'Antwoord op de krimp'

Verbetering van de kwaliteit van het onderwijs als antwoord op de krimp.

De aanwezigheid van goed en modern onderwijs is van groot belang voor onze gemeente. We willen onze inwoners een aantrekkelijke woonomgeving bieden waarin onze kinderen goed kunnen opgroeien. Daar horen kwalitatief sterke en gezonde onderwijsvoorzieningen bij. Moderne onderwijsvoorzieningen leveren daarnaast een belangrijke bijdrage aan ons vestigingsklimaat. We willen als woongemeente aantrekkelijk blijven voor jonge gezinnen. Door een dalend leerlingenaantal en verouderde schoolgebouwen staan deze voorzieningen onder druk. Beide schoolbesturen, stichting De Mare (openbaar primair onderwijs) en mijnplein (bijzonder primair onderwijs), hebben gezamenlijk scenario’s beschreven die er voor moeten zorgen dat er ook voor de lange termijn kwalitatief goede, kansrijke, toekomstbestendige en betaalbare voorzieningen voor onderwijs en kinderopvang in onze gemeente voorhanden zijn.

Bij de totstandkoming van deze scenario’s - die uitgewerkt zijn in het "Eindrapport Antwoord op de Krimp" - hebben zij nadrukkelijk de samenwerking gezocht met onze gemeente, de school voor voortgezet onderwijs De Capellenborg en kinderopvangorganisaties KOOS en De Bieënkorf (voorschoolse voorzieningen en buitenschoolse opvang).

Laatste nieuws

Hieronder vindt u de laatste berichten over dit onderwerp.

Spring naar einde van Recente berichten

Aangepast voorstel over rapport ‘Naar een toekomstbestendig en passend onderwijsaanbod voor Salland’ op 25 september in de raad

onderwijs Olst-Wijhe

Het voorstel tot kennisnemen van het rapport ‘Naar een toekomstbestendig en passendonderwijsaanbod voor Salland’ is oriënterend door de gemeenteraad besproken. Omdat er vragen en opmerkingen waren, hebben de schoolbesturen en gemeenteraad met elkaar gesproken om verheldering te krijgen. Vervolgens is het voorstel op een aantal punten aangepast.

Toekomstige onderwijshuisvesting van raadsagenda 19 juni

In de afgelopen periode heeft de toekomstige huisvesting van de basisscholen volop de aandacht gehad. Daarover bestaan uiteenlopende opvattingen. Maandag 19 juni staat het onderwerp op de raadsagenda.

Aanvulling op rapport “Naar een toekomstbestendig en passend onderwijsaanbod voor Salland”

schoolbord Olst-Wijhe

Voor basisschool De Bongerd op de Boerhaar wordt een terugvalscenario uitgewerkt waarbij de school niet of op een later moment meegaat in de clustering van scholen in Wijhe/Boerhaar. Dat is de uitkomst van overleg tussen de schoolbesturen (Stichting mijnplein en De Mare) en de gemeente Olst-Wijhe naar aanleiding van de bespreking van het rapport “Naar een toekomstbestendig en passend onderwijsaanbod voor Salland” tijdens de raadsvergadering op 8 mei jl. Verder zijn tijdens die avond zorgen geuit over het behoud van het Jenaplanconcept van de Klimboom op de Boskamp. De gemeente gaat daar formeel niet over, want dat is aan het schoolbestuur en de medezeggenschapsraad. De schoolbesturen hebben in een brief aan de gemeenteraad wel benadrukt dat zij binnen een cluster van scholen voldoende ruimte willen creëren voor verschillende onderwijsconcepten en/of denominaties. Uiteraard wordt hierover ook gesproken met de medezeggenschapsraad en de ouders van leerlingen van de Klimboom. De medezeggenschapsraad heeft daarin een eigen verantwoordelijkheid. Tenslotte hebben de schoolbesturen en gemeente afgesproken met Plaatselijk Belang Wijhe en Gastvrij Wijhe in gesprek te gaan over de zorgen die zij hebben met betrekking tot de gevolgen voor het winkelgebied in Wijhe.

Naar een passend en toekomstbestendig onderwijsaanbod

Schoolbord

De aanwezigheid van goed en modern onderwijs is van groot belang voor onze inwoners. Voor hen is het bieden van een aantrekkelijke woonomgeving waarin onze kinderen goed kunnen opgroeien van groot belang. Daar horen kwalitatief sterke en gezonde onderwijsvoorzieningen bij. Moderne onderwijsvoorzieningen leveren daarnaast een belangrijke bijdrage aan ons vestigingsklimaat en het zijn en blijven van een aantrekkelijke woongemeente voor jonge gezinnen.
Door een dalend leerlingenaantal en verouderde schoolgebouwen staan deze voorzieningen onder druk.

Spring naar begin van Recente berichten
 
Spring naar einde Spring naar begin