B&W besluiten 14-06-2022

Aanwezig

 • de heer A.G.J. Strien, burgemeester
 • de heer M. Blind, wethouder
 • de heer drs. H. Olthof, wethouder
 • de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris
 • de heer H. Kamphuis, wethouder 

Afwezig

-

Agenda

1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 7 juni 2022

Besluit

Conform vast te stellen.

2. Ingekomen

3. Eerste Bestuursrapportage 2022

Besluit 

De gemeenteraad voor te stellen:

 1. In te stemmen met de eerste bestuursrapportage 2022 en deze voor te leggen aan de raad;
 2. De raad voor te stellen een begrotingswijziging vast te stellen voor de gesignaleerde budgetontwikkelingen.

Samenvatting

Het college heeft ingestemd met de eerste bestuursrapportage 2022 en legt deze ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. In de bestuursrapportage zijn de budgetten voor 2022 geactualiseerd. Het totale resultaat van deze bestuursrapportage is € 0. Tevens is het bestuurlijk dashboard 2022 geactualiseerd.

4. Kadernota 2023-2026

Besluit

 1. De begrotingsrichtlijnen als uitgangspunt voor het opstellen van de ontwerpbegroting 2023 vast te stellen.
 2. De Kadernota 2023-2026 vast te stellen met alle daarin verwoorde uitgangspunten en voorstellen als kader voor het opstellen van de ontwerpbegroting 2023-2026 en deze te verwerken in de ontwerpbegroting 2023-2026.

Samenvatting

De Kadernota 2023-2026 bevat de kaders voor de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 en als gebruikelijk de begrotingsrichtlijnen. In de kadernota worden ook de autonome ontwikkelingen en ontwikkelingen in bestaand beleid die voor de begroting 2023 van belang zijn, geschetst. 
Deze kadernota is beleidsarm. Het jaar 2022 staat in het teken van de komst van een nieuwe raad, een nieuw college en een raadsagenda en een nieuw bestuursakkoord. Tevens is er sprake van een crisis in Oekraïne, waarvan de invloed op de gemeentelijke begroting en het proces daarnaar toe nog onzeker maakt. De afweging van nieuw beleid en de financiële vertaling van de raadsagenda/bestuursakkoord zal plaatsvinden bij de vaststelling van de Begroting 2023-2026.

5. Krediet beschikbaar stellen voor MJIP projecten; Wortelopdruk verhardingen 

Besluit

 1. In te stemmen met het projectplan Wortelopdruk verhardingen;
 2. Hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van € 277.533;
 3. De lasten te dekken uit gereserveerde kapitaallasten in het kader van MJIP;
 4. De financiële consequenties te verwerken in de 1e berap 2022;
 5. De opdrachtnemer te mandateren voor alle besluiten binnen de kaders zoals aangegeven in het projectstartdocument

Samenvatting

In het vastgestelde Meerjaren investeringsplan (MJIP) is de aanpak van de Wortelopdruk in verhardingen opgenomen voor uitvoering in 2022, 2023 en 2024. De kapitaallasten voor de benodigde budgetten van de in het MJIP opgenomen project worden gedekt in de meerjarenbegroting. Het college heeft nu besloten in te stemmen met het voorgestelde projectplan voor de aanpak van Wortelopdruk in verhardingen en om de opdrachtnemer te mandateren voor alle besluiten binnen de aangegeven kaders.

6. Vaststelling bestemmingsplan Kindcentrum Olst 

Besluit

 1. De Nota van beantwoording zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Kindcentrum Olst d.d. 31 mei 2022 vast te stellen;
 2. Het bestemmingsplan Kindcentrum Olst, bestaande uit de geometrische planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1773.BP2021003011-0301 met de bijbehorende bestanden, en waarbij gebruik is gemaakt van de digitale ondergrond BGT van 22 juni 2021 gewijzigd vast te stellen, conform de Nota van beantwoording zienswijzen;
 3. Geen exploitatie overeenkomst vast te stellen, omdat het kostenverhaal anderszins is verzekerd.

Samenvatting

De bestaande onderwijsvoorzieningen in Olst, Boskamp en Den Nul worden geclusterd binnen een nieuw integraal kindcentrum op de locatie Averbergen Noord in Olst. Omdat deze ontwikkeling niet past binnen de geldende bestemmingsplannen wordt een nieuw bestemmingsplan gemaakt. Het ontwerp van dit bestemmingsplan heeft voor een periode van zes weken ter inzage gelegen. Binnen die periode is één zienswijze ingediend. Het college van burgemeester en wethouders heeft deze zienswijze beantwoord en besloten om de gemeenteraad voor te stellen het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen. 

7. Advisering AB en BO GGD IJsselland, 16 juni 2022   

Besluit 

In te stemmen met de per agendapunt genoemde adviezen en gemaakte opmerkingen.

Samenvatting

Op 16 juni 2022 vindt een vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) en Bestuurlijk Overleg (BO) plaats van de GGD IJsselland. Op de agenda staan o.a. de jaarstukken 2021, bestuursrapportage 2022 en de programmabegroting 2023. Daarnaast staan ook het overdrachtsdocument voor nieuwe bestuursleden en de taken van de GGD met betrekking tot de vluchtelingen Oekraïne. 

Bijlagen:

Bijlagen:
Titel Type Grootte Download
Eerste bestuursrapportage 2022  pdf 89,8 KB Download
Kadernota 2023-2026  pdf 82,3 KB Download
Krediet beschikbaar stellen voor MJIP projecten  pdf 140,7 KB Download
Vaststelling bestemmingsplan Kindcentrum Olst  pdf 95,9 KB Download
Advisering AB en BO GGD IJsselland  pdf 117,0 KB Download
Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen