voorstel tot vaststelling bestemmingsplan ‘Buitengebied, Boerlestraat 9-9a

BESLUIT:

De gemeenteraad voor te stellen:

 1. Het bestemmingsplan ‘Buitengebied, Boerlestraat 9-9a’ bestaande uit de geometrische planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1773.BP2022001085-0201 met de bijbehorende bestanden, en waarbij voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van de digitale ondergrond BGT van 16 september 2022, met een tweetal ambtshalve wijzigingen vast te stellen.
 2. Geen exploitatieovereenkomst vast te stellen, omdat het kostenverhaal anterieur verzekerd is.

SAMENVATTING

Op het perceel aan de Boerlestraat 9-9a te Wijhe, onderdeel van het buitengebied van de gemeente Olst-Wijhe, bevindt zich een pluimveehouderij. De eigenaar van de pluimveehouderij heeft zich gemeld bij de gemeente met het initiatief voor de bouw van een nieuwe kippenstal. De initiatiefnemer wil deze nieuwe stal bouwen om te kunnen voldoen aan de hedendaagse consumentenvraag naar duurzamer (kippen)vlees. De bedoeling van de bouw van de nieuwe kippenstal is om het aantal dieren per vierkante meter te verlagen, zodat de dieren meer leefruimte hebben. De pluimveehouderij wordt dus alleen qua vierkante meters uitgebreid, niet wat betreft het aantal te houden kippen. Het college van B&W heeft eind 2019 reeds een positief principebesluit genomen over het initiatief en onder voorwaarden besloten medewerking te verlenen aan het in procedure brengen van een bestemmingsplan. Het ontwerpbestemmingsplan met de titel ‘Buitengebied, Boerlestraat 9-9a’ heeft ter inzage gelegen in de periode van 1 december 2022 tot en met 11 januari 2023. In deze periode zijn geen zienswijzen naar voren gebracht. Wel zijn er naar aanleiding van aanvullend advies door de omgevingsdienst nog twee wijzigingen in de onderbouwing van het bestemmingsplan doorgevoerd. Het college besluit daarom om het bestemmingsplan met twee ambtshalve wijzigingen voor vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.

4. Benoeming plaatsvervangende voorzitters Bezwarenadviescommissie

BESLUIT:

De heer mr. E. Heidenrijk te Deventer te benoemen als 2e plaatsvervangende voorzitter en de heer M. Aalders als 3e plaatsvervangende voorzitter van de commissie bezwaarschriften gemeente Olst-Wijhe.

SAMENVATTING

Door de tijdelijke afwezigheid van de voorzitter heeft het college twee plaatsvervangende voorzitters voor de commissie bezwaarschriften gemeente Olst-Wijhe benoemd.

5. Organiseren verkiezingen 2023

BESLUIT:

 1. de stemlocaties vast te stellen zoals genoemd in de adviesnota
 2. de bezetting van de stembureaus ter uitvoering op te dragen aan de teamleider Publiekszaken
 3. de teamleider Publiekszaken te mandateren voor het nemen van uitvoeringsbesluiten rond de verkiezingen
 4. voor het vaststellen van de verkiezingsuitslag te kiezen voor optie 2, te weten een centrale stemopneming op de dag na de verkiezingen

SAMENVATTING

Op woensdag 15 maart 2023 zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten en de waterschappen. Het college van B&W heeft besluiten genomen over de vaststelling van de stemlocaties, bezetting van de stembureaus, de wijze van tellen van de verkiezingsuitslag en de mandatering van de teamleider Publiekszaken voor het nemen van uitvoeringsbesluiten rond de verkiezingen.

6. Annotatie t.b.v. BO en PfO Jeugd 1 februari 2023

BESLUIT:

In te stemmen met de per agendapunt genoemde adviezen.

SAMENVATTING

Op 1 februari vindt een vergadering plaats van het BO en PfO Jeugd van de regio IJsselland. Op de agenda staan twee punten waar een besluit over genomen dient te worden:

 • Indexatie tarieven 2023
 • Tarievenblad 

In het voorstel is per onderwerp een advies gegeven aan de portefeuillehouder ter voorbereiding van de vergadering. 

7. Actualisatie categoriseringsplan

BESLUIT:

 1. Het geactualiseerde categoriseringsplan vast te stellen.
 2. Het categoriseringsplan ter kennisneming ter inzage te leggen.

SAMENVATTING

De basis van een Duurzaam Veilig verkeerssysteem vormt het categoriseringsplan. Hierin worden de verschillende wegen in een (plan)gebied ingedeeld in categorieën. De categorie is afhankelijk van de functie van de weg waarvoor voor iedere categorie een dwarsprofiel, wensbeeld zijn opgesteld.
Met een wegencategoriseringsplan wordt de (auto)verkeersstructuur vastgelegd.  De categorieën en inrichtingseisen zoals beschreven in het geactualiseerde categoriseringsplan zijn van toepassing op alle wegen binnen het beheersgebied van de gemeente en passen binnen de aanbevelingen van de CROW (Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek). 

Het huidige categoriseringsplan stamt uit 2002 en is aan actualisatie toe. De herziene visie dient voor de aankomende jaren als basis voor de juiste balans tussen functie, vormgeving en gebruik met als doel een zo veilig mogelijke infrastructuur en staat toe meerdere wegen in Olst-Wijhe binnen de bebouwde kom af te waarderen naar een maximale rijsnelheid van 30 km per uur.

Wenselijk is om onze wegen conform het Duurzaam Veilig principe in te blijven richten en het wegennetwerk verder af te stemmen op het gewenste gebruik. 

Bijlagen:

Bijlagen:
Titel Type Grootte Download
Voorstel tot vaststelling bestemmingsplan Buitengebied, Boerlestraat 9-9a  pdf 299,0 KB Download
Benoeming plaatsvervangende voorzitters Bezwarenadviescommissie  pdf 71,7 KB Download
Organiseren verkiezingen 2023  pdf 103,3 KB Download
Annotatie t.b.v. BO en PfO Jeugd 1 februari 2023  pdf 97,0 KB Download
Actualisatie categoriseringsplan  pdf 91,9 KB Download
Deel dit
Mail
Bellen