B&W besluiten 17-01-2023

Aanwezig

 • mevrouw mr. Y.P. van Mastrigt, burgemeester
 • de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris
 • de heer drs. H. Olthof, wethouder
 • mevrouw drs. J. Compagner, wethouder
 • de heer M. Blind, wethouder 

Agenda

1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 10 januari 2023

BESLUIT:

Conform vast te stellen.

2. Ingekomen

 • Voorbereiding overleg GPBOW-college – voor kennisgeving aan te nemen.
 • Nieuwe toekomstvisie De Kracht van Salland 2023-2030 – voor kennisgeving aan te nemen. 
 • Afvaardiging college vertrouwenscommissie in oprichting procedure nieuwe burgemeester.

BESLUIT:

Wethouder Blind en gemeentesecretaris Zielhuis te laten deelnemen als adviseurs in de vertrouwenscommissie

3. Voorstel tot vaststelling omgevingsvergunning ’t Nijenhuis (voorlopig) 9r voor het plaatsen van een recreatiewoning en het aanleggen van een natuurpoel, houtwal en een pad

BESLUIT:

De omgevingsvergunning (met planidentificatienummer NLIMRO.1773.OM2022001087-0201) voor de activiteit afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van het plaatsen van een recreatiewoning en het aanleggen van een natuurpoel, houtwal en pad aan ’t Nijenhuis (voorlopig) 9r te Wijhe vast te stellen en te verlenen.

Geen exploitatieovereenkomst vast te stellen, omdat het kostenverhaal anterieur verzekerd is.

SAMENVATTING

Om de publieke beleving van het landgoed ’t Rozendael en de relatie tussen kunst en landschapsbelevenis te creëren, werkt de Stichting Baron van Ittersumfonds aan het project ‘bijzondere overnachtingen’. Het betreft een plan voor de realisatie van enkele verblijfsrecreatieve voorzieningen op drie locaties binnen de grenzen van het landgoed ’t Rozendael. De verblijven zullen als kunstwerken worden vormgegeven. In september 2020 is het integrale plan voorgelegd aan het college van B&W en is hierover een positief principebesluit genomen. Hierna zijn de kunstwerken verder ontworpen en is de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan (uitgebreide procedure) voorbereid.

Voor de realisatie van het recreatieverblijf en de landschappelijke inpassing hiervan op één van de drie locaties, de locatie aan ’t Nijenhuis (voorlopig) 9r, is op 13 april 2022 een omgevingsvergunning aangevraagd voor het afwijken van het bestemmingsplan. Het ontwerp van deze omgevingsvergunning heeft ter inzage gelegen en er zijn vier zienswijzen over naar voren gebracht. De ingediende zienswijzen geven geen aanleiding om het plan aan te laten passen of om geen omgevingsvergunning te verlenen. Het college wordt daarom voorgesteld om de omgevingsvergunning definitief vast te stellen en te verlenen.

4. Normenkader 2022-2023

BESLUIT:

 1. Het normenkader 2022-2023 vast te stellen.
 2. Dit ter kennis te brengen aan de raad via de lijst van ingekomen stukken met het voorstel hiermee in te stemmen.

SAMENVATTING

Er dient jaarlijks een geactualiseerd normenkader vastgesteld te worden. Dit normenkader behelst een overzicht van de door de raad vastgestelde en geactualiseerde verordeningen en van geldende wetgeving van het rijk. Het normenkader wordt gebruikt als toetsingskader voor de rechtmatigheid bij de controle van de jaarrekening.

5. Voorziening politieke ambtsdragers uitkeringsverplichtingen

BESLUIT:

 1. Bij de 1e BERAP 2023 de reserves aan te vullen met een extra incidentele dotatie van € 75.000,-.
 2. Bij de kadernota de gemeenteraad voor te stellen om structureel vanaf 2024 € 75.000,- beschikbaar te stellen als dotatie in de voorziening uitkeringsverplichtingen politieke ambtsdragers.

SAMENVATTING

Aftredende bestuurders hebben recht op een uitkering (wachtgeld) ten laste van de gemeente. Hiervoor is in het verleden een reserve gevormd. De gevormde reserve biedt voor de toekomst onvoldoende dekking. Het collegevoorstel beoogt om de reserves aan te vullen tot een dusdanige omvang dat we weer genoeg hebben om vanuit die middelen een voorziening te vormen. 

6. Projectmatige aanpak ruimtelijke initiatieven omgeving Stationsweg, Wijhe

BESLUIT:

 1. In te stemmen met een projectmatige aanpak om de verschillende initiatieven in de omgeving van de Stationsweg in Wijhe te verkennen en op elkaar af te stemmen.
 2. In te stemmen met het beschikbaar stellen van € 34.067,23 voor de projectmatige aanpak omgeving Stationsweg Wijhe (voor integraal schetsplan) en daarmee de verkenningsfase voor de herontwikkeling van de locatie St. Jozefschool.
 3. De kosten voor de verkenningsfase ten laste te brengen van het budget voor de ontwikkeling van de vrijkomende schoollocaties in Wijhe (conform besluit college B&W in januari 2022).

SAMENVATTING

Er zijn veel ruimtelijke ontwikkelingen gaande in de omgeving van de Stationsweg in Wijhe. Het gaat om twee particuliere initiatieven (woningbouw aan De Bongerd 2-4 en een woonzorg-complex achter de locatie van Trevin), de kerk die uit eredienst wordt onttrokken en het sluiten/herontwikkelen van de locatie van de St. Jozefschool. Ruimtelijke inpassing van de individuele ontwikkelingen en initiatieven zijn complex, zo niet onhaalbaar. Er wordt daarom een projectmatige aanpak voorgesteld, waarbij een stedenbouwkundig bureau wordt ingehuurd dat het proces begeleidt en een samenhangend plan voor het gebied opstelt (een schetsplan dat heldere kaders biedt voor bebouwingsvlakken, organisatie infrastructuur, parkeren, groen, duurzaamheid, etc.) die als toetsing van de individuele initiatieven gaat gelden.

Bijlagen:

Bijlagen:
Titel Type Grootte Download
Voorstel tot vaststelling omgevingsvergunning ’t Nijenhuis (voorlopig) 9r voor het plaatsen van een recreatiewoning en het aanleggen van een natuurpoel, houtwal en een pad  pdf 321,4 KB Download
Normenkader 2022-2023  pdf 82,8 KB Download
Voorziening politieke ambtsdragers uitkeringsverplichtingen  pdf 77,6 KB Download
Projectmatige aanpak ruimtelijke initiatieven omgeving Stationsweg, Wijhe  pdf 273,8 KB Download
Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen