B&W besluiten 05-07-2022

Aanwezig

 • de heer A.G.J. Strien, burgemeester 
 • de heer M. Blind, wethouder
 • de heer drs. H. Olthof, wethouder
 • de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris
 • de heer H. Kamphuis, wethouder 

Afwezig

Agenda

1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 27 juni 2022

Besluit

Conform vast te stellen.

2. Ingekomen

3. Besluitvorming onderzoeksresultaten zon-op-dak en vervolgaanpak 

Besluit 

 1. Kennis te nemen van de onderzoeksresultaten uit het adviesrapport ‘Analyse zon op dak + Olst-Wijhe’ van Bind, uitgevoerd in 2021;
 2. In te stemmen met de voorgestelde vervolgaanpak om dakeigenaren te stimuleren om hun daken van zonnepanelen te voorzien om de opgave van 13 GWh zon-PV op daken voor 2030 te realiseren;
 3. De onderzoeksresultaten en het plan van aanpak te delen met de raad middels de lijst van ingekomen stukken. 

Samenvatting

Er is een onderzoek uitgevoerd naar de potentie van zon-op-dak binnen Olst-Wijhe. Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek is een plan van aanpak opgesteld om de aanleg van zonnepanelen op daken in Olst-Wijhe te versnellen en zo onze opgave voor de komende jaren te realiseren. Die opgave bedraagt 13 GWh voor 2030 en in totaal 40 GWh voor de periode tot 2050. Daarbij maken we voor 2030 een verdeling in 10 GWh zon op bedrijfsdaken en 3 GWh zon op particuliere daken en voor de periode tot 2050 is de verdeling respectievelijk 30 GWH en 10 GWh. 
Het plan van aanpak bestaat uit twee fasen, met elk aparte acties voor particulieren en bedrijven. Fase 1 is een pilotfase, waarin we voor particulieren collectieve inkoopacties organiseren, voor ondernemers in samenwerking met het Versnellingsteam Zon van de Provincie Overijssel een informatiesessie organiseren, inventariseren welke behoeften bedrijven hebben en ondernemers ontzorging bieden bij de subsidieaanvraag en de plaatsing van een zonnedak. 

De pilot vindt plaats in de periode mei 2022 tot en met december 2022. Met behulp van de resultaten van de pilot wordt een definitief plan van aanpak opgesteld voor fase 2, die plaatsvindt in de periode 2022-2026. Omgerekend is het concrete doel voor de periode tot en met 2026: 6 GWh zon op bedrijfsdaken en 1,8 GWh zon op particuliere daken. 

4. Bijdrage regionale zorg coördinator mensenhandel 

Besluit

 1. Kennis te nemen van de aanpak Mensenhandel IJsselland 2022-2026 “Samen tegen Mensenhandel”.
 2. Een éénmalige bijdrage voor de bekostiging van de regionale zorgcoördinator voor het jaar 2022 te verlenen van € 2.786.
 3. Een jaarlijkse bijdrage voor de bekostiging van de regionale zorgcoördinator mensenhandel voor de jaren 2023 t/m 2026 te verlenen van € 3.065 per jaar

Samenvatting

Mensenhandel is een groot en een schrijnend probleem in onze samenleving. Dat geldt helaas ook voor de regio IJsselland. Als we over mensenhandel spreken dan hebben we het over het werven, vervoeren of opnemen en huisvesten van mensen met gebruik van dwang en met als doel om iemand uit te buiten.

In de regiovisie ‘Geweld hoort nergens thuis’, die is vastgesteld door de 11 gemeenten in de regio IJsselland, is er ook aandacht voor mensenhandel. De intentie is om voor een samenhangende regionale aanpak van mensenhandel te gaan. Het thema is uitvoerig aan de orde geweest in het bestuurlijk overleg Huiselijk Geweld en in het districtelijk veiligheidsoverleg.

Lokaal is het vraagstuk ook indringend aan de orde geweest. Het is een vraagstuk dat om een integrale benadering vraagt vanuit zowel veiligheid als vanuit de zorgkant. Dit vraagt extra inzet en ook extra middelen voor onder andere de inzet van een regionale zorg coördinator. 

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de opvang en hulpverlening van slachtoffers mensenhandel en met het oog hierop is op twee regio’s na, waaronder IJsselland, in de afgelopen jaren een landelijk dekkend netwerk van zorgcoördinatoren gerealiseerd.

In 2021 is in IJsselland een regionale pilot uitgevoerd waarbij de door de gemeente Zwolle (centrumgemeente aanpak Huiselijk geweld) aangestelde zorgcoördinator bij Veilig Thuis IJsselland is ingezet voor hulp en ondersteuning aan slachtoffers mensenhandel in de regio IJsselland.

Door de bewezen meerwaarde van de inzet van een zorgcoördinator op regionaal niveau wordt voorgesteld de inzet van de zorgcoördinator te continueren om zo te komen tot een regionale casusaanpak met behulp van de inzet van de zorgcoördinator. Dit is een belangrijke stap om aan te sluiten bij het landelijk dekkend netwerk van regionale zorgcoördinatoren. Voor de bekostiging van de zorg coördinator mensenhandel wordt van iedere gemeente in de regio IJsselland een jaarlijkse bijdrage gevraagd. De verdeelsleutel van de bijdrage is gebaseerd op het aantal inwoners van de gemeente.

5. Schrappen heroverwegingsmaatregel 43 onderhoud sportparken 

Besluit

BESLUIT:

 1. In het kader van de heroverwegingsoperatie 2021 maatregel 43 (onderhoud sportparken) te schrappen.
 2. Bij opstellen van actualisatie Meerjarig investeringsprogramma in 2023 kosten/baten analyse te maken m.b.t. automatisering beregeninginstallaties natuurgrasvelden. 

Samenvatting

In 2021 zijn in het kader van de heroverwegingen een groot aantal maatregelen vastgesteld. De vastgestelde maatregelen zijn opgenomen in een uitvoeringsplan en worden periodiek gemonitord om de voortgang te kunnen volgen (zie bijlage) In dit uitvoeringsplan is ook maatregel 43 (onderhoud sportparken) opgenomen echter niet met een te realiseren bedrag maar een PM post. Bij nadere analyse van de haalbaarheid van besparingsmogelijkheden is gebleken dat er een aantal factoren zijn die juist leiden tot kosten verhoging. Belangrijkste ontwikkeling hierin is de toename van het aantal kunstgras velden die een vragen om meer- en specialistisch onderhoud om te kunnen blijven voldoen aan de eisen die KNVB stelt aan velden om competitie te mogen spelen. Deze taken zijn niet door vrijwilligers uit te voeren. Besparingen op het onderhouden van natuurgrasvelden is wellicht mogelijk door het automatiseren van beregeningsinstallaties maar vraagt omvangrijke investeringen. Een verdere kosten/baten analyse van automatisering beregeningsinstallaties wordt in 2023 verder uitgewerkt. 

6. Cofinanciering LEADER aanvraag Pump-track en skatebaan Wijhe 

Besluit

 1. In te stemmen met een bijdrage van € 25.000,- als cofinanciering voor het LEADER-project Pump-track en skatebaan en deze bijdrage ten laste te brengen van de Investeringsreserve Kracht van Salland Leader.
 2. Aanvrager via beschikking te informeren over het besluit.
 3. De raad te informeren over de onttrekking uit de Investeringsreserve Kracht van Salland Leader voor het project Pump-Track en skatebaan via de 2e berap 2022 ad € 25.000,-. 

Samenvatting

Onze gemeente heeft in mei een aanvraag in het kader van het LEADER-programma Kracht van Salland ontvangen. Aan de gemeente wordt een cofinanciering voor dit project gevraagd. Het gaat om het project Pump-track en skatebaan Wijhe. Na positieve advisering van de Lokale Actie Groep (LAG) LEADER is deze aanvraag voor gemeentelijke cofinanciering aangevraagd.

In 2016 is het LEADER-programma De Kracht van Salland van start gegaan. Aanvragen in het kader van dit programma kunnen worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Een voorwaarde voor deze aanvragen is dat zij een cofinanciering geregeld moeten hebben bij de gemeente waar het project plaatsvindt. Een brief van toezegging moet meegezonden worden bij de aanvraag. Cofinanciering vindt plaats in de vorm van subsidietoekenning.

Projecten krijgen een maximale bijdrage van de gezamenlijke overheden van 50% in hun project. Deze overheidsbijdrage bestaat uit 50% EU-middelen, 25% provinciale middelen en 25% middelen van gemeenten en eventueel waterschap.

7. Concept gebiedsagenda Boskamp in het kader van pilot gebiedsgericht werken   

Besluit 

 1. Kennis te nemen van concept gebiedsagenda Boskamp, inclusief fasering op hoofdlijnen en voorstel voor het vervolg op de gebiedsagenda;
 2. In te stemmen met onderdelen in de concept gebiedsagenda wat betreft gemeentelijke grondposities;
 3. Voor meerwerkkosten €8.000 beschikbaar te stellen en de financiële consequenties te verwerken in de 2e Berap 2022;

Samenvatting

In het kader van de gebiedsaanpak Boskamp is een concept gebiedsagenda gemaakt. Dit is gedaan met inbreng van inwoners en diverse partijen uit het gebied. In de concept gebiedsagenda staat welke woningen aantrekkelijk en passend zijn voor de kern van de Boskamp en welke locaties het meest geschikt zijn en welke ideeën er zijn over een woonconcept voor jong&oud en over voorzieningen, reuring en noaberschap. Ook gaat de concept agenda op hoofdlijnen in op de nieuwe invulling van de school- en kerkgebouwen en de herontwikkeling van het woonzorgcentrum Sint Willibrord. Ook wordt aangegeven hoe de fasering van de ideeën eruit ziet en hoe het proces verder loopt. Wat de gebiedsagenda niet is, is een in beton gegoten plan omdat op onderdelen vervolgonderzoek en nadere afspraken nodig zijn. De gebiedsagenda draagt bij aan de leefbaarheid en toekomstbestendigheid van het dorp. De werkgroep Hart van de Boskamp presenteert de concept gebiedsagenda op 29 juni tijdens het kernenbezoek. Deze werkgroep is een samenwerking van de BBB, de werkgroep Jong en Oud, de kerk, gemeente Olst-Wijhe en Beyond Now. 

8. Beleidsregel verdeling schaarse vergunningen voor de exploitatie van standplaatsen  

Besluit 

 1. De beleidsregel verdeling schaarse vergunningen voor de exploitatie van standplaatsen vast te stellen.
 2. De beleidsregel verdeling schaarse vergunningen voor de exploitatie van standplaatsen ter kennisname aan de raad te sturen.

Samenvatting

Het is nodig de regels van het standplaatsenbeleid te actualiseren. Standplaatsvergunningen zijn aan te merken als schaarse vergunningen. De Europese Dienstenrichtlijn en jurisprudentie geven aan dat schaarse vergunningen een beperkte geldigheidsduur moeten hebben. Dit betekent dat de standplaatsvergunningen voor onbepaalde tijd, die de gemeente nu heeft, niet meer zijn toegestaan. 
Voor seizoensstandplaatsen gaat gelden dat ze een vergunning voor bepaalde tijd kunnen krijgen voor de aangevraagde periode in een jaar. Deze vergunningen moeten jaarlijks opnieuw worden aangevraagd. Vaste standplaatsen zullen worden verleend voor een periode van 10 jaar. Ook gaan er voor de toekenning van standplaatsen selectie- en beoordelingscriteria gelden. Voor de seizoensstandplaatsen gaan deze met ingang van het kalenderjaar 2023 gelden. Voor vaste standplaatsen geldt een overgangsregeling van 5 jaar. Na afloop van deze overgangsregeling en bij tussentijdse intrekking/opheffing van de vergunning zal een nieuwe standplaatsvergunning worden toegekend op basis van selectie- en beoordelingscriteria. Het nieuwe beleid geldt voor de individuele standplaatsen voor de verkoop van oliebollen, ijsjes etc. en niet voor de standplaatsen op de weekmarkten.

 

9. Vergadering AB OD IJsselland 7 juli 2022

Besluit 

In te stemmen met de advisering als verwoord in de geannoteerde agenda van het Algemeen Bestuur Omgevingsdienst IJsselland van 7 juli 2022

Samenvatting

Op 7 juli 2022 is er een informerende vergadering gepland van het Algemeen bestuur van de Omgevingsdienst IJsselland. De vergadering is de eerste vergadering met nieuwe collegeleden. Belangrijkste agendapunt is de vaststelling van de begroting 2023. Slechts van één partner zijn inhoudelijke zienswijzen binnengekomen die tegen vaststelling zijn. Voor het overige verwijzen wij u naar de geannoteerde agenda

Bijlagen:

Bijlagen:
Titel Type Grootte Download
Besluitvorming onderzoeksresultaten zon-op-dak en vervolgaanpak  pdf 94,2 KB Download
Bijdrage regionale zorg coördinator mensenhandel  pdf 121,5 KB Download
Schrappen heroverwegingsmaatregel 43 onderhoud sportparken  pdf 95,2 KB Download
Schrappen heroverwegingsmaatregel 43 onderhoud sportparken  pdf 95,2 KB Download
Schrappen heroverwegingsmaatregel 43 onderhoud sportparken  pdf 95,2 KB Download
Cofinanciering LEADER aanvraag Pump-track en skatebaan Wijhe  pdf 123,5 KB Download
Concept gebiedsagenda Boskamp in het kader van pilot gebiedsgericht werken  pdf 152,5 KB Download
Beleidsregel verdeling schaarse vergunningen voor de exploitatie van standplaatsen  pdf 93,9 KB Download
Vergadering AB OD IJsselland 7 juli 2022  pdf 76,2 KB Download
Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen