B&W besluiten 11-01-2022

Aanwezig

 • de heer A.G.J. Strien, burgemeester
 • de heer M. Blind, wethouder
 • de heer drs. H. Olthof, wethouder
 • de heer H. Kamphuis, wethouder
 • de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris

Afwezig

-

Agenda

1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 21 december 2021

BESLUIT:

Conform vast te stellen.

2. Ingekomen

INGEKOMEN:

 • Vergaderstukken Extra algemene ledenvergadering VNG 13 januari 2022: voor kennisgeving aan te nemen.

3. Ledenraadpleging principeakkoord cao Gemeenten 2021-2022 - 55785-2021

BESLUIT:

In te stemmen met het principeakkoord.

SAMENVATTING

Er is een principeakkoord bereikt tussen de vakbonden en de VNG over de Cao Gemeenten die geldt van 1 januari 2021 tot 1 januari 2023. De VNG legt dit akkoord nu voor aan de leden die hierover een stem kunnen uitbrengen. 
De belangrijkste afspraken die gemaakt zijn over de arbeidsvoorwaarden voor de medewerkers van de gemeenten zijn:

 • de salarisontwikkeling voor 2021 en 2022;
 • afspraken omtrent verlof en vitaliteit;
 • een thuiswerkvergoeding.

4. Verantwoordingsverslag Informatiehuishouding gemeente Olst-Wijhe 2021 - 56841-2021

BESLUIT:

Het “Verantwoordingsverslag Informatiehuishouding gemeente Olst-Wijhe 2021” inclusief de bijbehorende activiteitenlijst informatiehuishouding vast te stellen en aan te bieden aan de gemeenteraad en Gedeputeerde Staten van Overijssel. 

SAMENVATTING

Op basis van artikel 30 van de Archiefwet 1995 is het college van B&W bestuurlijk verantwoordelijk voor het archiefbeheer (beheren van alle informatie met een formele status) van de gemeentelijke organen. 
Op basis van artikel 9 van de Archiefverordening Olst-Wijhe 2016 doet het college jaarlijks verslag (van verantwoording) aan de gemeenteraad. Na vaststelling van dit verslag wordt het, in het kader van het interbestuurlijk toezicht, toegestuurd aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel.

5. Financiële ontwikkelingen OD IJsselland 2021, 2022 en 2023 - 58508-2021

BESLUIT:

 1. Kennis te nemen van de voorstellen tot begrotingswijziging door het DB van de OD IJsselland;
 2. In te stemmen met bijgaande concept zienswijze naar aanleiding van deze voorstellen;
 3. De financiële gevolgen van deze voorstellen  voor zover geaccepteerd voor 2021 te verantwoorden bij de jaarrekening over 2021;
 4. De financiële gevolgen van deze voorstellen voor zover geaccepteerd voor 2022 mee te nemen in de eerste Berap 2022;
 5. Zienswijzen in te dienen over de procesgang en om meer duidelijkheid te krijgen in de onderbouwing van de cijfers en de te verwachten opbrengsten;
 6. Het DB te informeren dat wij in deze fase niet kunnen instemmen met alle voorgestelde begrotingswijzigingen;
 7. De concept zienswijze ter kennisname op de lijst van ingekomen stukken van de gemeenteraad te plaatsen.

SAMENVATTING

In een brief van 2 december aan de raden en staten wordt door de OD IJsselland een begrotingswijziging, voortvloeiend uit o.a. het programma “Samen Toekomst Bestendig” in procedure gebracht. 
Naast de gevolgen van het genoemde programma worden nog een drietal andere ontwikkelingen met financiële gevolgen voorgelegd. Dit laatste op uitdrukkelijk ambtelijk verzoek om over 2021 niet meerdere malen naar de raden en staten te gaan met begrotingswijzigingen. Het gevolg daarvan is een “verzamel” voorstel dat betrekking heeft op:

 1. Wijzigingen waarover het algemeen bestuur inhoudelijk al besloten heeft maar die via een begrotingswijziging nog moeten landen in de begroting 2021 en/of 2022;
 2. Wijzigingen die voortvloeien uit het (principe) akkoord over de CAO SGO 2021-2022;
 3. Wijzigingen die voortvloeien uit het programma Samen Toekomstbestendig;
 4. Overige wijzigingen.

Het college heeft kennis genomen van de voorstellen en besloten hierover een zienswijze in te dienen.

Bijlagen:

Bijlagen:
Titel Type Grootte Download
Ledenraadpleging principeakkoord CAO gem 2021-2022  pdf 86,6 KB Download
Verantwoordingsverslag infohuishouding gem OW 2021  pdf 91,0 KB Download
Financiële ontwikkelingen OD IJsselland 2021-2022-2023  pdf 146,1 KB Download
Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen