U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

B&W besluiten 05-10-2021

Aanwezig

 • de heer drs. H. Olthof, wethouder
 • de heer M. Blind, wethouder
 • de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris
 • de heer A.G.J. Strien, burgemeester

Afwezig

 • de heer H.G. Engberink, wethouder

Agenda

1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 28 september 2021

Besluit

Conform vast te stellen.

2. Ingekomen

 • (Samen)werken na corona uitkomsten teams – vervolg – voor kennisgeving aan te nemen
 • Memo wijziging project IJsseluitwaarden resterende middelen TOP.

Besluit

In te stemmen met een wijzigingsverzoek aan de provincie Overijssel om de resterende middelen uit het beschikbare budget voor verplaatsing van de TOP in Welsum ad €35.000 in te zetten voor de recreatieve versterking van de IJssel.

Samenvatting

In de zomer van 2021 is het Toeristische Overstappunt (TOP) uit Welsum verplaatst naar het infocentrum IJssel in Den Nul. Uit het beschikbare budget is nog €35.000 beschikbaar. Het college heeft besloten dit in te zetten voor portalen, informatieborden en andere objecten in de nabijheid van de IJssel. Aangezien het een subsidie van de provincie Overijssel betreft, wordt hiervoor een verzoek ingediend bij de provincie.

- Memo college dag van de ondernemer – voor kennisgeving aan te nemen.

3. Reactie op brief advocaat inzake overlast als gevolg van gebruik bestrijdingsmiddelen nabij woning

Besluit

De brief van de advocaat van 12 juli 2021 middels een beantwoordingsbrief te beantwoorden en daarop het gesprek met partijen te organiseren.

Samenvatting

Op 12 juli 2021 heeft de gemeente een brief ontvangen van de advocaat met betrekking tot de door cliënt ervaren overlast als gevolg van het gebruik van bestrijdingsmiddelen. In een eerder stadium zijn hierover gesprekken gevoerd door de gemeente en heeft bemiddeling plaatsgevonden met deze betrokkene (cliënt), andere bewoners, de agrariër en de loonwerker. Dat heeft geresulteerd in mondelinge afspraken tussen de bewoners en de agrariër ten aanzien van het gebruik van de grond, waarmee als het ware een bufferzone ontstaat waarbinnen niet gespoten wordt met bestrijdingsmiddelen en de bewoners zelf zorgen dat deze zone (on)kruidvrij blijft. De cliënt van de advocaat wil verdergaande afspraken en/of een verbod op het gebruik van bestrijdingsmiddelen binnen een straal van 50 meter tot zijn woning. Met de beantwoordingsbrief beantwoordt de gemeente formeel de inhoud van de brief van de advocaat en doet de gemeente de handreiking om opnieuw in gesprek te gaan met betrokkenen om langs die weg te komen tot een oplossing, waarbij zij een concreet voorstel doet ten aanzien van de oplossingsrichting. Die oplossingsrichting bestaat er uit dat de in te zaaien strook met een bloemenmengsel (verplichting vanuit de pachtovereenkomst) anders gesitueerd mag worden, waarmee een bredere en/of langere bufferzone zou kunnen ontstaan.

4. Wijziging van de Verordening inzake de behandeling van bezwaarschriften gemeente Olst-Wijhe

Besluit

De raad voor te stellen de Verordening inzake de behandeling van bezwaarschriften gemeente Olst-Wijhe te wijzigen.

Samenvatting

In de Verordening inzake de behandeling van bezwaarschriften gemeente Olst-Wijhe is vastgelegd op welke manier bezwaarschriften worden afgehandeld. Zo is voor de advisering over bezwaarschriften in het sociaal en ruimtelijk domein een Bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden benoemd. Daarnaast staat in de verordening vermeld dat er een Bezwarenadviescommissie voor personele aangelegenheden is. Met de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren is deze commissie verdwenen. Het college besloot aan de raad voor te stellen de verordening hierop aan te passen.

5. Reconstructie Burgemeester Bentinckstraat en Julianalaan te Olst

Besluit

 1. In te stemmen met de voorbereiding en uitvoering van de reconstructie Burgemeester Bentinckstraat en Julianalaan te Olst;
 2. Hiervoor een totaal investeringsbedrag beschikbaar stellen van € 661.330;
 3. Dit bedrag voor € 170.000 conform GRP 2022-2028 te dekken uit de Voorziening Vervanging Riolering;
 4. Het restant bedrag van € 491.330 te dekken uit gereserveerde kapitaallasten in het kader van MJIP;
 5. De financiële consequenties te verwerken in de 2e berap 2021;
 6. De projectcoördinator te mandateren voor alle besluiten binnen de kaders zoals aangegeven in het projectstartdocument en de bijbehorende checklist.

Samenvatting

In het vastgestelde Meerjareninvesteringsplan (MJIP) is de reconstructie van de Burgemeester Bentinckstraat en Julianalaan te Olst opgenomen voor uitvoering in 2022. Via de begroting 2021-2024 zijn de kapitaallasten voor de benodigde budgetten voor uitvoering van de in het MJIP opgenomen projecten  gedekt. Vanuit de Voorziening vervanging riolering worden de aanvullende kosten voor de aanleg van een hemelwaterriool en het afkoppelen gedekt. Het college heeft nu besloten in te stemmen met de voorgestelde aanpak, kaders en uitgangspunten voor de reconstructie van beide straten en om de projectcoördinator te mandateren voor alle besluiten binnen de aangegeven kaders.

6. Mandatering in verband met verkiezingen

Besluit

De bevoegdheid om correspondentie te voeren over verkiezingen, te mandateren aan Medewerker publiek II.

Besluit burgemeester

De bevoegdheid tot het in ontvangst nemen van de ondersteuningsverklaringen en kandidatenlijsten ten behoeve van verkiezingen, te mandateren aan Medewerker publiek II.

Samenvatting

Het college en de burgemeester mandateerden eerder enkele bevoegdheden in verband met verkiezingen. Omdat deze werkzaamheden ook door een andere medewerker moeten worden uitgevoerd, besloot het college de bevoegdheden ook te mandateren aan Medewerker publiek II.

7. Bestuursvergadering AB OD IJsselland 7 oktober 2021

Besluit

In te stemmen met de advisering als verwoord in de geannoteerde agenda van het Algemeen Bestuur Omgevingsdienst IJsselland van 7 oktober 2021.

Samenvatting

Op 7 oktober 2021 is er een vergadering gepland van het Algemeen bestuur van de Omgevingsdienst IJsselland. Door middel van een geannoteerde agenda is waar nodig per punt ingegaan op de inhoudelijke punten.

Bijlagen:

Bijlagen:
Titel Type Grootte Download
Overlast door gevolg van gebruik bestrijdingsmiddelen woning  pdf 88,1 KB Download
Verordening inzake behandeling bezwaarschriften  pdf 90,5 KB Download
Reconstructie Burg. Bentickstraat - Koningin Julianalaan Olst  pdf 98,4 KB Download
Mandatering in verband met verkiezingen  pdf 87,1 KB Download
Bestuursvergadering AB OD IJsselland 7 oktober 2021  pdf 77,5 KB Download
Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen