B&W besluiten 27-09-2022

Aanwezig

  • mevrouw mr. Y.P. van Mastrigt, burgemeester
  • de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris
  • mevrouw drs. J. Compagner, wethouder
  • de heer drs. H. Olthof, wethouder
  • de heer M. Blind, wethouder 

Agenda

1 Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 20 september 2022

Besluit

Conform vast te stellen.

2 Ingekomen

-  Bekendmaking invulling vacatures in VNG-bestuur en commissies – voor kennisgeving aan te nemen.

3 Evaluatie Ambitiedocument Taalpunt Olst-Wijhe 2018-2021

Besluit

  1. Kennis te nemen van de ‘Evaluatie Ambitiedocument Taalpunt Olst-Wijhe 2018-2021’ en de input hiervan mee te nemen bij het opstellen van het nieuwe ambitiedocument dat in 2023 wordt opgeleverd.
  2. De raad te informeren over de evaluatie van het Ambitiedocument Taalpunt Olst-Wijhe 2018-2021 door de evaluatie te plaatsen op de lijst ingekomen stukken van de eerstkomende raadsagenda.

Samenvatting

In het ‘Regioplan Laaggeletterdheid 2020-2024’ staat de visie op de aanpak van laaggeletterdheid in de arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noord-Veluwe beschreven. De gemeente Olst-Wijhe participeert in deze arbeidsmarktregio. Naast de regionale aanpak is er ook ruimte voor lokale activiteiten. In het ‘Ambitiedocument Taalpunt Olst-Wijhe 2018-2021' is onze lokale aanpak beschreven. We hebben deze lokale aanpak geëvalueerd. Die evaluatie levert input op voor een nieuw ambitiedocument dat in 2023 voor besluitvorming aan het gemeentebestuur wordt voorgelegd. Het college heeft kennisgenomen van de uitkomsten van de evaluatie van onze lokale aanpak en besloten om die input mee te nemen bij het opstellen van het nieuwe ambitiedocument.

4 Zienswijze Provinciaal programma Energiestrategie, Omgevingsvisie en Omgevingsverordening

Besluit

  1. In te stemmen met de zienswijze op de concept Provinciaal Programma Energiestrategie (PPE);
  2. De gemeenteraad te informeren via de nieuwsbrief.

Samenvatting

De provincie Overijssel heeft het voornemen een programma vast te stellen om de provinciale rol en positie duidelijk en transparant te schetsen waar het gaat over de gezamenlijke ambities voor windenergie uit de Regionale energiestrategie (RES). Het programma bevat de uitwerking van de afspraken in de RES en geeft invulling aan de reeds door Provinciale Staten vastgestelde kaders zoals opgenomen in de RES, de Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening. Het programma richt zich op het behalen van de gezamenlijke doelen. Het geeft de kaders voor ons handelen in algemene zin en kan een leidraad zijn voor individuele casus. 
Er ligt een concept Provinciaal programma energiestrategie (PPE) voor, waar we als gemeente Olst-Wijhe via een zienswijze op reageren. Het belangrijkste punt van de zienswijze is het in onze ogen onzorgvuldige proces en onze vraag om het abusievelijk genoemde voorkeursgebied Raalte-Olst-Wijhe (wat Raalte-Dalfsen moet zijn) te herstellen. 

Bijlagen:

Bijlagen:
Titel Type Grootte Download
Evaluatie ambitiedocument Taalpunt Olst-Wijhe 2018-2021  pdf 82,3 KB Download
Zienswijze Provinciaal programma Energiestrategie, Omgevingsvisie en Omgevingsverordening  pdf 79,8 KB Download
Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen