Leges vergunningen en ontheffingen evenementen per 1 januari 2018 afgeschaft

Per 1 januari 2018 schaffen we de leges af voor vergunningen en ontheffingen voor evenementen. Hiermee willen wij de lokale evenementenorganisaties ontlasten, zodat de evenementen kunnen blijven bestaan.

Belang van evenementen

We hechten veel waarde aan de evenementen in de dorpen en kernen. Jaarlijks gaat het om zo’n 90 kleine en grote evenementen. Deze zijn belangrijk voor een dorp of buurt. Ze brengen leven in de brouwerij en zorgen voor saamhorigheid, voor extra bestedingen bij winkels en horeca en voor werkgelegenheid. Evenementen maken ook dat het fijn wonen en recreëren is in Olst-Wijhe.

Al in 2016 startte het overleg tussen de evenementenorganisaties (in het bijzonder Stichting Kulturele Evenementen Wijhe) en de gemeente. In het overleg is onder andere gesproken over de leges, afvalinzameling, verkeersregelaars en subsidies. De raadsfracties hebben de afgelopen periode hun steun uitgesproken voor faciliteiten ten behoeve van evenementenorganisaties.

Minder kosten voor evenementenorganisaties

Burgemeester Ton Strien is blij met het besluit van de raad. “We nemen de zorgen van de evenementenorganisaties heel serieus. Het voortbestaan van de evenementen gaat ons aan het hart. Daarom hebben we samen met de organisaties gezocht naar mogelijkheden om hen te helpen. Op 6 november nam de raad het besluit om de leges voor vergunningen en ontheffingen af te schaffen. Hierdoor hoeven onder andere de zomerfeesten geen leges meer te betalen voor vergunningen en ontheffingen voor verkeersregelaars en het brandveilig gebruik van een tent. Maar het geldt bijvoorbeeld ook voor de organisatie van snuffelmarkten en paas- en kampvuren. Op deze manier ondersteunen wij alle evenementen. Voor de duidelijkheid: het gaat niet om de leges voor ontheffing van de Drank- en Horecawet.” Burgemeester Ton Strien verwacht dat nieuwe initiatieven makkelijker kunnen worden ontplooid omdat er minder kosten zijn. “We geven ook nieuwe evenementen graag de kans om een start te maken. Tot slot hebben we ook gekeken naar de acties die worden georganiseerd voor het goede doel. Denk bijvoorbeeld aan collectes en kledinginzameling. Deze acties zijn belangrijk voor de samenleving.”

Overzicht afgeschafte leges

Het gaat om de leges voor:

  • een ontheffing voor wedstrijden op de weg (Wegenverkeerswet 1994);
  • het aanwijzen van verkeersregelaars bij evenementen via de groslijst (regeling verkeersregelaars);
  • het aanwijzen van een verkeersregelaar voor de periode van een jaar met een aanstellingspas;
  • een ontheffing voor het verbranden van afvalstoffen als bedoeld in artikel 5:34 van de Algemene plaatselijke verordening;
  • het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.25, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening of een snuffelmarkt als bedoeld in artikel 5:23 Apv;
  • voor een bouwwerk onderdeel uitmakend van een evenement als bedoeld in artikel 2.24 van de Algemene plaatselijke verordening of een snuffelmarkt als bedoeld in artikel 5:22 Apv;
  • het verstrekken van een vergunning voor het inzamelen van kleding in de gemeente; en
  • het verstrekken van een vergunning voor collecteren in de gemeente.
 
Spring naar einde Spring naar begin