B&W besluiten 14-02-2023

Aanwezig

 • mevrouw mr. Y.P. van Mastrigt, burgemeester
 • de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris
 • de heer drs. H. Olthof, wethouder
 • mevrouw drs. J. Compagner, wethouder
 • de heer M. Blind, wethouder 

Agenda

1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 7 februari 2023

BESLUIT:

Conform vast te stellen.

2. Ingekomen

 • Ingekomen brieven, club/jongerenviering met het thema 'Verandering' – voor kennisgeving aan te nemen.
 • Informatie over rol Vegann bij besluitvorming dividendbeleid en Afsprakenkader – voor kennisgeving aan te nemen.
 • Paasvuren en stikstof 2023.

BESLUIT:

 • voor 2023 toestaan dat, voor zover nodig na provinciale toetsing, in de beschikking gemotiveerd wordt afgeweken van het bestaande beleid met betrekking tot paasvuren, waar dit betrekking heeft op de ondergrens qua omvang (70m3). Een kleinere omvang is toegestaan indien dit het doorgaan van het paasvuur mogelijk maakt.

3. Beantwoording raadsvraag ondersteuning subsidieaanvragen

BESLUIT:

 • De raadsvraag over de wenselijkheid van administratieve ondersteuning bij subsidie aanvragen (toezegging 14) af te doen door de raad via een informatiebrief te informeren over de uitkomsten van het onderzoek.

SAMENVATTING

In de gemeenteraadsvergadering van 19 september 2022 is een vraag gesteld in hoeverre administratieve ondersteuning bij subsidieaanvragen wenselijk zou zijn. De wethouder heeft toegezegd om bij de maatschappelijke organisaties een brede oriëntatie te doen naar de behoefte aan ondersteuning bij subsidieaanvragen (toezegging 14).

Deze oriëntatie is nu afgerond. Organisaties herkennen dat voor het aanvragen veel administratieve kennis en tijd nodig is, maar zien een vaste secretariële ondersteuning hiervoor niet als de oplossing. Het gaat om veel verschillende (en meestal geen gemeentelijke) subsidiebronnen. Soms wordt de oplossing door organisaties zelf gevonden. De gemeentelijke incidentele subsidies zijn eenvoudig digitaal aan te vragen en ook bij herziening van ons subsidiebeleid zullen we oog hebben voor een zo laag mogelijke administratieve last bij subsidieaanvragen.

4. Dienstverleningsovereenkomst kinderopvangorganisaties Koos en De Bieënkorf

BESLUIT:

 1. De dienstverleningsovereenkomsten 2023 – 2024 met kinderopvangorganisaties Koos en De Bieënkorf vast te stellen, waarbij we het indexeringspercentage hanteren dat door het ministerie van VWS wordt aangehouden bij het bepalen van de maximum uurprijs voor kinderopvangtoeslag.
 2. Door kostenstijgingen in het peuterwerk, onder andere door een ruime verdubbeling van het aantal peuters dat gebruikmaakt van de peuteropvang dan begroot, een bedrag van € 20.000 per jaar aan extra kosten voor peuterwerk mee te nemen in de kadernota 2024-2027.
 3. De te verwachten overschrijding op deze post in 2023 ad € 20.000 meenemen in de 1e berap 2023. 

SAMENVATTING

De gemeente Olst-Wijhe heeft een dienstverleningsovereenkomst met de kinderopvangorganisaties voor het realiseren van een aanbod peuterwerk en voorschoolse educatie. Peuterwerk is een algemeen toegankelijke voorziening voor kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar met als doel dat kinderen een goede start kunnen maken in het basisonderwijs. 

De gemeente bekostigt (naast een eigen bijdrage van ouders/verzorgers) het aanbod peuterwerk voor de ouders die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag (omdat beide of één van beide niet werkt).  De gemeente betaalt een toeslag aan de kinderopvangorganisaties voor de peuters van ouders die wel recht hebben op kinderopvangtoeslag om een peuterwerkaanbod te realiseren. Naast het realiseren van peuterwerk is de gemeente vanuit het landelijke onderwijsachterstandenbeleid verplicht te zorgen voor voldoende aanbod voorschoolse educatie voor kinderen met een risico op een taalachterstand. 

Afgelopen jaren 2021 en 2022 is er meer uitgegeven dan begroot was op peuterwerk. Dit komt vooral doordat er een ruime verdubbeling is van het aantal peuters dat gebruikmaakt van peuterwerk, waarbij ouders recht hebben op kinderopvangtoeslag. Om peuterwerk te kunnen blijven aanbieden moet het bedrag structureel worden opgehoogd met € 20.000. 

De huidige dienstverleningsovereenkomsten met kinderopvangorganisaties Koos en De Bieënkorf zijn per 1 januari 2023 afgelopen en vragen om een nieuwe overeenkomst. We zijn een dienstverleningsovereenkomst met beide organisaties aangegaan voor de jaren 2023 en 2024 waarin we zijn uitgegaan van een indexeringspercentage op de huidige tarieven van 6,44%. Dit is gelijk aan het indexeringspercentage dat het ministerie van VWS gebruikt voor het maximale uurtarief van de kinderopvangtoeslag.

5. Indexatie bijlage financieel besluit 2023 bij Beleidsregels armoedebestrijding Olst-Wijhe

BESLUIT:

 • In te stemmen met de gewijzigde Bijlage financieel besluit 2023 bij de Beleidsregels armoedebestrijding Olst-Wijhe.

SAMENVATTING

In maart 2020 zijn de Beleidsregels armoedebestrijding Olst-Wijhe gepubliceerd. In deze beleidsregels zijn zo weinig mogelijk bedragen genoemd. De maximale vergoedingen, normbedragen enzovoort, zijn opgenomen in het financieel besluit dat als bijlage aan de beleidsregels is toegevoegd. In de beleidsregels staat dat het college de bedragen in deze bijlage jaarlijks aanpast aan de hand van de consumentenprijsindex van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierdoor wordt voorkomen dat jarenlang verouderde bedragen in de beleidsregels zijn opgenomen. Deze index bedraagt voor 2023 10 procent en wordt toegepast op de Individuele inkomenstoeslag en de vergoeding voor woninginrichtingskosten.

6. Toekomst Routenetwerken: Scenariokeuze toekomst Routenetwerken Salland

BESLUIT:

 1. In te stemmen met scenario 3, waarbij het totaal van de gemeentelijke bijdragen in de uitvoeringskosten voor Routenetwerken Salland structureel met 25% wordt verhoogd.
 2. De benodigde structurele verhoging voor Olst-Wijhe met een bedrag van € 1.968, - als autonome ontwikkeling mee te nemen in de Kadernota 2024-2027. 

SAMENVATTING

Onder de naam Routenetwerken Salland geven de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte uitvoering aan het beheer, onderhoud en doorontwikkelingen van het fiets- en wandelnetwerk, met bijbehorende informatievoorziening, in Salland. De gemeenten zijn hiervoor in 2019 een overeenkomst aangegaan, waarbij Raalte als dienstverlenende gemeente is aangemerkt. Doordat de kosten van materialen en de uitvoering van het onderhoud de afgelopen jaren sterk zijn gestegen, vallen de uitvoeringskosten structureel hoger uit en passen deze niet meer binnen het beschikbare budget waardoor er sprake is van een jaarlijks tekort. 
Deze kostenontwikkeling was de aanleiding voor een verkenning van de toekomst op basis van 3 scenario’s. Deze zijn voorbesproken met de betrokken gemeenten. Op basis daarvan wordt de keuze voor scenario 3: ‘Toekomstbestendig inclusief doorontwikkeling routenetwerken’ aan de gemeenten voorgelegd voor besluitvorming. In dit scenario wordt de gemeentelijke bijdrage in de uitvoeringskosten structureel met 25% verhoogd. Voor Olst-Wijhe betekent dit een structurele verhoging van de bijdrage met € 1.968, -. De jaarlijkse kosten komen daarmee op een totaal van € 16.014, - per jaar voor Olst-Wijhe. 
Gelet op de gezamenlijke lijn met de andere gemeenten en gelet op de omvang van het bedrag wordt dit bedrag opgenomen als autonome ontwikkeling bij de Kadernota.

7. Jaarverslag Leerplicht-RMC 2021-2022

BESLUIT:

 1. Het jaarverslag en de lokale toelichting Leerplicht-RMC 2021-2022 voor kennisgeving aan te nemen.
 2. Het jaarverslag en de lokale toelichting Leerplicht-RMC 2021-2022 via de lijst ingekomen stukken aan de gemeenteraad voor te leggen. 

SAMENVATTING

In het jaarverslag Leerplicht-RMC worden de resultaten voor het schooljaar 2021-2022 gepresenteerd. De samenwerkende gemeenten in de Stedendriehoek presenteren de regionale cijfers. Daarnaast is een lokale toelichting opgesteld met de lokale gemeentelijke informatie. In het regionale jaarverslag zijn- zoals wel gebruikelijk- niet de RMC-cijfers over voortijdig schoolverlaten opgenomen. In april 2023 komen nieuwe cijfers over voortijdige schoolverlaters beschikbaar via het landelijk dashboard voor voortijdig schoolverlaten en jongeren in kwetsbare positie.

8. Agenda Algemeen Bestuur Veiligheidsregio IJsselland 15 februari 2023

BESLUIT:

 • In te stemmen met de per agendapunt genoemde adviezen.

SAMENVATTING

Ter voorbereiding op de vergadering van het Algemeen Bestuur die op 15 februari 2023 plaatsvindt heeft het college ingestemd met de per agendapunt genoemde adviezen. Het betreft hier de agendapunten die strategisch en/of financieel van belang zijn.  

9. Principebesluit tot het omvormen van het karakteristieke bijgebouw in een zelfstandige woning aan de Herxerenk 1 te Wijhe

BESLUIT:

1. Planologisch medewerking te verlenen aan het omvormen van het karakteristieke bijgebouw in een zelfstandige woning aan de Herxerenk 1 te Wijhe onder voorwaarde dat:

a. het erf op een adequate wijze landschappelijk ingepast wordt, waarvoor een erfinrichtingsplan moet worden aangeleverd door de initiatiefnemer en goedgekeurd door de gemeente.

b. initiatiefnemer indien nodig met onderzoeken aantoont dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening.

2. Een ontwerp wijzigingsplan voor dit perceel in procedure te brengen onder voorwaarde dat er niet eerder wordt gestart met de planologische procedure, voordat de anterieure overeenkomst is gesloten met de initiatiefnemer.

SAMENVATTING

De initiatiefnemer heeft een verzoek ingediend om het karakteristieke bijgebouw om te vormen tot een zelfstandige woning aan de Herxerenk 1 te Wijhe. In het bestemmingsplan Buitengebied Olst-Wijhe is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen die het mogelijk maakt om bijgebouwen met de aanduiding ‘karakteristiek’ onder een aantal voorwaarden om te vormen naar een zelfstandige woning. Het college heeft besloten dat als initiatiefnemer aantoont dat het aan al deze voorwaarden voldoet medewerking wordt verleend aan voorliggend verzoek door een ontwerp wijzigingsplan in procedure te brengen.

10. Principebesluit tot het herontwikkelen van het perceel aan de Raalterweg 28 te Wesepe naar woningen en appartementen

BESLUIT:

1. In principe medewerking te verlenen aan de herontwikkeling van het perceel aan de Raalterweg 28 te Wesepe naar 11 woningen en appartementen, onder de volgende voorwaarden:

 • Uit door de initiatiefnemer aangeleverde onderzoeken blijkt dat sprake is van een goed woon- en leefklimaat en omliggende bedrijven niet beperkt worden in hun bedrijfsvoering.

2. Een ontwerpbestemmingsplan ten behoeve van de herontwikkeling in procedure te brengen, onder de voorwaarde dat niet eerder wordt gestart met de werkzaamheden voordat een anterieure overeenkomst is gesloten.

SAMENVATTING

Op 10 juni 2022 heeft de initiatiefnemer een principeverzoek ingediend voor de herontwikkeling van het perceel aan de Raalterweg 28 te Wesepe. De initiatiefnemer is voornemens om het voormalige restaurant om te bouwen naar 11 woningen en appartementen. Daarbij wordt het gehele perceel opnieuw ingericht. Het college van B&W heeft besloten om in principe medewerking te verlenen aan het plan. Daarbij stelt het college wel de voorwaarde dat onderzocht moet zijn dat sprake is van een goed woon- en leefklimaat en dat omliggende bedrijven niet beperkt worden in hun bedrijfsvoering door deze ontwikkeling.

11. Vergadering Algemeen Bestuur Omgevingsdienst IJsselland 16 februari 2023

BESLUIT:

 • In te stemmen met de advisering als verwoord in de geannoteerde agenda van het Algemeen Bestuur Omgevingsdienst IJsselland van 16 februari 2023.

SAMENVATTING

Op 16 februari 2023 is de volgende vergadering gepland van het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst IJsselland. De inhoudelijke adviezen staan in de 
geannoteerde agenda.

12. Formatieuitbreiding Team Bedrijfsvoering en Communicatie

BESLUIT:

1. In te stemmen met:
a. formatieve uitbreiding van maximaal 0,79 fte voor de werving van een Organisatieadviseur (schaal 11).
b. formatieve uitbreiding van maximaal 0,89 fte voor de werving van een Ondersteuner (schaal 7).
c. de financiële consequentie voor de structurele uitbreiding vanaf 2024 inzake de organisatieadviseur in te brengen in de vertaling van het bestuursakkoord in een collegeuitvoeringsagenda bij de onderdelen ontwikkelrichting organisatie en financieel kader en af te wegen bij de kadernota 2024-2027 voor een totaal van jaarlijks € 88.000. 
d. de financiële consequentie voor de structurele uitbreiding inzake de ondersteuner vanaf 2024 als autonome ontwikkeling mee te nemen in de kadernota 2024-2027 voor een totaal van jaarlijks € 57.000.
e. de financiële consequentie voor de incidentele uitbreiding in 2023 mee te nemen in de 2e Berap 2023 onder Ontwikkelingen Bedrijfsvoering voor een totaal van maximaal € 70.000.
f. personele invulling van de uitbreiding van Ondersteuning voorafgaand aan verwerking in de 2e Berap. 
2. Kennis te nemen van de structurele extra financiële lasten ad € 23.000 voor de functie van concerncontroller en die als autonome ontwikkeling mee te nemen in de kadernota.  

SAMENVATTING

Binnen het team Bedrijfsvoering en Communicatie hebben we op enkele taakvelden te maken met meer vraag dan aanbod. Daarnaast is er een wens om te investeren in de kwaliteit en de efficiency. Om de nieuwe concerncontroller ruimte te bieden voor een strategische rolinvulling, onder andere ten aanzien van de doorontwikkeling van de planning en controlcyclus, is er behoefte aan goede tactische ondersteuning. Er liggen ook nog oningevulde taken uit een eerdere werving naar een organisatieadviseur. 
Ook zien we in de toekomst de vraag naar ondersteuning van de organisatie en het bestuur toenemen. Besloten is om extra formatie voor een Organisatieadviseur af te wegen bij de Kadernota en een uitbreiding van het cluster Ondersteuning mee te nemen als autonome ontwikkeling in de Kadernota.

13. Principebesluit tot het wijzigen van de agrarische bestemming aan de Vettewinkelweg 4 te Wijhe in een woonbestemming

BESLUIT:

1. Planologisch medewerking te verlenen aan het wijzigen van de agrarische bestemming aan de Vettewinkelweg 4 te Wijhe in een woonbestemming, onder voorwaarde dat:
a. het erf op een adequate wijze landschappelijk ingepast wordt, waarvoor een erfinrichtingsplan moet worden aangeleverd door de initiatiefnemer en goedgekeurd door de gemeente.
b. Initiatiefnemer toont met onderzoeken aan dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening.
2. Een ontwerp wijzigingsplan voor dit perceel in procedure te brengen onder voorwaarde dat er niet eerder wordt gestart met de planologische procedure, voordat de anterieure overeenkomst is gesloten met de initiatiefnemer.

SAMENVATTING

De initiatiefnemer heeft een verzoek ingediend om de agrarische bestemming aan de Vettewinkelweg 4 te Wijhe te wijzigen in een woonbestemming. In het bestemmingsplan Buitengebied Olst-Wijhe is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen die het mogelijk maakt om onder voorwaarden de agrarische bestemming te wijzigen in een vervolgfunctie indien sprake is van een algehele beëindiging van een agrarisch bedrijf. Het college heeft besloten dat als initiatiefnemer aantoont dat het aan al deze voorwaarden voldoet medewerking wordt verleend aan voorliggend verzoek door een ontwerp wijzigingsplan in procedure te brengen.

14. Advies van de bezwarencommissie algemene aangelegenheden over een bezwaarschrift tegen het besluit van 14 juli 2022, verzonden 14 juli 2022, waarbij de gemeente Olst-Wijhe een Woo-verzoek gedeeltelijk heeft afgewezen

BESLUIT:

 • De overwegingen en het advies van de commissie over te nemen en het bezwaarschrift ongegrond te verklaren en in het besluit op het bezwaar de juiste inventarisatielijst op te nemen.

SAMENVATTING

Bij brief van 15 juli 2022, ontvangen door de rechtbank op 15 juli 2022, hebben bezwaarmakers een bezwaarschrift ingediend. Het bezwaar richt zich tegen het besluit van 14 juli 2022, verzonden op 14 juli 2022, tot het gedeeltelijk weigeren van de gevraagde informatie op grond van de Wet Openbaarheid Overheid (Woo). Het gaat hierbij om de documenten die betrekking hebben op het besluit uitschrijving uit de Basisregistratie Personen (BRP). De Bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden gemeente Olst-Wijhe heeft op 2 januari 2023 advies uitgebracht over het bezwaarschrift. Het college van burgemeester en wethouders heeft een besluit genomen over het bezwaarschrift, waarbij het advies van de Bezwarencommissie is overgenomen. 

Bijlagen:

Bijlagen:
Titel Type Grootte Download
Beantwoording raadsvraag ondersteuning subsidieaanvragen  pdf 77,2 KB Download
Dienstverleningsovereenkomst kinderopvangorganisaties Koos en De Bieënkorf  pdf 93,1 KB Download
Indexatie bijlage financieel besluit 2023 bij Beleidsregels armoedebestrijding Olst-Wijhe  pdf 75,1 KB Download
Toekomst Routenetwerken  pdf 117,1 KB Download
Jaarverslag Leerplicht-RMC 2021-2022  pdf 78,3 KB Download
Agenda Algemeen Bestuur Veiligheidsregio IJsselland  pdf 81,7 KB Download
Principebesluit omvormen karakteristiek bijgebouw naar zelfstandige woning Herxerenk 1 Wijhe  pdf 109,5 KB Download
Principebesluit herontwikkelen perceel Raalterweg 28 Wesepe naar woningen/appartementen  pdf 82,7 KB Download
Vergadering Algemeen Bestuur Omgevingsdienst IJsselland  pdf 67,2 KB Download
Formatieuitbreiding Team Bedrijfsvoering en Communicatie  pdf 96,0 KB Download
Principebesluit wijzigen agrarische bestemming Vettewinkelweg 4 Wijhe naar woonbestemming  pdf 90,5 KB Download
Advies bezwarencommissie bezwaar tegen besluit 14 juli 2022 over Woo-verzoek  pdf 82,6 KB Download
Deel dit
Mail
Bellen