B&W besluiten 21-02-2023

Aanwezig

 • mevrouw mr. Y.P. van Mastrigt, burgemeester
 • de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris
 • de heer drs. H. Olthof, wethouder
 • mevrouw drs. J. Compagner, wethouder
 • de heer M. Blind, wethouder 

Agenda

1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 14 februari 2023

BESLUIT:

Conform vast te stellen.

2. Ingekomen

 • Attentieregeling bij leeftijds- en huwelijksjubilea – voor kennisgeving aan te nemen.
 • Update voortgang en vervolg MIRT Onderzoek Bereikbaarheid Zwolle – voor kennisgeving aan te nemen.

3. Verzoek toewijzing aanstelling gebiedsmanager 2024-2025 voor Kansenkaart VTE

BESLUIT:

 1. In te stemmen met de aanstelling van een gebiedsmanager IJssel voor de jaren 2024-2025 om de Kansenkaart VTE 2023-2026 tot uitwerking te brengen.
 2. De benodigde bijdrage voor de gebiedsmanager IJssel van € 50.000,- per jaar voor jaren 2024 en 2025 als gewenst nieuw beleid met hoge prioriteit af te wegen in de Kadernota 2024-2027.  

SAMENVATTING

De unieke ligging aan de IJssel van de dorpen Olst en Wijhe en de kernen Herxen, Marle en Welsum, gecombineerd met de ontwikkelingen in het kader van het HoogWaterBeschermingsProgramma (HWBP) en de KaderRichtlijnWater (KDW) tussen 2023-2027 maken dat de gemeente nú actief moet inzetten op recreatie en toerisme rond de IJssel. Met alle ontwikkelingen die zich de komende jaren manifesteren, betekent het dat dit IJsselgebied kan floreren. 
 
Kijkende naar de fase van recreatieve planvorming voor het IJsselgebied in Olst-Wijhe is een proactieve en aanjagende rol voor de gemeente op z'n plek en passend om de huidige kansen helder in beeld te brengen. Hiervoor is een gebiedsmanager nodig voor de periode van 2 jaar. De kosten van de gebiedsmanager bedragen € 50.000,- per jaar en deze worden afgewogen in de kadernota 2024-2027.  

4. Toestemming verlenen voor beschikbaar stellen van data voor landelijk CPB-onderzoek naar houdbaarheid Wmo en Jeugdwet

BESLUIT:

 1. In te stemmen met het beschikbaar stellen van de gemeentelijke data ten behoeve van onderzoek CPB ‘Raming Wmo en jeugdzorguitgaven’.
 2. Pilotovereenkomst Dataset ten behoeve van onderzoek CPB ‘Raming Wmo en jeugdzorguitgaven’ te ondertekenen.

SAMENVATTING

De VNG heeft overeenstemming bereikt met het Rijk over een onderzoek naar de houdbaarheid van de Wmo en de groeiraming jeugdzorguitgaven. Met dit onderzoek wil zij inzicht krijgen in hoe het beroep op de Wmo 2015 en de Jeugdwet zich op een middellange termijn ontwikkelt. Het Centraal Planbureau (CPB) gaat dit onderzoek uitvoeren. Voor het onderzoek heeft het CPB Wmo- en jeugdzorg-data nodig van gemeenten. Om ervoor te zorgen dat gemeenten zo min mogelijk administratieve lasten ondervinden, willen ze deze data via Stichting Inlichtingenbureau (IB) verzamelen en beschikbaar stellen. Het IB beschikt, als verwerker van de data namens gemeenten, waarschijnlijk al over de benodigde informatie, maar mag deze alleen - met toestemming van de gemeente - eenmalig verwerken tot een geaggregeerde, niet tot de persoon en gemeente herleidbare set gegevens en beschikbaar stellen aan het CPB. Het college heeft ingestemd met het beschikbaar stellen van de gemeentelijke data ten behoeve van het onderzoek CPB ‘Raming Wmo en jeugdzorguitgaven’.

5. Beslissing op bezwaar n.a.v. de uitspraak van de rechtbank Overijssel van 29 november 2022

BESLUIT:

 1. Het bezwaarschrift van eiser niet-ontvankelijk te verklaren.
 2. Het verzoek om een proceskostenvergoeding toe te wijzen.
 3. Vast te stellen dat geen dwangsom verschuldigd is wegens het uitblijven van een nieuwe beslissing op bezwaar.

SAMENVATTING

Het college van B en W heeft op 19 juni 2018 een omgevingsvergunning verleend voor het in strijd met het bestemmingsplan gebruiken van de kantine van sporthal De Hooiberg in Olst als café en voor het houden van partijen van persoonlijke aard. 
Op 20 oktober 2020 heeft het college een nieuwe beslissing op bezwaar genomen. Op 29 november 2022 heeft de rechtbank Overijssel dat besluit vernietigd en het college opgedragen een nieuwe beslissing op het bezwaar te nemen. Op verzoek van de vergunninghouder (de gemeente) is de omgevingsvergunning van 29 juni 2018, bij brief van 10 februari 2023 ingetrokken. Dat betekent dat de inrichting niet als een sportcafé maar als een sportkantine gebruikt mag worden. Gelet hierop is er geen grondslag meer voor een heroverweging van het besluit en het bezwaarschrift van eiser wordt als niet ontvankelijke verklaard.
Het verzoek om vergoeding van de proceskosten wordt gehonoreerd. 

6. Salland Marketing verhoging structurele subsidie

BESLUIT:

In te stemmen met een jaarlijkse verhoging van de gemeentelijke bijdrage aan Salland Marketing voor de periode 2024 t/m 2026 van € 5.956,- per jaar in verband met gestegen loon- en productiekosten (zogenaamde autonome ontwikkelingen).

SAMENVATTING

Salland Marketing brengt het toeristisch-recreatieve product van Olst-Wijhe onder de aandacht van (potentiële) bezoekers. In 2019 heeft Salland Marketing het Salland Kompas gelanceerd: een strategische agenda voor 2019-2022. In dit document werd de koers beschreven voor een perspectiefvolle vrijetijdseconomie (hierna VTE) in onze gemeente en Salland. Toen de inkt van deze agenda was opgedroogd, brak corona uit waardoor de agenda nauwelijks kon worden gevolgd. Samen met de Sallandse gemeenten Hellendoorn, Rijssen-Holten, Raalte, Deventer en Olst-Wijhe is besloten geen nieuw kompas te ontwikkelen, maar het huidige kompas te gebruiken en waar nodig te herijken. Salland Marketing geeft aan dat de basisdienstverlening aan Olst-Wijhe en andere Sallandse gemeenten flink duurder is geworden door de gestegen loon- en productiekosten (autonome ontwikkelingen). Zowel van de kant van de deelnemende gemeenten als van de kant van VTE-ondernemers is meer budget nodig. Olst-Wijhe faciliteert Salland Marketing sinds 2016 met een bedrag van € 8.333 euro per jaar. In 2021 is dat bedrag als gevolg van de heroverweging naar beneden bijgesteld naar € 7.916 per jaar. Salland Marketing geeft aan voor de basistaken Olst-Wijhe vanaf 2024 een bedrag nodig te hebben van € 13.872. Dat een jaarlijkse verhoging van € 5.956,-.

7. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Wijhe, Beatrixlaan 2-32

BESLUIT:

De raad voor te stellen:

 1. Het bestemmingsplan 'Wijhe, Beatrixlaan 2-32' bestaande uit de geometrische planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1773.BP2022004025-0201 met de bijbehorende bestanden, en waarbij voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van de digitale ondergrond BGT van 17 augustus 2022, vast te stellen.
 2. Geen exploitatieovereenkomst vast te stellen, omdat het kostenverhaal anterieur verzekerd is.

SAMENVATTING

Woningstichting SallandWonen diende eerder een verzoek in voor het voornemen om 16 duplexwoningen te slopen en 18 appartementen en 4 grondgebonden woningen te realiseren op deze locatie aan de Beatrixlaan 2 t/m 32 in Wijhe. Het college van B&W besloot om onder voorwaarden planologische medewerking te verlenen. De voorgenomen ontwikkeling behoeft een herziening van het bestemmingsplan. Deze bestemmingsplanprocedure wordt nu doorlopen.

8. Bijstelling financiële kaders kindcentra Olst en Wijhe

BESLUIT:

 1. In te stemmen met het inzetten van vrijvallende kapitaallasten van de vrijgekomen / vrijkomende schoollocaties voor de dekking van de jaarlijkse lasten van de nieuwbouw van de kindcentra Olst en Wijhe en dit aan de gemeenteraad voor te leggen via het raadsvoorstel.
 2. De raad voor te stellen om het resterende tekort op de budgetten van de kindcentra Olst en Wijhe als autonome ontwikkeling mee te nemen in de Kadernota 2024-2027 via bijgaand raadsvoorstel.

SAMENVATTING

Samen met de partners in het project Scholen voor Morgen realiseert de gemeente nieuwe kindcentra in Olst en in Wijhe. Dit gebeurt via het model Huren als een Eigenaar. Hierbij wordt Stichting Maatschappelijk Vastgoed (SMV) de eigenaar van het gebouw en zij verhuurt vervolgens de ruimten aan de gemeente en de partners. In 2020 stemde de gemeenteraad in met de plannen en zijn de hiervoor benodigde financiën toegekend door middel van een raadsbesluit voor het kindcentrum Olst; en in 2021 voor het kindcentrum Wijhe. Inmiddels veroorzaakt de macro-economische ontwikkeling een hoge inflatie, sterk gestegen bouwprijzen en een oplopende rente. Dit maakt dat de investeringen en exploitaties van beide kindcentra niet mogelijk zijn binnen de budgetten die beschikbaar zijn. Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad daarom voor om, ter dekking van de stijgende kosten en rente, vanaf 2026 een aanvullend jaarlijks budget ter beschikking te stellen van 50.000 euro voor het kindcentrum Olst en vanaf 2027 een bedrag van 70.000 euro voor het kindcentrum Wijhe. Al eerder heeft de raad besloten om de vrijvallende kapitaallasten van de huidige schoollocaties als optionele dekking te kunnen gebruiken. Gelet op de kosten- en renteontwikkelingen stelt het college de gemeenteraad voor om deze optie te lichten. 

Bijlagen:

Bijlagen:
Titel Type Grootte Download
Verzoek toewijzing aanstelling gebiedsmanager  pdf 145,3 KB Download
Beschikbaar stellen data landelijk CPB-onderzoek naar houdbaarheid Wmo en Jeugdwet  pdf 84,3 KB Download
Beslissing op bezwaar n.a.v. de uitspraak van de rechtbank Overijssel van 29 november 2022  pdf 147,8 KB Download
Salland Marketing verhoging structurele subsidie  pdf 143,8 KB Download
Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Wijhe, Beatrixlaan 2-32  pdf 96,9 KB Download
Bijstelling financiële kaders kindcentra Olst en Wijhe  pdf 153,8 KB Download
Deel dit
Mail
Bellen