B&W besluiten 17-05-2022

Aanwezig

 • de heer A.G.J. Strien, burgemeester
 • de heer M. Blind, wethouder
 • de heer drs. H. Olthof, wethouder
 • de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris
 • de heer H. Kamphuis, wethouder 

Afwezig

-

Agenda

1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 10 mei 2022

Besluit

Conform vast te stellen.

2. Ingekomen

3. Beleidsregels studietoeslag 

Besluit

In te stemmen met de Beleidsregels Studietoeslag. 

Samenvatting

De individuele studietoeslag is een regeling die in 2015 in werking trad als onderdeel van de Participatiewet. Het doel van de regeling was om studenten financieel te compenseren die door een medische beperking niet kunnen bijverdienen naast hun studie.

Uit onderzoek is gebleken dat de individuele studietoeslag onvoldoende bijdraagt aan het gestelde doel. Hierom is de regeling gewijzigd. De belangrijkste wijziging is dat er minimumbedragen worden gehanteerd voor verschillende leeftijden en dat het recht op de studietoeslag wordt gekoppeld aan het ontvangen van WTOS (Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten) of studiefinanciering. Daardoor gelden de leeftijdsbeperkingen van die regelingen ook voor de studietoeslag.
 
Het is niet bedoeling dat de studietoeslag de kosten voor levensonderhoud volledig dekt. De minimumbedragen passen bij het compenserende karakter van de studietoeslag. Door het hanteren van de minimumbedragen sluit het college aan bij het compenserende karakter van de regeling en het doel van landelijke harmonisatie van hoogte van de toeslag.

4. Uitbreiding capaciteit team Leefomgeving 

Besluit

 1. De juridische beleidscapaciteit WABO uit te breiden met een flexibele schil en hiervoor € 30.000,- per jaar als autonome ontwikkeling op te nemen in de Kadernota 2023 – 2026 en voor 2022 het bedrag van € 30.000,- te verantwoorden bij Berap en te dekken uit de reserve nader te bestemmen middelen;
 2. Voor de coördinatie van de VTH-taken en het accountmanagement Omgevingsdienst 8 uur bij te plussen vanaf 1 juli 2022 tot augustus 2025 en de kosten hiervan voor 2022 deels te dekken uit de bijdrage van het rijk voor de implementatie van de WKB, € 10.000,-, en voor het andere deel te verantwoorden bij Berap € 4.000,- (reserve nader te bestemmen middelen). Voor de jaren 2023 t/m 2025 de kosten, € 28.000,- per jaar als autonome ontwikkeling op te nemen in de Kadernota 2023 – 2026;
 3. Per 1 september 2022 voor een jaar tijdelijk extra administratieve ondersteuning in te zetten voor de Wabo- en Omgevingswettaken. De kosten hiervan voor 2022 (€ 11.004,-) te verantwoorden bij Berap (reserve nader te bestemmen middelen) en voor 2023 als autonome ontwikkeling(€ 16.507,-) op te nemen in de Kadernota 2023-2026;
 4. De extra capaciteitsinzet voor Grondzaken in 2022 (€ 205.000,-) te verantwoorden bij de Berap en te dekken uit de reserve nader te bestemmen middelen. De kosten (€ 93.056,-), voor de extra inzet van capaciteit voor Grondzaken in 2023 deels als autonome ontwikkeling en deels als consequentie van de Heroverweging op te nemen in de Kadernota 2023-2026.

Samenvatting

Binnen het team Leefomgeving is onbalans tussen de capaciteit en de opgaven die er liggen. Dit heeft enerzijds te maken met autonome ontwikkelingen en anderzijds met keuzes die we als organisatie hebben gemaakt in het kader van de Heroverweging (focus op Wonen). Door extra capaciteit in te zetten voor 2022 en 2023 wordt voor de korte termijn een oplossing geboden. In het najaar zal een Strategisch Personeelsplan (SPP) voor het team Leefomgeving worden ontwikkeld die voorziet in de benodigde capaciteit, zowel kwantitatief als kwalitatief, op basis van de opgaven die er liggen voor de jaren na 2023 om uiteindelijk een toekomstbestendig team te creëren. Twee maatregelen die nu worden genomen vormen een voorschot op het SPP. Het gaat hierbij om de toepassing van een flexibele schil voor juridische ondersteuning en de inzet van een medewerker voor de uitvoering van accountmanagement Omgevingsdienst en coördinatie van de VTH-taken.

5. VAKTOR - talentontwikkeling in de regio Zwolle 

Besluit

In te stemmen met een financiële bijdrage tot en met 2024 van totaal max. € 5.076,60 aan het regionale talentontwikkelingsprogramma VAKTOR vanuit de beschikbaar gestelde compensatiemiddelen vanuit het Rijk voor de lokale culturele infrastructuur.

Samenvatting

De culturele sector heeft zwaar geleden in Coronatijd; gedurende ruim twee jaren waren er nauwelijks voorstellingen en konden liefhebbers van kunst en cultuur nauwelijks of niet terecht in schouwburgen, theaters en musea. Ook in Olst-Wijhe heeft Corona sporen achtergelaten op kunst- en cultuurgebied, maar omdat wij niet over grote publieke schouwburgen, musea (behalve Nijenhuis) en theaters beschikken en zijn aangewezen op amateurkunst, zijn de (financiële) gevolgen beperkt gebleven. Sterker nog: de Rijksgelden i.v.m. Corona voor kunst en cultuur overstijgen de budgetten die we hier normaal aan besteden. 
De Stedelijke Cultuur Regio Zwolle (SCRZ), een samenwerkingsverband tussen gemeenten in de regio Zwolle verspreid over vier provincies, wil het professionele maakklimaat voor kunst en cultuur in Overijssel na de Coronacrisis versterken. Binnen SCRZ zoeken gemeenten en provincies uit RZ naar vormen van samenwerking om het regioprofiel te versterken, om het publiek nog beter te bedienen en om de culturele sector sterker te maken. Een van de instrumenten hiervoor is ‘VAKTOR - Makershuis Regio Zwolle’ een initiatief van Zwolse Theaters, Hedon en Theater de Meenthe. In dit advies wordt voorgesteld dat de gemeente zich aansluit bij ‘coalition of the willing’ en VAKTOR voor de jaren 2022, 2023 en 2024 financieel ondersteund op basis van ons inwonersaantal. Dat houdt in dat Olst-Wijhe tot en met 2024 een maximaal totaalbedrag van € 5.076,60 beschikbaar stelt. Dekking hiervoor komt uit vanuit de beschikbaar gestelde compensatiemiddelen vanuit het Rijk voor de lokale culturele infrastructuur. 

6. Campagne #Terugwinnaars 

Besluit

 1. Uitvoering te geven aan de campagne Terugwinnaars met als doel het verbeteren van de kwaliteit van ingezamelde grondstoffen plastic, metaal en drankkartons (pmd);
 2. De kosten van de communicatiemiddelen, ambtelijke uren, handhaving en de samenwerking met Stichting Goede Buren te dekken uit de post afvalstoffenheffing;
 3. De raad te informeren over deze campagne via de nieuwsbrief.

Samenvatting

Aan de hand van de campagne Terugwinnaars willen we recycling van de ingezamelde grondstoffen verbeteren. Samen met onze inwoners willen we van ons afval weer grondstof maken die schoon en dus heel goed te recyclen is. De recycling wordt verstoord door vervuiling/stoorstoffen in de grondstoffenstroom. De komende maanden wordt de campagne uitgewerkt waarbij wordt ingezet op schonere grondstoffen , die na de zomer van start gaat en een half jaar duurt. De campagne richt zich op de inzameling van plastic, metaal en drankkartons (pmd).

7. Principeverzoek uitbreiding Albert Heijn, Wijhe  

Besluit 

 1. In principe medewerking te verlenen aan de uitbreiding van de Albert Heijn in Wijhe en sloop/nieuwbouw van appartementen onder de voorwaarde dat:
  1. Er wordt voldaan aan het gemeentelijk parkeerbeleid voor zowel de uitbreiding van de Albert Heijn als de geplande appartementen;
  2. Uit milieu-planologische onderzoeken blijkt dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening;
  3. Uit het bezettingsgraadonderzoek blijkt dat er sprake is van een aanvaardbare verkeer- en parkeersituatie op de drukste momenten voor
      het Van Dedemplein;
  4. Voorafgaand aan de bestemmingsplanprocedure er een anterieure overeenkomst gesloten wordt met de ontwikkelaar;
  5. De esdoorn aan de Beatrixlaan zijn ruimte behoudt.

Samenvatting

Op 25 januari ontving de gemeente het principeverzoek om uitbreiding van de Albert Heijn te Wijhe van circa 370 m2 BVO met daarboven vijf tot zes appartementen. Ter plaatse van de uitbreiding bevinden zich nu de woningen van de Julianalaan 6 en 8. Deze zijn in eigendom van de initiatiefnemer. Ten behoeve van de uitbreiding en de realisatie van de appartementen is een massastudie uitgevoerd en heeft er een distributieplanologisch onderzoek plaatsgevonden. Het college staat positief tegenover deze ontwikkeling. Het initiatief past niet binnen het geldende bestemmingsplan ‘Wijhe’. Het college wil in principe medewerking verlenen aan het initiatief onder voorwaarde dat het parkeren voldoet aan de nota parkeren van de gemeente Olst-Wijhe en er uit de milieuplanologische onderzoeken volgt dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening.

8. De raad voor te stellen het bestemmingsplan Olst, Eendrachtstraat 8 vast te stellen

Besluit 

 1. De raad voor te stellen:
  1. De Nota van beantwoording van zienswijzen Olst, Eendrachtstraat 8 d.d. 14 februari 2022 vast te stellen;
  2. Het bestemmingsplan ‘Olst, Eendrachtstraat 8’ vast te stellen;
  3. Geen exploitatieovereenkomst vast te stellen, omdat het kostenverhaal anterieur verzekerd is;
 2. Het raadsvoorstel naar aanleiding van de oordeelsvormende behandeling door de gemeenteraad op 25 april 2022 aan te vullen. 

Samenvatting

Op 23 april 2019 heeft het college van B&W een positief besluit genomen over het realiseren van één twee-kapper en een rij van zes woningen op de locatie van het voormalige tuincentrum Hollegien aan de Eendrachtstraat 8 te Olst. Het ontwerpbestemmingsplan Olst, Eendrachtstraat 8 heeft van 23 december 2021 tot en met 2 februari 2022 ter inzage gelegen. Binnen deze periode zijn twee zienswijzen ingediend op het plan. De zienswijzen geven geen aanleiding om de raad voor te stellen het plan niet of gewijzigd vast te stellen. Het college heeft op 22 februari een besluit genomen. Later bleek dat een zienswijze ten onrechte niet bij de besluitvorming is betrokken. Op 29 maart is dit door het college hersteld en is het raadsvoorstel vastgesteld. Naar aanleiding van de oordeelsvormende behandeling door de gemeenteraad is het raadsvoorstel nu door het college aangevuld. 

9. Financieel beleid/wendbaarheid (invulling doelstellingen d-e-f) 

Besluit 

 1. Voor doelstelling d. (Opvang risico’s) een bedrag van € 162.000 af te wegen tegen ander nieuw beleid in de begroting 2023-2026;
 2. Voor doelstelling e. (Ruimte nieuwe raad) een brief aan de onderhandelaars te sturen, waarin wordt gewezen op de beperkte financiële ruimte in de meerjarenbegroting, vooral na 2025;
 3. Voor doelstelling f. (Herstel financiële wendbaarheid) de solvabiliteitsratio minimaal op 20% te houden;
 4. De raad hierover bij te praten in de beeldvormende sessie over de begroting in september.

Samenvatting

Het college heeft een besluit genomen over de vraag hoe de heroverwegingsdoelstellingen: Opvang risico’s, Ruimte nieuwe raad en Herstel financiële wendbaarheid ingevuld kunnen worden. Het is voor het opvangen van risico’s en de financiële weerbaarheid van belang een grotere buffer in de begroting aan te houden voor de opvang van risico’s en onvoorziene, onvermijdelijke en onuitstelbare uitgaven in bestaand beleid. Van belang is de solvabiliteitsratio minimaal op 20% te houden en niet jaar op jaar de exploitatie incidenteel te dekken uit de reserves. 
Voor de doelstelling Opvang risico’s is besloten om een bedrag van € 162.000 af te wegen tegen ander nieuw beleid in de begroting 2023-2026. Voor de doelstelling Ruimte nieuwe raad is besloten de onderhandelaars een brief te sturen, waarin gewezen wordt op de beperkte financiële ruimte vooral na 2025. 
Met betrekking tot de doelstelling Herstel financiële wendbaarheid is besloten de solvabiliteitsratio minimaal op 20% te houden.

10. Besluit omgevingsvergunning Straatwerk- parkeervakken Weidebeek, Wesepe 

Besluit 

 1. Het besluit van 25 april 2022, met zaaknummer 19676-2022, om de omgevingsvergunning die behoort bij de activiteit afwijken van het bestemmingsplan vast te stellen en te verlenen, te herroepen;
 2. De aangepaste zienswijzennota die behoort bij het ontwerpbesluit vast te stellen;
 3. De omgevingsvergunning die behoort bij de activiteit afwijken van het bestemmingsplan vast te stellen en te verlenen.

Samenvatting

Op 29 juni 2021 heeft de initiatiefnemer een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de aanleg van straatwerk en parkeervakken in het project Weidebeek in Wesepe, op de hoek Scholtensweg/Brouwerskamp in Wesepe. In het bestemmingsplan Wesepe uit 2007 worden wel woningen mogelijk gemaakt binnen de hier geldende bestemming ‘Woongebied’, maar wegen en paden niet. Dit kan gezien worden als een omissie uit het bestemmingsplan, omdat de nieuwe woningen bereikbaar moeten zijn. Het college heeft op 26 oktober 2021 een ontwerpbesluit voor omgevingsvergunning vastgesteld. Dit ontwerpbesluit heeft ter inzage gelegen tot en met 22 december 2021. Naar aanleiding van op dat besluit binnengekomen zienswijzen, met betrekking tot het ontbreken van de inrichtingstekening bij de ter inzage stukken, is het nodig geweest om het ontwerpbesluit opnieuw ter inzage te leggen, mét de inrichtingstekening. Deze ter inzage legging heeft plaatsgevonden van 10 februari 2022 tot 23 maart 2022.

Hierop zijn twee zienswijzen binnengekomen. 
In de Nota van Beantwoording die het college heeft vastgesteld op 25 april 2022 is echter maar één zienswijze opgenomen en behandeld. Het collegebesluit tot vaststellen en verlenen van de omgevingsvergunning is daarmee genomen op onvolledige informatie. Het collegebesluit van 25 april wordt daarom herroepen. 

Ten behoeve van correcte besluitvorming is een nieuwe Nota van Beantwoording opgesteld. De ingediende zienswijzen en de aangepaste Nota van Beantwoording leiden niet tot aanpassingen aan het ontwerpbesluit. Het college heeft besloten om de omgevingsvergunning vast te stellen en te verlenen, conform het ontwerpbesluit.

11. Cofinanciering nieuwe LEADER bijdrage LAG transitieperiode 2023-2027 (met uitloop tot en met 2029) 

Besluit 

 1. Akkoord te gaan met de cofinanciering van € 466.666,- voor een nieuwe leaderperiode, het leaderproject “beheer- en uitvoeringskosten Leader Salland Transitieperiode 2023-2027 (met uitloop tot en met 2029)”;
 2. De kosten in meerjarenperspectief op nemen in de Kadernota 2023-2026 als nieuw beleid en integraal af te wegen bij de Begroting 2023-2026 (€ 77.778 in 2023, € 116.667 in 2024, € 116.667 in 2025, en € 116.667 in 2026);
 3. Akkoord te gaan met de intentieverklaring ten behoeve van een subsidieaanvraag voor de ontwikkeling van het nieuwe Leaderprogramma in Salland. 

Samenvatting 

Salland is gestart met de ontwikkeling van de nieuwe Leaderperiode 2023-2027. De gemeenten in Salland (Deventer, Raalte en Olst-Wijhe ) en het Waterschap Drents Overijsselse Delta en Rijn en IJssel worden gevraagd weer mee te werken aan de ontwikkeling, de uitvoering en de cofinanciering van dit Leaderprogramma. Met LEADER kan een forse multiplier worden gecreëerd. In de voorgaande Leaderperiode leverde elke Euro die door Europa is geïnvesteerd in Leader Salland een investering op van ongeveer 8 Euro. Op 1 juli 2021 is in Salland 1,68 miljoen Euro beschikt aan in totaal 29 Leader projecten. Bij het uitgangspunt van een totale investering van 16,7 miljoen Euro, is de vermenigvuldigingsfactor ten opzichte van het EU budget zelfs 10. De verschillende Leaderprojecten zullen bijdragen aan duurzaamheidsdoelstellingen. Zeker nu voor de periode 2023-2027 een deel van de financiering vanuit de EU gekoppeld gaat worden aan de doelstellingen op het gebied van klimaat, milieu, water en biodiversiteit.

Bijlagen:

Bijlagen:
Titel Type Grootte Download
Beleidsregels studietoeslag  pdf 101,0 KB Download
Uitbreiding capaciteit leefomgeving  pdf 202,4 KB Download
Vaktor talentontwikkeling Zwolle  pdf 105,2 KB Download
Campagne terugwinnaars  pdf 242,6 KB Download
Principe verzoek uitbreiding AH Wijhe  pdf 94,6 KB Download
Raad voor te stellen bestemmingsplan, eendrachtstraat 8  pdf 139,0 KB Download
Financieel beleid wendbaarheid  pdf 127,8 KB Download
Omgevingsvergunning straatwerk- parkeervakken weidebeek  pdf 91,3 KB Download
Cofinanciering nieuwe leader bijdrage LAG  pdf 214,9 KB Download

Reageren

Om reacties te kunnen plaatsen dient u ingelogd te zijn.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen