B&W besluiten 14-11-2023

Aanwezig

 • mevrouw mr. Y. van Mastrigt, burgemeester
 • de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris
 • mevrouw drs. J. Compagner, wethouder
 • de heer drs. H. Olthof, wethouder
 • de heer M. Blind, wethouder 

Afwezig

Agenda

1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 7 november 2023

BESLUIT:

Conform vast te stellen.

2. Ingekomen

-

3. Voorstel tot aanpassing Verordening Sociaal Domein Olst-Wijhe mei 2022 

BESLUIT:

 1. In te stemmen met de aangepaste Verordening sociaal domein Olst-Wijhe januari 2024;
 2. In te stemmen met de reactie op het advies van de Adviesraad Samenleving en deze brief te verzenden;
 3. De gemeenteraad voor te stellen om de aangepaste Verordening sociaal domein Olst-Wijhe per 1 januari 2024 vast te stellen en tegelijkertijd de Verordening Sociaal Domein Olst-Wijhe mei 2022 in te trekken. 

SAMENVATTING

Eind 2019 heeft de gemeenteraad één integrale Verordening voor het Sociaal Domein vastgesteld. De verordening bestaat uit juridische spelregels tussen inwoners en gemeente, en is zoveel mogelijk in voor inwoners begrijpelijke taal geschreven. Hierbij is gebruik gemaakt van de modelverordening die Stimulansz, kennispartner van gemeenten, beschikbaar heeft gesteld. De verordening is een omgekeerde verordening en gaat uit van ‘werken volgens de bedoeling’

In verband met de nieuwe Wet uitvoeren breed offensief (onderdeel van de Participatiewet) moet de verordening, met name hoofdstuk 3 Werk en participatie worden aangepast. We hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om de gehele verordening door te lopen en daar waar nodig (met name redactioneel en bedragen) aangepast.

4. Vaststelling jaarverslagen klachten en bezwaarschriften 2022

BESLUIT:

 • Het jaarverslag bezwaarschriften 2022 voor kennisgeving aan te nemen;
 • Het jaarverslag klachten 2022 voor kennisgeving aan te nemen;
 • Het jaarverslag van de Overijsselse Ombudsman voor kennisgeving aan te nemen;
 • De bovengenoemde jaarverslagen met de raad te delen via de lijst ingekomen stukken;
 • Kennis te nemen van de verbeteraanpak die door het management is ingezet.

SAMENVATTING

Jaarlijks legt de Bezwarenadviescommissie (commissie) verantwoording af over de afhandeling van de bezwaarschriften. Ook wordt ieder jaar een vergelijking gemaakt met de resultaten van voorgaande jaren. Het jaarverslag geeft verder inzicht in de resultaten van de verzoeken om voorlopige voorzieningen, beroep- en hoger beroep-procedures.

Daarnaast wordt jaarlijks een rapportage over de klachten uitgebracht. Deze verplichting komt voort uit de Klachtenregeling. De rapportage moet minimaal een overzicht bevatten van het aantal ingediende klachten, de aard van de klachten, de wijze van afdoening en de maatregelen die zijn getroffen naar aanleiding van de klachtbehandeling (voor zover noodzakelijk). Klachten worden in tweede aanleg behandeld door de Overijsselse Ombudsman (OO). Zij rapporteren aan de aangesloten overheidsinstanties over de afhandeling van de klachten.

Het college heeft de drie jaarverslagen voor kennisgeving aangenomen en deelt deze met de raad via de lijst van ingekomen stukken. 

5.  Raadsvoorstel vaststelling bodemkwaliteitskaart en bodembeheer nota 

BESLUIT:

 1. In te stemmen met de Nota Bodembeheer IJsselland en de Bodemkwaliteitskaarten IJsselland.

 • De raad voor te stellen om:
  • De Nota Bodembeheer IJsselland vast te stellen;
  • De Bodemfunctiekaart en bodemkwaliteitskaarten vast te stelen;
  • Het college te delegeren voor de volgende gerelateerde werkzaamheden:
   -Het erkennen van bodemkwaliteitskaarten van andere gemeenten
   -Aanpassen van het beleid in de Nota bodembeheer als gevolg van wijzigingen in wet- en regelgeving, zoals door de komst van de Omgevingswet of voor PFAS en andere opkomende stoffen, etc;
   - Beleidsafwijkingen vaststellen op locatieniveau om bijvoorbeeld invulling te geven aan maatschappelijke ambities.

 

SAMENVATTING

Voor grondverzet is het nodig inzicht te hebben in de kwaliteit van de te ontgraven en ontvangende bodem. Binnen het Besluit bodemkwaliteit is een vastgestelde bodemkwaliteitskaart een toegestane milieuhygiënische verklaring (artikel 4.3.5 Regeling bodemkwaliteit). Deze kaarten zijn onderdeel van het
grondstromenbeleid zoals dat vast is gelegd in de Nota bodembeheer Regio IJsselland (6 februari 2013). De huidige Nota bodembeheer heeft een maximale geldigheid tot 2023 (wettelijk 10 jaar). 

Het opnieuw vastleggen van de nota en kaarten is nodig om het grondverzet in de regio te faciliteren. Uitgangspunt is het waar mogelijk beleidsneutraal overgaan. Hierbij wordt  rekening gehouden met het in werking treden van de Omgevingswet op 1 januari 2024.

De Nota en de kaarten dienen voor 1 januari 2024 door de Raad te zijn vastgesteld, zodat gebruik kan worden gemaakt van het overgangsrecht Omgevingswet. Op termijn is het nodig het grondstromenbeleid en de onderliggende bodemkwaliteitskaarten te integreren in de omgevingsplannen van de gemeente. 
Het ontwerpbesluit tot vaststelling van de Nota bodembeheer en tot vaststelling van de bodemfunctiekaart en bodemkwaliteitskaart heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen. Naar aanleiding van het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingebracht. 

6. Principebesluit om medewerking te verlenen aan de bouw van een extra woning aan de Omloop 3 in Wijhe en waar mogelijk mee te nemen in het project Wengelerhoek 

BESLUIT:

 • In principe medewerking verlenen aan het verzoek voor de bouw van een extra woning aan Omloop 3 in Wijhe;
 • Hiertoe een anterieure overeenkomst met de bewoners Omloop 3 sluiten;
 • Het plan Omloop 3 waar mogelijk in te passen en mee te nemen in het project Wengelerhoek.

SAMENVATTING

Op 17 mei 2023 is een principeverzoek ingediend voor de bouw van een extra woning op het perceel Omloop 3 naar aanleiding van een aantal gesprekken en de ontwikkeling in de nabije omgeving van de flexwoningen en het project Wengelerhoek in Wijhe. De extra woning wil de initiatiefnemer realiseren op de plek van de voormalige werktuigenberging. Het verzoek is behandeld op de (interne) intaketafel en besproken met de provincie. De provincie geeft aan dat door de ontwikkeling Wengelerhoek de Omloop 3 in stedelijk gebied komt te liggen. Dit betekent dat er geen provinciaal belang is. Er kan door de gemeente een besluit genomen worden over medewerking. Het college heeft besloten in principe medewerking te verlenen aan het verzoek.

7. Grondprijzenbrief 2024 

BESLUIT:

 1. De Grondprijzenbrief 2023 in te trekken per 31-12-2023, en
 2. De Grondprijzenbrief 2024 vast te stellen en deze te publiceren op de gemeentelijke website;
 3. De Grondprijzenbrief 2024 ter kennisname aan de raad voor te leggen via de lijst ingekomen stukken.

SAMENVATTING

De Nota Grondbeleid, waar het grondprijsbeleid onderdeel vanuit maakt, geeft aan dat jaarlijks een Grondprijzenbrief moet worden opgesteld met daarin opgenomen de marktconforme grondprijzen per uitgiftecategorie die gelden voor het komende jaar. De Grondprijzenbrief 2024 is, overeenkomstig de Nota Grondbeleid, vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.

8. Vaststelling rekentechnische uitgangspunten (RTU) ten behoeve van de actualisatie van gemeentelijke grondexploitaties per 1-1-2024 in het kader van de jaarrekening 2023 

BESLUIT:

 1. De nota rekentechnische uitgangspunten (RTU) ten behoeve van de actualisatie van de gemeentelijke grondexploitaties in het kader van de jaarrekening 2023 vast te stellen en hiervoor in te stemmen met de volgende vanaf 2024 te hanteren parameters:
  a. 4,00 % kostenstijging (verwerving/civieltechnisch) in 2024 en vanaf 2025 3% per jaar;
  b. 4,00 % plankostenstijging;
  c. 2,19 % rente overeenkomstig voorgeschreven richtlijnen voor renteberekening door Commissie BBV (voorlopig vastgestelde rente 2023 is 1,59%);
  d. 1% opbrengststijging woningbouwprojecten in 2024 (verwerkt in grondprijzen per 1-1-2024); vanaf 2025 1% per jaar;
  e. 0,00 % opbrengststijging bedrijventerreinen;
  f. 2,00% discontovoet (ten behoeve van het netto contant maken van de eindwaarde) overeenkomstig voorgeschreven richtlijnen door Commissie BBV;
  g. Intern uurtarief, in overeenstemming met het directiebesluit, geïndexeerd per 1-1-2024:  
  ondersteuner € 102, beleidsmedewerker € 127, projectleider € 146.

SAMENVATTING

In januari 2024 worden ten behoeve van de jaarrekening 2023 de gemeentelijke grondexploitaties geactualiseerd. Voor deze actualisatie per 1-1-2024 moeten de parameters kosten- en opbrengststijging, het rentepercentage, de discontovoet en de te hanteren uurtarieven worden vastgesteld. Hiertoe is de nota Rekentechnische Uitgangspunten (RTU) opgesteld. Deze nota geeft een toelichting op de te hanteren uitgangspunten die verwerkt worden in de per 1-1-2024 te actualiseren gemeentelijke grondexploitaties.

9. Vaststellen ontwerp-bestemmingsplan Kindcentrum Wijhe 

BESLUIT:

 1. Het ontwerp-bestemmingsplan Kindcentrum Wijhe, waarbij de onderwijsvoorzieningen in Wijhe en Boerhaar worden geclusterd binnen een integraal centrum op het SPOC-complex in Wijhe, vast te stellen en in procedure te brengen.
 2. Op grond van de Wet geluidhinder besluiten tot het vaststellen van hogere grenswaarden voor de realisatie van het kindcentrum Wijhe.

SAMENVATTING

Het SPOC is een omvangrijk Sport, Onderwijs en Cultuur-complex in Wijhe. Het is al meerdere jaren de wens van de gemeente om op het SPOC ook het kindcentrum Wijhe te realiseren. Het kindcentrum Wijhe is een locatie waar verschillende onderwijs- en kinderopvangvoorzieningen uit Wijhe en Boerhaar worden geclusterd in één gebouw. De beoogde locatie op de sportvelden heeft volgens het bestemmingsplan Wijhe de bestemming ‘recreatie – dagrecreatie’.  Het kindcentrum kan niet onder deze bestemming worden gerealiseerd en er is dus een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Het plan voor het kindcentrum is de afgelopen periode concreet uitgewerkt en ook zijn er verschillende onderzoeken uitgevoerd (o.a. bodem, geluid, ecologie). Er is een ontwerp-bestemmingsplan opgesteld met het doel om de bestemming van de locatie te wijzigen naar ‘maatschappelijk’. Het college van B&W heeft besloten om het ontwerp-bestemmingsplan in procedure te brengen en tevens om te besluiten tot het vaststellen van een hogere grenswaarde op grond van de Wet geluidhinder.

10. Principebesluit om in te stemmen met het KGOplan voor de sloop van voormalige bedrijfsgebouwen op het perceel Lierderholthuisweg 12-16 en de vervangende nieuwbouw van 3 woningen op het erf

BESLUIT:

 1. In principe medewerking te verlenen aan het KGOplan voor de sloop van voormalige bedrijfsgebouwen op het perceel Lierderholthuisweg 12-16 en de vervangende nieuwbouw van 3 woningen op het erf onder de voorwaarden dat:
  a. initiatiefnemer het inpassingsplan nader uitwerkt;
  b. initiatiefnemer aantoont met onderzoeken dat er sprake is van een evenwichtige toedeling van functies.
 2. De formele procedure voor dit verzoek te starten onder de Omgevingswet.

SAMENVATTING

Initiatiefnemers hebben een principeverzoek ingediend voor de sloop van meer dan 2550 m2 aan voormalige bedrijfsgebouwen op het perceel Lierderholthuisweg 12-16 in Wijhe. Ter compensatie is op basis van het KGObeleid (Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving) verzocht om de realisatie van 3 woningen. 
Het college van B&W besluit onder voorwaarden in principe medewerking te verlenen aan het verzoek om de gewenste ontwikkeling planologisch mogelijk te maken.

11. Ondersteuning verduurzamen Maatschappelijk Vastgoed

BESLUIT:

 1. In te stemmen met de kaders voor de eenmalige subsidieregeling ‘Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed’ voor organisaties en verenigingen met eigen vastgoed die vallen onder categorie B volgens de beleidsregels subsidieverstrekking 2023 

   

 2. Na besluitvorming van de raad de regeling open te stellen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023; 

 3. Voor deze eenmalige subsidie de raad voor te stellen 2x € 60.000 beschikbaar te stellen en te dekken uit de reserve ‘nader te bestemmen middelen’. Financieel dit voor 2023 en 2024 te verwerken middels een begrotingswijziging. 

 4. De uitvoeringskosten voor deze regeling, € 2.000 voor 2023 en € 8.000 voor 2024 te dekken uit de ‘Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) en dit te verwerken via een begrotingswijziging in 2023 en 2024.  

SAMENVATTING

Op 2 mei heeft het college besloten om een financiële regeling op te zetten die ondersteuning biedt bij verduurzaming van maatschappelijk vastgoed. In dit voorstel wordt deze regeling uitgewerkt. Deze regeling maakt het mogelijk de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed (aanvullend) te financieren. Hiermee kunnen maatschappelijke organisatie structureel hun energieverbruik, en daarmee hun energierekening, verlagen. Dit is van belang om het vastgoed beheerbaar te houden en inzetbaar te houden voor de toekomst.   

12. Wijzigingen Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)

BESLUIT:

 • De voorstellen van de algemene besturen van Gemeentelijke Gezondheidsdienst IJsselland, de Omgevingsdienst IJsselland, het Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland en de Veiligheidsregio IJsselland tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling toe te turen aan de gemeenteraad;
 • De gemeenteraad hiermee in de gelegenheid stellen tot het indienen van zienswijzen gedurende de periode van acht weken bij het college;
 • De op 18 december 2023 ingediende zienswijzen van de gemeenteraad door te zenden naar de desbetreffende gemeenschappelijke regeling. 

SAMENVATTING

1 juli 2022 trad de wijziging op de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) in werking. Deze wijziging heeft als doel de democratische legitimatie van de gemeenschappelijke regelingen te versterken. De gemeenschappelijke regelingen in IJsselland hebben samen opgetrokken om de wetswijziging, voor zover mogelijk, uniform te implementeren. Het college heeft besloten om de voorgestelde wijzigingen van de gemeenschappelijke regelingen door te zenden naar de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft hiermee de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de voorgestelde wijzigingen. Het college zal deze zienswijzen doorzenden naar de gemeenschappelijke regelingen. Hierna zullen zij met een definitief wijzigingsvoorstel komen dat na instemming van de gemeenteraad door het college wordt vastgesteld. 

Bijlagen:

Bijlagen:
Titel Type Grootte Download
Voorstel tot aanpassing Verordening Sociaal Domein Olst-Wijhe mei 2022  pdf 50,2 KB Download
Vaststelling jaarverslagen klachten en bezwaarschriften 2022  pdf 65,9 KB Download
Raadsvoorstel vaststelling bodemkwaliteitskaart en bodembeheer nota  pdf 53,3 KB Download
Principe besluit bouw extra woning Omloop 3 Wijhe  pdf 80,2 KB Download
Grondprijzenbrief 2024  pdf 83,9 KB Download
Vaststelling RTU  pdf 52,7 KB Download
Vaststellen ontwerp-bestemmingsplan Kindcentrum Wijhe  pdf 682,5 KB Download
KGOplan voor sloop van voormalige bedrijfsgebouwen Lierderholthuisweg  pdf 90,8 KB Download
Ondersteuning verduurzamen Maatschappelijk Vastgoed  pdf 91,7 KB Download
Wijzigingen Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)  pdf 55,0 KB Download
Deel dit
Mail
Bellen