B&W besluiten 12-07-2022

Aanwezig

 • de heer A.G.J. Strien, burgemeester 
 • de heer M. Blind, wethouder
 • de heer drs. H. Olthof, wethouder
 • de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris
 • de heer H. Kamphuis, wethouder 

Afwezig

Agenda

1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 5 juli 2022

Besluit

Conform vast te stellen.

2. Ingekomen

3. Portefeuilleverdeling nieuw college en vaststelling Strategische Raadsagenda en Bestuursakkoord 2022-2026 als uitgangspunt voor het handelen van het college 

Besluit 

 1. De Strategische raadsagenda en het Bestuursakkoord 2022-2026 als uitgangspunt te nemen voor het handelen van het college;
 2. De portefeuilleverdeling 2022-2026 vast te stellen conform overzicht;
 3. De projecten toe te delen aan de portefeuillehouders;
 4. De bestuurlijke vertegenwoordiging bij de verbonden partijen vast te stellen;
 5. De wijze van onderlinge vervanging vast te stellen;
 6. De gemeenteraad van deze besluiten in kennis te stellen via de lijst van ingekomen stukken;
 7. Deze besluiten intern en extern te communiceren. 

Samenvatting

Op 2 juli is de formatie afgesloten met de presentatie en ondertekening van het Bestuursakkoord 2022-2026 Focus & Verbinding. Het fundament voor dit bestuursakkoord vormt de Strategische raadsagenda (SRA). De SRA is door de raad op 5 juli vastgesteld als startdocument, met als insteek deze de komende jaren verder vorm en inhoud te geven. Op 5 juli zijn ook de wethouders benoemd. Onderdeel van het bestuursakkoord is de portefeuilleverdeling. Het nieuwe college heeft deze portefeuilleverdeling bekrachtigd. 

4. Aangaan geldlening ter financiering aankoop vastgoed Ut Huus  

Besluit

 1. In te stemmen met het aangaan van de annuïtaire rentevaste lening van 
  € 4.142.000 met een looptijd van 40 jaar tegen 2,555% rente.
 2. De financiële consequenties te verwerken in de ontwerpbegroting.

Samenvatting

Dit betreft het besluit om deze lening aan te gaan in verband met de aankoop van twee panden door Ut Huus. Het betreft een annuïtaire rentevaste lening van € 4.142.000 met een looptijd van 40 jaar tegen 2,555% rente.

Bijlagen:

Bijlagen:
Titel Type Grootte Download
Portefeuilleverdeling nieuw college en vaststelling Strategische Raadsagenda en Bestuursakkoord 2022-2026 als uitgangspunt voor het handelen van het college  pdf 88,0 KB Download
Aangaan geldlening ter financiering aankoop vastgoed Ut Huus  pdf 106,2 KB Download
Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen