U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

B&W besluiten 14-09-2021

Aanwezig

 • de heer drs. H. Olthof, wethouder
 • de heer M. Blind, wethouder
 • de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris

Afwezig

 • de heer A.G.J. Strien, burgemeester
 • de heer H.G. Engberink, wethouder

Agenda

1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 7 september 2021

Besluit

Conform vast te stellen.

2. Ingekomen

Ingekomen

 • Brief Huurdersvereniging Salland: Zorgen vastlopen woningmarkt – voor kennisgeving aan te nemen
 • Memo voor colleges nav het bestuurlijk spoedoverleg asiel-doorstroom op
  9 september – voor kennisgeving aan te nemen

3. Vaststellen 'Beleidsregels Subsidieverstrekking 2022'

Besluit

Het document ‘Beleidsregels Subsidieverstrekking 2022’ vast te stellen.

Samenvatting

Jaarlijks stelt het college het document ‘Beleidsregels Subsidieverstrekking’ vast. In dit document wordt per beleidsveld inzichtelijk gemaakt wat de doelstellingen en grondslagen van de subsidieverstrekking zijn.

4. Voorstel tot vaststelling bestemmingsplan Jan Schamhartstraat 101a in Olst

Besluit

De gemeenteraad voor te stellen:

 1. De Nota van beantwoording zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Jan Schamhartstraat 101a in Olst d.d. 23-04-2021 vast te stellen;
 2. De Nota ambtshalve wijzigingen ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Jan Schamhartstraat 101a in Olst d.d. 23-04-2021 vast te stellen;
 3. Het bestemmingsplan Buitengebied, Jan Schamhartstraat 101a in Olst bestaande uit de geometrische planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1773.BP2020001069-0201 met de bijbehorende bestanden, en waarbij voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van de digitale ondergrond BGT van 1 maart 2021, gewijzigd vast te stellen;
 4. Geen exploitatie overeenkomst vast te stellen, omdat het kostenverhaal anterieur verzekerd is.

Samenvatting

Het college van burgemeester en wethouders besluit de raad voor te stellen het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Jan Schamhartstraat 101a in Olst gewijzigd vast te stellen. Het bestemmingsplan voorziet in de sloop van circa 5.525 m² aan landschapsontsierende bebouwing. Er zullen vier woonvolumes ontwikkeld worden, waarvan één woonvolume tot maximaal 3 wooneenheden opgesplitst mag worden. Tevens wordt circa 3000 m2 bos aangeplant en het erf wordt landschappelijk ingepast. Het bedrijf wordt beëindigd, waardoor stikstofdepositie op het Natura 2000-gebied ‘Rijntakken’ wordt verminderd. Op het ontwerpbestemmingsplan zijn twee zienswijzen ingediend. De zienswijzen geven geen aanleiding tot wijziging van het bestemmingsplan.

5. Burgerinitiatief openbare pumptrack locatiemogelijkheid Wijhe

Besluit

 1. Een positieve grondhouding aan te nemen ten aanzien van een openbare pumptrack aan de Zandhuisweg in Wijhe, onder de volgende voorwaarden:
  a. IJsclub Wijhe en de initiatiefnemers komen tot een gezamenlijk gedragen plan tot (mede)gebruik van de locatie aan de Zandhuisweg in Wijhe;
  b. De leden van het burgerinitiatief vergaren de financiële middelen binnen twee jaar (vóór oktober 2023);
  c. De gemeente draagt financieel niet bij.
 2. IJsclub Wijhe middels een brief van het besluit op de hoogte te brengen.

Samenvatting

Er is een burgerinitiatief om tot een openbare pumptrack in Wijhe te komen. Een pumptrack is een geasfalteerde baan met kleine heuvels die geschikt is voor verschillende wielersporten. Het College staat positief tegenover een openbare pumptrack aan de Zandhuisweg in Wijhe, mits IJsclub Wijhe en de initiatiefnemers tot een gezamenlijk gedragen plan komen tot (mede)gebruik van het terrein en de leden van het burgerinitiatief volledig in financiële middelen voorzien vóór oktober 2023. De leden van het burgerinitiatief zullen in overleg treden met omwonenden.

Bijlagen:

Bijlagen:
Titel Type Grootte Download
Adviesnota Vaststellen 'Beleidsregels Subsidieverstrekking 2022'  pdf 114,4 KB Download
Adviesnota Voorstel tot vaststelling bestemmingsplan Jan Schamhartstraat 101a in Olst  pdf 147,3 KB Download
Adviesnota Burgerinitiatief openbare pumptrack locatiemogelijkheid Wijhe  pdf 156,8 KB Download
Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen