B&W besluiten 21-06-2022

Aanwezig

 • de heer A.G.J. Strien, burgemeester
 • de heer M. Blind, wethouder
 • de heer drs. H. Olthof, wethouder
 • de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris
 • de heer H. Kamphuis, wethouder 

Afwezig

-

Agenda

1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 14 juni 2022

Besluit

Conform vast te stellen.

2. Ingekomen

 • Voorbereiding kernenbezoek Boskamp – voor kennisgeving aan te nemen.
 • Memo voorbereiding ALV VNG 29 juni ‘22 – voor kennisgeving aan te nemen.

Besluit 

Burgemeester Strien te machtigen om tijdens de vergadering deel te nemen aan stemmingen. 

3. Evaluatie participatie Voorzieningenhart Wesepe 

Besluit 

Kennis te nemen van:

 1. De presentatie evaluatie voorzieningenhart Wesepe 20 april 2022.
 2. De rapportage evaluatie VHW april 2022.

In te stemmen met:

 1. De uitkomsten van de evaluatie ter harte te nemen en te betrekken bij het opstellen van het vervolg van het programma Participatie van de gemeente.
 2. De stuurgroep te informeren.
 3. De raad te informeren via de lijst ingekomen stukken.

Samenvatting

Op 24 januari 2022 heeft de raad een besluit genomen over het  Voorzieningenhart Wesepe (VHW). Op dat moment heeft de raad ook aangegeven dat er een evaluatie van het participatieproces in dit project te georganiseerd moest worden. Deze wens was ook al eerder geuit vanuit de Stuurgroep. Deze evaluatie heeft inmiddels met de betrokken partijen in dit proces plaatsgevonden. De in de rapportage genoemde aandachtspunten en aanbevelingen worden door alle betrokkenen onderschreven. Deze aandachtspunten en aanbevelingen worden betrokken in het vervolg van het programma Participatie.
Met deze evaluatie is voor nu het proces rondom VHW afgesloten. Dit zal in 2025 weer worden opgepakt. De raad zal dan een besluit nemen over de realisatie van het VHW en de benodigde middelen ter beschikking stellen.

4. Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied, Rijksstraatweg 5, 5a en 7 (Wijhe)

Besluit

De gemeenteraad voor te stellen: 

 1. Het bestemmingsplan “Buitengebied, Rijksstraatweg 5, 5a en 7” bestaande uit de geometrische planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1773.BP2022001080-0201 met de bijbehorende bestanden, en waarbij voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van de digitale ondergrond BGT van 10 maart 2022, vast te stellen;
 2. Geen exploitatieovereenkomst vast te stellen, omdat het kostenverhaal anterieur verzekerd is.

Samenvatting

Initiatiefnemer heeft een principeverzoek ingediend voor de herontwikkeling van de erven aan de Rijksstraatweg 5, 5a en 7 te Wijhe. Aanleiding is het feit dat men vanuit het project ‘Hoogwaterbeschermingsprogramma’ de dijk wil verleggen ter hoogte van de erven van de initiatiefnemer. Hiertoe dient de initiatiefnemer een behoorlijke hoeveelheid agrarische grond in te leveren. De initiatiefnemer wil het agrarische bedrijf staken en met toepassing van de KGO-regeling landschapontsierende bedrijfsbebouwing slopen en ter compensatie ruimte bieden aan twee relatief kleinschalige bedrijven. Op 25 mei 2021 heeft het college van B&W besloten onder voorwaarden in principe medewerking te verlenen aan een herziening van het bestemmingsplan om de gewenste ontwikkeling planologisch mogelijk te maken en om een bestemmingsplan voor deze erven in procedure te brengen. Het ontwerp van het bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen en het definitieve bestemmingsplan wordt nu ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd.

5. Samenwerkingsovereenkomst regionaal werkbedrijf Factor Werk  

Besluit

 1. In te stemmen met ondertekening van de hernieuwde Samenwerkingsovereenkomst FactorWerk (het Regionaal Werkbedrijf Stedendriehoek en Noord-Veluwe).
 2. Kennis te nemen van de voorgestelde governance waarmee een programmastructuur wordt geïntroduceerd.
 3. Kennis te nemen van de administratieve en financiële hosting FactorWerk door de gemeente Apeldoorn.
 4. Kennis te nemen van de missie en visie op FactorWerk “naar een veerkrachtige Arbeidsmarkt”.
 5. Verantwoordelijk wethouder Kamphuis door de burgemeester te laten machtigen voor het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst.

Samenvatting

Het regionale Werkbedrijf FactorWerk is één van de 35 regionale werkbedrijven en is een netwerk samenwerking tussen 13 gemeenten, UWV, (beroeps-)onderwijs, lokale werkbedrijven, bedrijfsleven en werknemersorganisaties in de regio Stedendriehoek en Noord Veluwe. FactorWerk streeft naar het verbeteren van de match tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt waardoor zoveel mogelijk inwoners kunnen participeren. 

De samenwerkende partijen binnen FactorWerk hebben de ambitie om als één arbeidsmarktregio in te zetten op samenwerking, elkaar te versterken en van elkaar te leren. Hiertoe zijn er nieuwe samenwerkingsafspraken gemaakt. Hiermee wordt de dienstverlening verbeterd en beter op elkaar afgestemd.

De nieuwe samenwerkingsafspraken houden in dat FactorWerk gaat werken met een programmabureau, aangestuurd door een programmamanager ondersteund door twee regionale overleggen en langs drie lijnen: van werk naar werk, van uitkering naar werk en van onderwijs naar werk.  

Ook zal het Regionaal Mobiliteitsteam worden ondergebracht bij FactorWerk en als gevolg daarvan zal het SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) worden toegevoegd aan het bestuur bij de geleding onderwijs. Ten slotte zal in de loop van dit jaar het expertisecentrum SROI (Social Return On Investment) gaan werken voor alle betrokken partners.

6. Advisering Veiligheidsoverleg 22 juni 2022 

Besluit

In te stemmen met de voor het Veiligheidsoverleg per agendapunt genoemde adviezen.

Samenvatting

Ter voorbereiding op het Veiligheidsoverleg IJsselland dat op 22 juni 2022 plaatsvindt heeft het college ingestemd met de per agendapunt genoemde adviezen. Het betreft hier de agendapunten die strategisch en/of financieel van belang zijn.  

7. Beantwoording ingekomen brief inzake casus realisatie schuur ’t Hooge 1 te Olst  

Besluit 

 1. In te stemmen met de inhoud van de antwoordbrief inzake de casus realisatie schuur ’t Hooge 1;
 2. De antwoordbrief via de lijst van ingekomen stukken voor te leggen aan de gemeenteraad.

Samenvatting

De bewoners van de woning aan ’t Hooge 1 te Olst hebben de wens om een schuur te realiseren. Het initiatief past niet binnen het bestemmingsplan Olst, omdat hiermee de maximale vierkante meters aan bijgebouwen met 20 m2 wordt overschreden (170 m2 in plaats van de toegestane 150 m2). Normaliter wordt deze afwijking niet toegestaan. Omdat het echter gaat om een erf zonder directe buren dat het karakter heeft van het buitengebied, heeft de gemeente op 3 mei 2019 de initiatiefnemers te kennen gegeven dat de gemeente medewerking wil verlenen aan het initiatief, mits zij (in de geest van het KGO-beleid) 40 m2 aan landschap-ontsierende bebouwing in het buitengebied slopen. Over het initiatief is vervolgens meerdere malen gecorrespondeerd omdat de initiatiefnemers de gevraagde inspanning niet konden en/of wilden realiseren. Op 25 maart 2022 heeft de initiatiefnemer hierover een brief geschreven aan de gemeenteraad. In reactie hierop is een antwoordbrief opgesteld waarin de initiatiefnemers wordt medegedeeld dat de lijn van de gemeente onveranderd blijft.

Bijlagen:

Bijlagen:
Titel Type Grootte Download
Evaluatie participatie Voorzieningenhart Wesepe  pdf 251,1 KB Download
Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied, Rijksstraatweg 5, 5a en 7 (Wijhe)  pdf 155,3 KB Download
Samenwerkingsovereenkomst regionaal werkbedrijf Factor Werk  pdf 102,7 KB Download
Advisering Veiligheidsoverleg 22 juni 2022  pdf 121,6 KB Download
Beantwoording ingekomen brief inzake casus realisatie schuur ’t Hooge 1 te Olst  pdf 87,0 KB Download
Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen